Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

«Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμος του 2009.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αδρανή απόβλητα» σημαίνει απόβλητα -

(α)τα οποία δεν υφίστανται καμία σημαντική φυσική, χημική ή βιολογική μετατροπή·

(β)τα οποία δε διαλύονται, δεν καίγονται ούτε συμμετέχουν σε άλλες φυσικές ή χημικές αντιδράσεις, δε βιοδιασπώνται ούτε επιδρούν δυσμενώς σε άλλες ύλες με τις οποίες έρχονται σε επαφή κατά τρόπο ικανό να προκαλέσει ρύπανση του περιβάλλοντος ή να βλάψει την ανθρώπινη υγεία,

των οποίων η συνολική εκπλυσιμότητα και περιεκτικότητα σε ρύπους και η οικοτοξικότητα των εκπλυμάτων τους είναι αμελητέες και, ειδικότερα, δεν θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων ή/ και των υπογείων υδάτων·

«αναζήτηση» σημαίνει την έρευνα για κοιτάσματα ορυκτών με οικονομική αξία, και περιλαμβάνει -

(α)τη δειγματοληψία·

(β)την ολική δειγματοληψία·

(γ)τη γεώτρηση·

(δ)την εκσκαφή ορυγμάτων, εξαιρουμένης κάθε εργασίας για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων αυτών· και

(ε)κάθε δραστηριότητα που έχει άμεση σχέση με υφιστάμενη εξορυκτική λειτουργία·

«απόβλητο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.

«αποκατάσταση» σημαίνει την επέμβαση στο επηρεασμένο από εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων έδαφος, με στόχο την επαναφορά του σε ικανοποιητική κατάσταση, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα του εδάφους, την άγρια χλωρίδα και πανίδα, τους φυσικούς οικότοπους, τα συστήματα γλυκών νερών, το τοπίο και τις δέουσες επωφελείς χρήσεις·

«απορρίμματα κατεργασίας» σημαίνει τα στερεά απόβλητα ή τα πολτώδη υλικά που απομένουν μετά την επεξεργασία ορυκτών με διεργασίες διαχωρισμού, όπως θραύση, λειοτρίβηση, διαχωρισμό κατά μέγεθος, επίπλευση και άλλες φυσικοχημικές τεχνικές, προκειμένου να αφαιρεθούν τα πολύτιμα ορυκτά από το λιγότερο πολύτιμο πέτρωμα·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος˙

«αρμόδιος» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τις τεχνικές γνώσεις και την πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο, όπως αυτές καθορίζονται στην περιβαλλοντική νομοθεσία˙

«αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης» σημαίνει δήμο ή κοινοτικό συμβούλιο·

«αστυνομικός» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Αστυνομίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.

«βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.

«εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων» σημαίνει κάθε τόπο που επιλέγεται για τη συσσώρευση ή την εναπόθεση εξορυκτικών αποβλήτων, σε στερεή ή υγρή μορφή ή σε μορφή διαλύματος ή αιωρήματος, για χρονική περίοδο -

(α)μηδενική, στην περίπτωση -

(i) εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων κατηγορίας Α· και

(ii) εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων για απόβλητα, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως επικίνδυνα απόβλητα στο σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων·

(β)άνω των έξι (6) μηνών, στην περίπτωση εγκατάστασης επικίνδυνων αποβλήτων, της οποίας τα απόβλητα προκύπτουν απροσδόκητα·

(γ)άνω του ενός (1) έτους, στην περίπτωση εγκατάστασης μη επικίνδυνων, μη αδρανών αποβλήτων·

(δ)άνω των τριών (3) ετών, στην περίπτωση εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων για-

(i) μη ρυπανθέν χώμα·

(ii) μη επικίνδυνα απόβλητα από αναζήτηση ορυκτών· ή

(iii) απόβλητα από την εξόρυξη, επεξεργασία και αποθήκευση τύρφης και αδρανών αποβλήτων,

και περιλαμβάνει οποιοδήποτε φράγμα ή άλλη κατασκευή που χρησιμεύει για τη συγκράτηση, την αντιστήριξη, τον περιορισμό ή την κατ’ άλλο τρόπο στήριξη των εγκαταστάσεων αυτών και, μεταξύ άλλων, σωρούς και λίμνες, εξαιρουμένων των κοιλοτήτων εκσκαφής, στις οποίες επανατοποθετούνται απόβλητα μετά την εξόρυξη του ορυκτού, για λόγους αποκατάστασης και κατασκευής˙

«εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων κατηγορίας Α» σημαίνει εγκατάσταση αποβλήτων, η οποία ταξινομείται ως κατηγορίας Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Νόμου·

«ειδική ζώνη διατήρησης» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.

«έκπλυμα» σημαίνει κάθε υγρό που διηθείται μέσω των αποτεθέντων αποβλήτων και εκρέει από τις εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων ή περιέχεται εντός αυτών, περιλαμβανομένης της ρυπανθείσας απορροής, το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς το περιβάλλον εάν δεν υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία˙

«ενδιαφερόμενο κοινό» σημαίνει το κοινό, το οποίο θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ή του οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από τις διαδικασίες λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων στο πλαίσιο των άρθρων 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 και 23 και των Κανονισμών 6, 7 και 8 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία κατά τη Διαχείριση Εξορυκτικών Αποβλήτων) Κανονισμών του 2009 και περιλαμβάνει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος·

«εξορυκτικά απόβλητα» σημαίνει τα απόβλητα που προκύπτουν από την αναζήτηση, την εξόρυξη, την επεξεργασία και την αποθήκευση ορυκτών πόρων και από την εκμετάλλευση λατομείων·

«εξορυκτικές βιομηχανίες» σημαίνει όλες τις μονάδες και επιχειρήσεις, που ασχολούνται με την επιφανειακή ή υπόγεια εξόρυξη ορυκτών πόρων για εμπορικούς σκοπούς, περιλαμβανομένης της εξόρυξης μέσω γεώτρησης ή της επεξεργασίας του εξορυχθέντος υλικού˙

«επεξεργασία» σημαίνει τις μηχανικές, φυσικές, βιολογικές, θερμικές ή χημικές διεργασίες ή το συνδυασμό διεργασιών, στις οποίες υποβάλλονται οι ορυκτοί πόροι, περιλαμβανομένων όσων προέρχονται από τη λειτουργία λατομείων, προκειμένου να εξαχθεί το ορυκτό, και περιλαμβάνει -

(α)τη μεταβολή μεγέθους·

(β)την ταξινόμηση·

(γ)το διαχωρισμό·

(δ)την εκχύλιση·

(ε)την επανεπεξεργασία αποβλήτων που είχαν προηγουμένως απορριφθεί,

εξαιρουμένων όμως-

(αα)της τήξης·

(ββ)των διαδικασιών θερμικής βιομηχανικής επεξεργασίας, αλλά περιλαμβανομένης της καύσης ασβεστόλιθου· και

(γγ)των μεταλλουργικών διεργασιών˙

«επικίνδυνα απόβλητα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2, του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.

«επικίνδυνη ουσία» σημαίνει ουσία, μείγμα ή παρασκεύασμα που είναι επικίνδυνα κατά την έννοια -

(α)του περί Χημικών Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, και

(β)των περί Χημικών Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Επισήμανση Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασμάτων) Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται.

«επιφανειακά ύδατα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.

«εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης» σημαίνει το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης που αναφέρεται στον Κανονισμό 7 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία κατά τη Διαχείριση Εξορυκτικών Αποβλήτων) Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται.

«ζώνες ειδικής προστασίας» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.

«κάτοχος αποβλήτων» σημαίνει τον παραγωγό των εξορυκτικών αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην κατοχή του οποίου βρίσκονται τα απόβλητα˙

«κοινό» σημαίνει ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και τις ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες αυτών·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«κυάνιο διασπώμενο με ασθενές οξύ» σημαίνει το κυάνιο και τις κυανιούχες ενώσεις που διασπώνται με ασθενές οξύ, σε καθορισμένο pH˙

«λατομείο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 3 του περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.

«λίμνη» σημαίνει τη φυσική ή τεχνητή μονάδα, που χρησιμοποιείται για την εναπόθεση λεπτόκοκκων αποβλήτων, συνήθως απορριμμάτων κατεργασίας, μαζί με ποικίλες ποσότητες ελεύθερου νερού, που προκύπτουν από την επεξεργασία ορυκτών πόρων και από τον καθαρισμό και την ανακύκλωση λυμάτων κατεργασίας˙

«μεταβατικά ύδατα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.

«μεταλλείο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 3 του περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.

«μη ρυπανθέν χώμα» σημαίνει το χώμα που αφαιρείται από το ανώτερο στρώμα του εδάφους κατά τις εξορυκτικές δραστηριότητες και το οποίο δεν θεωρείται ρυπανθέν σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία·

«οδηγία 2006/21/ΕΚ» σημαίνει την οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ˙

«ορυκτός πόρος» ή «ορυκτό» σημαίνει το κοίτασμα οργανικής ή ανόργανης ουσίας, που απαντάται φυσικά στο φλοιό της γης, όπως τα ενεργειακά καύσιμα, τα μεταλλεύματα, τα βιομηχανικά και λατομικά ορυκτά, εξαιρουμένου του νερού·

«ουσιαστική μεταβολή» σημαίνει τη μεταβολή της δομής ή της λειτουργίας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, η οποία, κατά τη γνώμη της αρμόδιας αρχής, ενδέχεται να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και/ ή το περιβάλλον·

«παράκτια ύδατα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.

«Περιβαλλοντική Αρχή» σημαίνει το Διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«περιβαλλοντική νομοθεσία» σημαίνει το σύνολο της εκάστοτε σε ισχύ στη Δημοκρατία πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας, που ρυθμίζει θέματα περιβάλλοντος·

«σοβαρό ατύχημα» σημαίνει συμβάν, που λαμβάνει χώρα στον τόπο της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων κατά τη διάρκεια εργασίας διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, το οποίο θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και/ ή το περιβάλλον, άμεσα ή μακροπρόθεσμα, επιτόπου ή εκτός της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων·

«σωρός» σημαίνει τον τεχνικό σχηματισμό για την εναπόθεση στερεών αποβλήτων στην επιφάνεια του εδάφους·

«Τεχνική Επιτροπή Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων» σημαίνει την επιτροπή που ιδρύεται με βάση το άρθρο 36 του παρόντος Νόμου˙

«τόπος» σημαίνει τη συνολική έκταση σε συγκεκριμένη γεωγραφική θέση, η οποία βρίσκεται υπό το διαχειριστικό έλεγχο ενός φορέα·

«τόπος κοινοτικής σημασίας» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.

«υδάτινο σύστημα υποδοχής» σημαίνει τα επιφανειακά ύδατα, τα υπόγεια ύδατα, τα μεταβατικά ύδατα και τα παράκτια ύδατα·

«υπεράκτια» σημαίνει την περιοχή της θάλασσας και του θαλάσσιου βυθού που εκτείνεται πέραν της γραμμής της κατωτάτης ρηχίας της κανονικής ή μέσης παλίρροιας·

«υπόγεια ύδατα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«φορέας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι υπεύθυνο, σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία, για τη διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων, η οποία λαμβάνει χώρα στο έδαφος της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει -

(α)την προσωρινή αποθήκευση εξορυκτικών αποβλήτων·

(β)τη φάση της λειτουργίας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων· και

(γ)τη μετά το κλείσιμο εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων φάση· και

«φράγμα» σημαίνει την τεχνητή κατασκευή που έχει σχεδιασθεί για τη συγκράτηση ή τον περιορισμό των νερών και/ ή των αποβλήτων εντός λίμνης.

Σκοπός του παρόντος Νόμου

3. Ο παρών Νόμος στοχεύει στη, στο μέτρο του δυνατού, πρόληψη ή μείωση κάθε είδους δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ιδιαίτερα στον αέρα, στο νερό, στο έδαφος, στην πανίδα, στη χλωρίδα και στο τοπίο, καθώς και τυχόν επακόλουθων κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία, που προκύπτουν από τη διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων.

Πεδίο εφαρμογής

4.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2), (3) και (4), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στα εξορυκτικά απόβλητα.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται -

(α)στα απόβλητα που προέρχονται από την αναζήτηση, την εξόρυξη και την επεξεργασία ορυκτών πόρων και από την εκμετάλλευση λατομείων, τα οποία όμως δεν προκύπτουν απευθείας από τις εργασίες αυτές·

(β)στα απόβλητα που προκύπτουν από την υπεράκτια αναζήτηση, εξόρυξη και επεξεργασία ορυκτών πόρων· και

(γ)στη διοχέτευση νερών και στην επαναδιοχέτευση αντλημένων υπογείων υδάτων, σύμφωνα με τις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 20 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.

(3) Οι διατάξεις των άρθρων 19, των εδαφίων (3), (5) και (8) του άρθρου 20 και των άρθρων 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 και 34 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση εναπόθεσης-

(α)Αδρανών αποβλήτων και μη ρυπανθέντος χώματος που προέρχονται από την αναζήτηση, εξόρυξη, επεξεργασία και αποθήκευση ορυκτών πόρων και από την εκμετάλλευση λατομείων, εφόσον αυτά δεν εναποτίθενται σε εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων κατηγορίας Α·

(β)αποβλήτων που προέρχονται από την εξόρυξη, επεξεργασία και αποθήκευση τύρφης, εφόσον αυτά δεν εναποτίθενται σε εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων κατηγορίας Α·

(γ)μη επικίνδυνων αποβλήτων που προέρχονται από την αναζήτηση ορυκτών πόρων, με την εξαίρεση του πετρελαίου και των κοιτασμάτων εβαποριτών αλλά περιλαμβανομένων του γύψου και του ανυδρίτη· και

(δ)μη ρυπαθέντος χώματος και αποβλήτων που προέρχονται από την εξόρυξη, επεξεργασία και αποθήκευση τύρφης, εφόσον διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6.

(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4) του άρθρου 27, του εδαφίου (2) και των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 30, των άρθρων 28, 31 και 34 δεν εφαρμόζονται σε μη επικίνδυνα, μη αδρανή απόβλητα, εφόσον αυτά δεν εναποτίθενται σε εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων κατηγορίας Α.

(5) Τα απόβλητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου δεν υπόκεινται στις διατάξεις των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται.

Γενικές απαιτήσεις

5.-(1) Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, εκφόρτωση και/ ή ανεξέλεγκτη εναπόθεση εξορυκτικών αποβλήτων.

(2) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζεται ότι -

(α)η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων γίνεται με τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία·

(β)δεν χρησιμοποιούνται μέθοδοι που θα μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον, ειδικότερα τα νερά, τον αέρα, το έδαφος, την πανίδα και τη χλωρίδα·

(γ)δεν προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές· και

(δ)δεν επηρεάζεται αρνητικά το τοπίο και οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Υποχρεώσεις φορέα

6.-(1) Ο φορέας έχει υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη, στο μέτρο του δυνατού, πρόληψη ή μείωση κάθε είδους δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον και/ ή στην ανθρώπινη υγεία, που προκύπτουν κατά τη διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων, περιλαμβανομένης της διαχείρισης κάθε εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, ακόμη και μετά το κλείσιμό της.

(2) Τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) βασίζονται, μεταξύ άλλων, στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, χωρίς να επιβάλλεται η χρήση οποιασδήποτε τεχνικής ή ειδικής τεχνολογίας, λαμβάνοντας όμως υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων, τη γεωγραφική τους θέση και τις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών και διαταγμάτων

7.-(1) Για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο, εκδίδει Κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τους οποίους-

(α)καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες, αναφορικά με την καταβολή χρηματικής εγγύησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 28·

(β)καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές, όσον αφορά τις επιθεωρήσεις που διενεργούνται δυνάμει του άρθρου 39·

(γ)καθορίζει σαφή κριτήρια και προϋποθέσεις για το προσδιορισμό εξορυκτικών αποβλήτων ως αδρανών αποβλήτων·

(δ)καθορίζει τον τρόπο της εφαρμογής του άρθρου 31, περιλαμβανομένων των τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά τον ορισμό του διασπώμενου με ασθενές οξύ κυανίου και των μεθόδων μετρήσεώς του·

(ε)καθορίζει τον τρόπο της τακτικής διαβίβασης των πληροφοριών που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 19 και στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 30· και

(στ)καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές, αναφορικά με την ετοιμασία σχεδίων διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14.

(3) Για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (3), ο Υπουργός, αφού συμβουλευθεί την Τεχνική Επιτροπή Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, εκδίδει διατάγματα, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τα οποία-

(α)γνωστοποιεί κατάλογο των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων κατηγορίας Α, που πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης του άρθρου 15·

(β)προσδιορίζει τις μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης που απαιτούνται για την τεχνική εφαρμογή του παρόντος Νόμου·

(γ)γνωστοποιεί κατάλογο των αδρανών αποβλήτων·

(δ)καθορίζει τα απαιτούμενα προσόντα του προσώπου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 27· και

(ε)καθορίζει την απαιτούμενη κατάρτιση του προσωπικού που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 27 και την τεχνική εξέλιξη που αυτό πρέπει να παρακολουθεί.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Απαγόρευση λειτουργίας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων χωρίς σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων

8.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 14, απαγορεύεται η λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, εκτός αν ο φορέας έχει υποβάλει στην Περιβαλλοντική Αρχή σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, για την ελαχιστοποίηση, την επεξεργασία, την αξιοποίηση και την εναπόθεση των εξορυκτικών αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, το οποίο έχει εξεταστεί και εγκριθεί από την Περιβαλλοντική Αρχή.

(2) Τα σχέδια διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, που αφορούν εργασίες αναζήτησης ορυκτών πόρων, μεταλλεία ή λατομεία, υποβάλλονται επίσης στην Περιβαλλοντική Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (4), (5), (6) και (7) του Κανονισμού 4 και τους Κανονισμούς 4Α, 4Β και 4Γ των περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται.

Στόχοι σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων

9. Οι στόχοι του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων που εκπονείται από το φορέα βάσει του άρθρου 8 είναι -

(α)η πρόληψη ή η μείωση της παραγωγής αποβλήτων και των επιβλαβών τους επιπτώσεων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη -

(i) τη διαχείριση των αποβλήτων κατά το στάδιο του σχεδιασμού και κατά την επιλογή της μεθόδου εξόρυξης και επεξεργασίας του ορυκτού·

(ii) τις μεταβολές που δύνανται να υποστούν τα εξορυκτικά απόβλητα, λόγω αύξησης της έκτασης που καταλαμβάνουν και της έκθεσής τους στις συνθήκες επιφανείας·

(iii) την επαναφορά των εξορυκτικών αποβλήτων εντός της κοιλότητας εκσκαφής μετά την εξόρυξη του ορυκτού, εφόσον αυτό είναι τεχνικώς και οικονομικώς εφικτό και περιβαλλοντικώς ορθό, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε Κοινοτικό επίπεδο περιβαλλοντικά πρότυπα και τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, όπου εφαρμόζεται·

(iv) την επαναφορά του επιφανειακού χώματος στην αρχική του θέση μετά το κλείσιμο των εγκαταστάσεων διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων εξορυκτικής βιομηχανίας ή, εφόσον αυτό δεν είναι πρακτικώς εφικτό, την εκ νέου χρήση του επιφανειακού χώματος αλλού· και

(v) τη χρησιμοποίηση λιγότερο επικίνδυνων ουσιών για την επεξεργασία των ορυκτών πόρων·

(β)η προαγωγή της αξιοποίησης των εξορυκτικών αποβλήτων, μέσω της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης ή της επαναξιοποίησής τους, εφόσον αυτό είναι περιβαλλοντικά ορθό, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε Κοινοτικό επίπεδο περιβαλλοντικά πρότυπα και τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, όπου εφαρμόζεται· και

(γ)η εξασφάλιση ασφαλούς, βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης εναπόθεσης των εξορυκτικών αποβλήτων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη, κατά το στάδιο του σχεδιασμού μιας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, τη διαχείριση κατά τη διάρκεια λειτουργίας της καθώς και μετά το κλείσιμό της, επιλέγοντας το σχεδιασμό ο οποίος -

(i) απαιτεί ελάχιστη και, όπου είναι δυνατό, κανενός είδους παρακολούθηση, έλεγχο και διαχείριση της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων που έκλεισε·

(ii) αποτρέπει ή τουλάχιστον ελαχιστοποιεί οποιεσδήποτε μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις, όπως αυτές που μπορούν να αποδοθούν στη διασπορά αερομεταφερόμενων ή υδατικών ρύπων από την εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων· και

(iii) εξασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη γεωτεχνική σταθερότητα οποιωνδήποτε φραγμάτων ή σωρών, που υψώνονται πάνω από την προϋπάρχουσα επιφάνεια του εδάφους.

Αίτηση έγκρισης σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων

10.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 14, το σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων υποβάλλεται από το φορέα στην Περιβαλλοντική Αρχή και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

(α)όπου απαιτείται, την προτεινόμενη ταξινόμηση της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 15, και -

(i)στην περίπτωση που η εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων πρέπει να ταξινομηθεί ως εγκατάσταση αποβλήτων κατηγορίας Α, έγγραφο που αποδεικνύει ότι θα τεθούν σε εφαρμογή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου και τις παραγράφους (2) και (3) του Κανονισμού 6 και την παράγραφο (1) του Κανονισμού 7 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία κατά τη Διαχείριση Εξορυκτικών Αποβλήτων) Κανονισμών -

(ια) πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων·

(ιβ) σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής· και

(ιγ) εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ή

(ii)στην περίπτωση που ο φορέας κρίνει ότι δεν απαιτείται η ταξινόμηση της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων ως εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων κατηγορίας Α, επαρκείς πληροφορίες, που να αιτιολογούν τη θέση αυτή και στις οποίες να εντοπίζονται πιθανοί κίνδυνοι ατυχημάτων·

(β)προσδιορισμό των αποβλήτων σύμφωνα με το Παράρτημα και εκτίμηση της συνολικής ποσότητας των εξορυκτικών αποβλήτων που θα παραχθούν κατά τη φάση λειτουργίας·

(γ)περιγραφή της λειτουργίας από την οποία παράγονται τα απόβλητα αυτά και κάθε μετέπειτα επεξεργασία την οποία αυτά υφίστανται·

(δ)περιγραφή του τρόπου, με τον οποίο η εναπόθεση των αποβλήτων αυτών μπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον και/ ή την ανθρώπινη υγεία, καθώς και των προληπτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας όσο και μετά το κλείσιμο, περιλαμβανομένων των ζητημάτων που διέπουν -

(i) τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 26,

(ii) το εδάφιο (2) του άρθρου 15Α του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, και

(iii) των παραγράφων (β) και (γ) του άρθρου 17Β του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.

(ε)τις προτεινόμενες διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης σύμφωνα με τις διατάξεις -

(i) του άρθρου 25, όταν αυτές εφαρμόζονται, και

(ii) της παραγράφου (α) του άρθρου 17Β του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.

(στ)το προτεινόμενο σχέδιο για το κλείσιμο, περιλαμβανομένης της αποκατάστασης, τις διαδικασίες που διέπουν τη μετά το κλείσιμο φάση και την παρακολούθηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 30·

(ζ)τα μέτρα για -

(i) την πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης των νερών σύμφωνα με τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο· και

(ii) την πρόληψη ή μείωση στο ελάχιστο της ρύπανσης του αέρα και του εδάφους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος Νόμου, του άρθρου 17Γ του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου και το εδάφιο (12Β) του άρθρου 8 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται· και

(η)τη διερεύνηση της κατάστασης του εδάφους που θα επηρεαστεί από την εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων.

(2)(α) Το σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες ώστε η Περιβαλλοντική Αρχή να μπορεί να εκτιμήσει την ικανότητα του φορέα να εκπληρώσει τους στόχους του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 9 και τις υποχρεώσεις του με βάση τον παρόντα Νόμο.

(β) Ειδικότερα, το σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων πρέπει να εξηγεί, πώς ο σχεδιασμός και η μέθοδος που έχουν επιλεγεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) του άρθρου 9, εκπληρώνουν τους στόχους του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 9.

(3) Ο φορέας οποιασδήποτε εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, η οποία λειτουργούσε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οφείλει να υποβάλει σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων στην Περιβαλλοντική Αρχή, το αργότερο σε εικοσιτέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η Περιβαλλοντική Αρχή μπορεί, με γραπτή ειδοποίηση, να ζητήσει από το φορέα να υποβάλει σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων νωρίτερα από την προαναφερόμενη προθεσμία, εντός προθεσμίας που καθορίζεται στην ειδοποίηση.

Εξέταση αιτήσεων και έγκριση σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων

11.-(1)(α) Με τη παραλαβή της αίτησης για έγκριση του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, η Περιβαλλοντική Αρχή φροντίζει όπως το γεγονός της υποβολής της αίτησης δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αποστέλλει αντίγραφό της στην Τεχνική Επιτροπή Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων για γνωμοδότηση και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, του οποίου τις απόψεις κρίνει χρήσιμες και αναγκαίες.

(β) Η Περιβαλλοντική Αρχή προβαίνει το ταχύτερο δυνατό στην εξέταση κάθε αίτησης για έγκριση σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων.

(γ) Η Περιβαλλοντική Αρχή δύναται, στο στάδιο εξέτασης της αίτησης για έγκριση σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, να ζητήσει όπως της υποβληθούν γραπτώς, εντός ενός μηνός, οι σχετικές απόψεις και να προχωρήσει στην έγκριση του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων χωρίς να συγκληθεί συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων:

Νοείται ότι, αν οποιοδήποτε μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων ζητήσει γραπτώς, εντός μίας εβδομάδας από την παραλαβή του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, όπως ένα θέμα εξεταστεί σε συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, τότε η Περιβαλλοντική Αρχή υποχρεούται να θέσει το θέμα ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων.

(2) Κατά την εξέταση της αίτησης, η Περιβαλλοντική Αρχή -

(α)ελέγχει αν η αίτηση που υποβλήθηκε είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 10 και εξετάζει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έγκριση του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων·

(β)εφόσον το κρίνει απαραίτητο, δύναται να καλέσει τον αιτητή να καταθέσει συμπληρωματικά και/ ή διευκρινιστικά στοιχεία και έγγραφα.

(3)(α) Στην περίπτωση που η Περιβαλλοντική Αρχή κρίνει, αφού λάβει δεόντως υπόψη τη γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, ότι το προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων είναι ικανοποιητικό για να εκπληρώσει τους στόχους του άρθρου 9, εγκρίνει την αίτηση και, μέσω αυτής, το σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων.

(β) Η έγκριση του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων χορηγείται εγγράφως από την Περιβαλλοντική Αρχή, σε τύπο που αυτή καθορίζει.

(4) Το γεγονός της έγκρισης του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(5) Σε περίπτωση που η Περιβαλλοντική Αρχή κρίνει, αφού λάβει δεόντως υπόψη τη γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, ότι το προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων δεν είναι ικανοποιητικό για να εκπληρώσει τους στόχους του άρθρου 9, απορρίπτει την αίτηση.

(6) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης έγκρισης του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, η Περιβαλλοντική Αρχή οφείλει να αιτιολογεί επαρκώς και να κοινοποιεί γραπτώς την απορριπτική απόφασή της στον αιτητή.

Εξέταση αιτήσεως και τροποποίηση σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων

12.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 14, στην περίπτωση ουσιαστικών μεταβολών στη λειτουργία εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων ή στη φύση των αποβλήτων που αποτίθενται, ο φορέας έχει υποχρέωση να υποβάλει τεκμηριωμένη αίτηση στην Περιβαλλοντική Αρχή για τροποποίηση του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων.

(2) Η Περιβαλλοντική Αρχή εξετάζει, το ταχύτερο δυνατό, την αίτηση και, εφόσον κρίνει εύλογα, και αφού λάβει δεόντως υπόψη τη γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, ότι απαιτείται τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, προβαίνει στην τροποποίηση αυτού.

(3) Τόσο το γεγονός της υποβολής της αίτησης για τροποποίηση όσο και το γεγονός της τροποποίησης του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Η ημερομηνία λήξης της έγκρισης του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε ενδιάμεση τροποποίηση αυτού.

Λήξη και ανανέωση της έγκρισης σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων

13.-(1) Η έγκριση του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων ισχύει για πέντε (5) χρόνια.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 14, για την ανανέωση της έγκρισης σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, ο φορέας υποβάλλει σχετική αίτηση, έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της έγκρισης.

(3) Στην αίτηση ανανέωσης της έγκρισης σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, ο φορέας αναφέρει οποιεσδήποτε ουσιαστικές μεταβολές στη λειτουργία της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων ή στη φύση των αποβλήτων που αποτίθενται.

(4) Η Περιβαλλοντική Αρχή δύναται να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση ανανέωσης της έγκρισης, ανάλογα με την περίπτωση, μετά από εκ νέου αξιολόγηση του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων έναντι των στόχων του άρθρου 9, ενόψει τυχόν μεταβολών και αφού λάβει δεόντως υπόψη τη γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων.

(5) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ανανέωσης, η Περιβαλλοντική Αρχή οφείλει να αιτιολογεί επαρκώς και να κοινοποιεί γραπτώς την απορριπτική της απόφαση στον αιτητή.

(6) Τόσο το γεγονός της υποβολής της αίτησης ανανέωσης όσο και το γεγονός της ανανέωσης της έγκρισης του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(7) Αναφορικά με σχέδια διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων που αφορούν μεταλλεία ή λατομεία, η Περιβαλλοντική Αρχή δύναται επίσης να ενημερώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (4), (5), (6) και (7) του Κανονισμού 4 και τους Κανονισμούς 4Α, 4Β και 4Γ των περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμών.

Δυνατότητα χρησιμοποίησης υφιστάμενων σχεδίων

14. Σχέδια που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με άλλη περιβαλλοντική νομοθεσία και περιέχουν τις πληροφορίες που καθορίζονται στο άρθρο 10, μπορούν να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των άρθρων 8, 9, 10, 11, 12 και 13, ούτως ώστε να αποφεύγονται περιττές επαναλήψεις των πληροφοριών που παρέχονται και των εργασιών που εκτελούνται από το φορέα, νοουμένου ότι πληρούν τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10, 12 και 13.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων κατηγορίας Α

15.-(1) Η αρμόδια αρχή ταξινομεί ως εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων κατηγορίας Α, κάθε εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων -

(α)αναφορικά με την οποία, βάσει εκτίμησης κινδύνων, κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως-

(i) το παρόν ή το μελλοντικό της μέγεθος·

(ii) η θέση της και οι περιβαλλοντικές της επιπτώσεις,

συμπεραίνεται ότι θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρό ατύχημα, λόγω βλάβης ή λανθασμένου χειρισμού, όπως η κατάρρευση σωρού αποβλήτων ή η ρήξη φράγματος, ή

(β)η οποία περιέχει επικίνδυνα απόβλητα, σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα όρια, που καθορίζονται με Κανονισμούς του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ή

(γ)η οποία περιέχει επικίνδυνες ουσίες, σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται με Κανονισμούς του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τους οποίους καθορίζεται η μεθοδολογία ταξινόμησης των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων και τα όρια που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (1).

ΜΕΡΟΣ ΙV ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης

16.-(1) Το παρόν άρθρο διέπει τις εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων κατηγορίας Α, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται.

(2)(α) Η αρμόδια αρχή καταρτίζει εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν εκτός του τόπου των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων, σε περίπτωση ατυχήματος, το οποίο αναθεωρεί όποτε αυτή κρίνει αναγκαίο.

(β) Στα πλαίσια της αίτησης για χορήγηση άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 21, 22 και 23, ο φορέας παρέχει στην αρμόδια αρχή τις αναγκαίες πληροφορίες για τον καταρτισμό του εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης.

(3) Το εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) στοχεύει -

(α)στον περιορισμό και στον έλεγχο των σοβαρών ατυχημάτων και άλλων συμβάντων, ώστε να μειώνονται οι επιπτώσεις τους στο ελάχιστο, και, ιδιαίτερα στον περιορισμό των ζημιών που προκαλούνται στην ανθρώπινη υγεία και/ ή στο περιβάλλον·

(β)στην εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και/ ή του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις σοβαρών ατυχημάτων και άλλων συμβάντων·

(γ)στην ανακοίνωση των αναγκαίων πληροφοριών στο κοινό και στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης· και

(δ)στον καθαρισμό, στην επαναφορά και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος μετά από σοβαρό ατύχημα.

(4) Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, ο φορέας είναι υποχρεωμένος να παράσχει αμέσως στην αρμόδια αρχή όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και στην εκτίμηση και ελαχιστοποίηση της έκτασης των περιβαλλοντικών ζημιών που προκλήθηκαν ή ενδέχεται να προκληθούν.

Συμμετοχή του κοινού στον καταρτισμό και στην αναθεώρηση εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης

17.-(1) Η αρμόδια αρχή, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο, ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό για την κατάρτιση ή αναθεώρησης εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης και του παράσχει κάθε αναγκαία πληροφορία για το δικαίωμα συμμετοχής του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και για το γεγονός ότι μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις, απόψεις και παραστάσεις στην αρμόδια αρχή.

(2) Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την κατάρτιση ή αναθεώρηση εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης διατίθενται στο ενδιαφερόμενο κοινό κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, στα γραφεία της αρμόδιας αρχής.

(3) Το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να υποβάλει στην αρμόδια αρχή απόψεις ή παραστάσεις που σχετίζονται με την κατάρτιση ή αναθεώρηση εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης.

(4)(α) Η αρμόδια αρχή, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο, ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό για τις κύριες απόψεις και παραστάσεις που της υποβλήθηκαν δυνάμει του εδαφίου (3).

(β) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) διατίθενται στο ενδιαφερόμενο κοινό κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, στα γραφεία της αρμόδιας αρχής.

(5) Πριν τη λήψη απόφασης, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και παραστάσεις που της υποβλήθηκαν δυνάμει του εδαφίου (3).

(6) Με τη λήψη απόφασης, η αρμόδια αρχή ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό, δημοσιοποιώντας το εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης ή το αναθεωρημένο εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο, και θέτει στη διάθεσή του τους λόγους και το σκεπτικό, στα οποία βασίζεται η απόφαση, περιλαμβανομένου του τρόπου που λήφθηκαν υπόψη στην τελική απόφαση οι τυχόν απόψεις και/ ή παραστάσεις που της υποβλήθηκαν δυνάμει του εδαφίου (3).

(7)(α) Η αρμόδια αρχή τηρεί αρχείο, στο οποίο καταχωρούνται-

(i) όλα τα εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης και οι αναθεωρήσεις τους·

(ii) οι απόψεις και παραστάσεις που υπέβαλε το ενδιαφερόμενο κοινό· και

(iii) οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (6).

(β) Το αρχείο βρίσκεται στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού και μπορεί να τύχει επιθεώρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της αρμόδιας αρχής.

(γ) Η λήψη πληροφοριών από το αρχείο διέπεται από τις διατάξεις του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.

Ενημέρωση ενδιαφερόμενου κοινού

18.-(1) Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε οι πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και τις απαιτούμενες ενέργειες που λαμβάνονται σε περίπτωση ατυχήματος, να παρέχονται δωρεάν και συστηματικά στο ενδιαφερόμενο κοινό.

(2) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) επανεξετάζονται ανά τριετία και, εφόσον απαιτείται, καθίστανται επίκαιρες.

ΜΕΡΟΣ V ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Αίτηση άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων

19.-(1) Απαγορεύεται η λειτουργία οποιαδήποτε εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, εκτός αν ο φορέας κατέχει άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.

(2) Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια αρχή, σε τέτοιο τύπο που καθορίζεται με διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και η οποία πρέπει να συνοδεύεται από-

(α)την ταυτότητα του φορέα·

(β)την προτεινόμενη θέση της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, περιλαμβανομένων άλλων πιθανών θέσεων·

(γ)το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14·

(δ)επαρκείς ρυθμίσεις, υπό μορφή χρηματικής εγγύησης ή ισοδύναμου μέσου, όπως απαιτείται από το άρθρο 28·

(ε)τις πληροφορίες που παρέχει ο φορέας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου 2009, εάν απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα πλαίσια του Νόμου αυτού·

(στ)την άδεια απόρριψης, η οποία εκδίδεται με βάση τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμο·

(ζ)την πολεοδομική άδεια, η οποία εκδίδεται με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται:

Νοείται ότι, για εργασίες αναζήτησης ορυκτών πόρων, τα μεταλλεία και/ ή τα λατομεία δεν υποβάλλουν την πολεοδομική άδεια·

(η)την οικοδομική άδεια, η οποία εκδίδεται με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται:

Νοείται ότι, για εργασίες αναζήτησης ορυκτών πόρων, δεν υποβάλλεται οικοδομική άδεια· και

(θ)την άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων που εκδίδεται σύμφωνα με τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.

(3)(α) Πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση για άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, διατίθενται, εφόσον ζητούνται, για σκοπούς στατιστικής, στις αρμόδιες στατιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στη Στατιστική Υπηρεσία.

(β) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α), «Στατιστική Υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Στατιστικής Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.

Εξέταση αίτησης και χορήγηση άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων

20.-(1)(α) Με την παραλαβή της αίτησης άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, η αρμόδια αρχή αποστέλλει αντίγραφό της στην Τεχνική Επιτροπή Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων για γνωμοδότηση.

(β) Η αρμόδια αρχή προβαίνει, το ταχύτερο δυνατό, στην εξέταση κάθε αίτησης για χορήγηση άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων.

(2) Κατά την εξέταση της αίτησης, η αρμόδια αρχή -

(α)ελέγχει αν η αίτηση που υποβλήθηκε είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 19 και εξετάζει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή της·

(β)εφόσον το κρίνει απαραίτητο, δύναται να καλέσει τον αιτητή να καταθέσει συμπληρωματικά και/ή διευκρινιστικά στοιχεία και έγγραφα.

(3) Η αρμόδια αρχή, αφού λάβει δεόντως υπόψη τη γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, χορηγεί άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων μόνο στην περίπτωση που βεβαιώνεται, με βάση τα στοιχεία και έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση, ότι -

(α)ο φορέας μπορεί να τηρήσει όλες τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(β)η προτεινόμενη με την αίτηση άδεια διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων δεν έρχεται σε άμεση αντίθεση ή δεν παρακωλύει με άλλο τρόπο την εφαρμογή της Στρατηγικής Διαχείρισης Αποβλήτων, που προβλέπεται στο άρθρο 9 του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου.

(4) Η αρμόδια αρχή δύναται, κατά τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, να επιβάλει οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω άδειας.

(5) Η άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων χορηγείται εγγράφως από την αρμόδια αρχή, σε τύπο που αυτή καθορίζει, και αναγράφονται σε αυτή -

(α)η χρονική διάρκεια της ισχύος της ·

(β)τυχόν όροι που επιβάλλονται δυνάμει του εδαφίου (4)·

(γ)όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 19, όπως εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή· και

(δ)κατά πόσο η εγκατάσταση αποβλήτων ταξινομείται ως εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων κατηγορίας Α ή όχι.

(6) Το γεγονός της χορήγησης της άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(7) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, η αρμόδια αρχή οφείλει να αιτιολογεί επαρκώς και να κοινοποιεί γραπτώς την απορριπτική της απόφαση στον αιτητή.

(8) Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δεν απαλλάσσει το φορέα από την υποχρέωσή του να εξασφαλίσει οποιεσδήποτε άλλες άδειες απαιτούνται δυνάμει της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε σχέση με την εγκατάσταση αποβλήτων.

(9) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 45, ο φορέας οποιασδήποτε εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, η οποία λειτουργούσε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και για την οποία απαιτείται άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, οφείλει να υποβάλει αίτηση για άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων στην αρμόδια αρχή, το αργότερο σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή μπορεί, με γραπτή ειδοποίηση, να ζητήσει από το φορέα της πιο πάνω εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων να υποβάλει την πιο πάνω αίτηση νωρίτερα, εντός προθεσμίας που καθορίζεται στην ειδοποίηση.

Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων

21.-(1) Καθόλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, η αρμόδια αρχή δύναται, αφού λάβει δεόντως υπόψη τη γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, να τροποποιεί και/ ή να συμπληρώνει τους όρους της άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, σε περίπτωση που διαπιστώνει ότι-

(α)υφίστανται ουσιαστικές μεταβολές στη λειτουργία της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων και/ ή στα αποτιθέμενα απόβλητα·

(β)αυτό απαιτείται, βάσει των αποτελεσμάτων παρακολούθησης που αναφέρει ο φορέας, σύμφωνα με τα εδάφια (2), (3) και (4) του άρθρου 27 ή τα αποτελέσματα επιθεωρήσεων που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 39·

(γ)αυτό απαιτείται, κατόπιν ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με ουσιαστικές μεταβολές των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, στο πλαίσιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21 της οδηγίας 2006/21/ΕΚ·

(2) Το γεγονός της τροποποίησης της άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Η ημερομηνία λήξης της άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε ενδιάμεση τροποποίηση.

Λήξη και ανανέωση της άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων

22.-(1) Για την ανανέωση της άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, ο φορέας υποβάλλει σχετική αίτηση, έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της ισχύος της άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων.

(2) Στην αίτηση ανανέωσης, ο φορέας αναφέρει -

(α)οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που υπέβαλε δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 19·

(β)οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή στη λειτουργία της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων και/ ή στα αποτιθέμενα απόβλητα.

(3) Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση ανανέωσης της άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, ανάλογα με την περίπτωση, μετά από εκ νέου αξιολόγηση της αίτησης βάσει των διατάξεων του εδάφιου (3) του άρθρου 20 και του εδαφίου (1) του άρθρου 21 και αφού λάβει δεόντως υπόψη τη γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων.

(4) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ανανέωσης, η αρμόδια αρχή οφείλει να αιτιολογεί επαρκώς και να κοινοποιεί γραπτώς την απορριπτική της απόφαση στον αιτητή.

(5) Το γεγονός της ανανέωσης άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Εμπιστευτικότητα

23. Ευαίσθητες πληροφορίες, αμιγώς εμπορικού χαρακτήρα, όπως οι πληροφορίες σχετικά με επαγγελματικές σχέσεις, συνιστώσες του κόστους και του όγκου των οικονομικών αποθεμάτων ορυκτών, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση της αρμόδιας αρχής και/ ή της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, δεν δημοσιοποιούνται.

ΜΕΡΟΣ VI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Συμμετοχή του κοινού

24.-(1) Με τη λήψη αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων και, όσον αφορά σκοπούμενη τροποποίηση άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων μόλις καταστεί δυνατή η παροχή πληροφοριών, η αρμόδια αρχή ενημερώνει το κοινό, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο, για τα ακόλουθα ζητήματα:

(α)για την αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων ή για οποιαδήποτε σκοπούμενη τροποποίηση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 21 και 22·

(β)όπου ισχύει, το γεγονός ότι μια απόφαση υπόκειται σε εθνική ή διασυνοριακή εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σε διαβουλεύσεις μεταξύ κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 34·

(γ)λεπτομερή στοιχεία όλων των αρχών που εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης απόφασης, των αρχών από τις οποίες μπορούν να ζητηθούν και να ληφθούν σχετικές πληροφορίες και των αρχών στις οποίες μπορούν να υποβληθούν ερωτήσεις·

(δ)τη φύση των πιθανών αποφάσεων·

(ε)όπου ισχύει, τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων ή της σκοπούμενης τροποποίησης αυτής·

(στ)τυχόν τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22.

(2) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) διατίθενται στο κοινό κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της αρμόδιας αρχής.

(3) Οποιοδήποτε μέλος του κοινού μπορεί να υποβάλει στην αρμόδια αρχή απόψεις ή παραστάσεις, αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα αναφέρεται στο εδάφιο (1), εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης.

(4) Η αρμόδια αρχή, με σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, ενημερώνει το κοινό για τις απόψεις ή παραστάσεις οποιουδήποτε προσώπου που υποβάλλονται σε αυτή, σύμφωνα με το εδάφιο (3).

(5) Η αρμόδια αρχή, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο, ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό -

(α)για τις κύριες απόψεις και παραστάσεις που της υποβάλλονται σύμφωνα με το εδάφιο (3)·

(β)σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου, για τις πληροφορίες, πέραν εκείνων που αναφέρονται στα εδάφια (1), (2) και (3), οι οποίες έχουν σχέση με τη λήψη απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 19, 20, 21, 22 και 23 του παρόντος Νόμου, και οι οποίες καθίστανται διαθέσιμες μόνο αφότου έχει ήδη πραγματοποιηθεί η ενημέρωση του κοινού βάσει των εδαφίων (1) έως (3).

(6) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (5) διατίθενται, εντός εύλογου χρόνου, στο ενδιαφερόμενο κοινό κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της αρμόδιας αρχής.

(7)(α) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (3) και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Περιβαλλοντικής Αρχής, που υποβάλλεται κατόπιν διαβούλευσης με την Τεχνική Επιτροπή Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει τη διενέργεια δημόσιας ακρόασης, αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα που αναφέρεται στο εδάφιο (1), προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απόφασης·

(β) Οι στόχοι, τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας, η ίδια η διαδικασία και άλλα θέματα σχετικά με τις δημόσιες ακροάσεις, μπορούν να καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο.

(8) Πριν τη λήψη απόφασης, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και παραστάσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με το εδάφιο (3) και τα αποτελέσματα της δημόσιας ακρόασης που τυχόν διενεργείται σύμφωνα με το εδάφιο (7).

(9) Όταν, μετά την ολοκλήρωση των πιο πάνω διαδικασιών, ληφθεί η σχετική απόφαση, η αρμόδια αρχή ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό, δημοσιοποιώντας τη λήψη της απόφασης, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο, και θέτει στη διάθεσή του τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α)το περιεχόμενο της απόφασης, περιλαμβανομένου αντιγράφου της άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων και όλων των όρων που τη συνοδεύουν και, στην περίπτωση τροποποίησης ή ανανέωσης αυτής, αντίγραφο της τροποποιημένης ή ανανεωμένης άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων και όλων των όρων που τη συνοδεύουν· και

(β)τους λόγους και το σκεπτικό, στα οποία βασίζεται η απόφαση, περιλαμβανομένου του τρόπου που λήφθηκαν υπόψη στην τελική απόφαση οι απόψεις και παραστάσεις που υποβλήθηκαν δυνάμει του εδαφίου (3) και τα αποτελέσματα δημόσιας ακρόασης που τυχόν διενεργήθηκε.

(10)(α) Η αρμόδια αρχή τηρεί αρχείο στο οποίο καταχωρούνται-

(i) όλες οι αιτήσεις χορήγησης ή ανανέωσης άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων και κάθε τροποποίηση αυτής·

(ii) οι απόψεις ή παραστάσεις οποιουδήποτε προσώπου που υποβάλλονται σύμφωνα με το εδάφιο (3) και τα αποτελέσματα δημόσιας ακρόασης που τυχόν διενεργείται δυνάμει του εδαφίου (7)· και

(iii) οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (9).

(β) Το αρχείο βρίσκεται στη διάθεση του κοινού και μπορεί να τύχει επιθεώρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της αρμόδιας αρχής.

(γ) Η λήψη πληροφοριών από το αρχείο διέπεται από τις διατάξεις του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου.

ΜΕΡΟΣ VIΙ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
Κοιλότητες εκσκαφής

25.-(1) Όταν ο φορέας, για λόγους αποκατάστασης και κατασκευής, επαναφέρει στις κοιλότητες εκσκαφής εξορυκτικά απόβλητα που έχουν παραχθεί είτε από επιφανειακές είτε από υπόγειες εξορύξεις, λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ώστε -

(α)να εξασφαλίζεται η σταθερότητα των εξορυκτικών αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος Νόμου, το εδάφιο (2) του άρθρου 15Α του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου και του άρθρου 17Β του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου, τηρουμένων των αναλογιών·

(β)να προλαμβάνεται η ρύπανση του εδάφους, των επιφανειακών υδάτων και των υπόγειων υδάτων, σύμφωνα με τα εδάφια (1), (2) και (4) του άρθρου 17Γ του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου, τηρουμένων των αναλογιών·

(γ)να διασφαλίζεται η παρακολούθηση των εξορυκτικών αποβλήτων και των κοιλοτήτων εκσκαφής, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 30, τηρουμένων των αναλογιών.

(2) Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμοί, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στα απόβλητα, εξαιρουμένων των εξορυκτικών αποβλήτων που χρησιμοποιούνται για την πλήρωση κοιλοτήτων εκσκαφής.

ΜΕΡΟΣ VIΙI ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Κατασκευή νέων και μετατροπή υφιστάμενων εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων

26.-(1)(α) Καμία αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας ή οικοδομικής άδειας, στην περίπτωση που δεν απαιτείται η χορήγηση πολεοδομικής άδειας, για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων ή για τη μετατροπή υφιστάμενων εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων, δεν γίνεται δεκτή για εξέταση από την Πολεοδομική Αρχή, σύμφωνα με τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο ή από την αρμόδια αρχή του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, εκτός αν ο φορέας έχει προηγουμένως εξασφαλίσει και προσκομίσει μαζί με την αίτησή του, πιστοποιητικό κατάλληλης χωροθέτησης:

Νοείται ότι, αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας για ανάπτυξη λατομείου ή μεταλλείου, η οποία περιλαμβάνει εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων, γίνεται δεκτή χωρίς να προαπαιτείται το πιστοποιητικό κατάλληλης χωροθέτησης και η εξέταση της αίτησης για χορήγηση τέτοιου πιστοποιητικού πραγματοποιείται από την Περιβαλλοντική Αρχή συγχρόνως με την εξέταση της αίτησης για πολεοδομική άδεια από την Πολεοδομική Αρχή:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που αναφέρεται στην πρώτη επιφύλαξη, η Πολεοδομική Αρχή δεν εκδίδει πολεοδομική άδεια, εκτός αν ο φορέας έχει εξασφαλίσει και προσκομίσει πιστοποιητικό κατάλληλης χωροθέτησης.

(β) Η Περιβαλλοντική Αρχή εκδίδει το πιστοποιητικό κατάλληλης χωροθέτησης, με σκοπό την εξασφάλιση ότι οι εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων χωροθετούνται καταλλήλως, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των περιοχών που προτείνονται ως τόποι κοινοτικής σημασίας, των τόπων κοινοτικής σημασίας, των ειδικών ζωνών διατήρησης και των ζωνών ειδικής προστασίας, καθώς και των γεωλογικών, υδρολογικών, υδρογεωλογικών, σεισμικών και γεωτεχνικών παραγόντων.

(2) Η Περιβαλλοντική Αρχή, στο στάδιο εξέτασης της αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού κατάλληλης χωροθέτησης, αφού αποστείλει την αίτηση στα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, του οποίου τις απόψεις κρίνει χρήσιμες και αναγκαίες, δύναται να ζητήσει όπως της υποβληθούν γραπτώς, εντός ενός μηνός, οι σχετικές απόψεις, και να προχωρήσει στη χορήγηση πιστοποιητικού κατάλληλης χωροθέτησης, σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (1), χωρίς να συγκληθεί συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων:

Νοείται ότι, αν οποιοδήποτε μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, ζητήσει γραπτώς, εντός μίας εβδομάδας από την παραλαβή της αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού κατάλληλης χωροθέτησης, όπως ένα θέμα εξεταστεί σε συνεδρίαση της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, τότε η Περιβαλλοντική Αρχή υποχρεούται να θέσει το θέμα ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων.

Διαχείριση εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων

27.-(1) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε η διαχείριση των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων να ανατίθεται σε πρόσωπο που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και να εξασφαλίζεται η παρακολούθηση της τεχνικής εξέλιξης και η κατάρτιση του προσωπικού.

(2) Ο φορέας κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή άμεσα και χωρίς καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός σαράντα οκτώ ωρών (48), κάθε συμβάν που ενδέχεται να επηρεάζει τη σταθερότητα των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων, καθώς και τυχόν σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που διαπιστώνονται κατά τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων.

(3)(α) Ο φορέας εφαρμόζει, όπου και όταν χρειάζεται, το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και συμμορφώνεται με οποιαδήποτε άλλη εντολή της αρμόδιας αρχής σχετικά με τα επανορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

(β) Το κόστος των μέτρων που πρέπει να ληφθούν και αναφέρονται στην παράγραφο (α) βαρύνει τον φορέα.

(4)(α) Με συχνότητα που καθορίζει η αρμόδια αρχή και οπωσδήποτε τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, ο φορέας αναφέρει στην αρμόδια αρχή τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, με βάση συγκεντρωτικά στοιχεία, ώστε να αποδεικνύεται η τήρηση των όρων της άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων και να βελτιώνονται οι γνώσεις σχετικά με τη συμπεριφορά των αποβλήτων και την εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων.

(β) Βάσει της αναφοράς που προβλέπεται στην παράγραφο (α), η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει ότι, για την απόδειξη των στοιχείων της αναφοράς, είναι αναγκαία η επικύρωση από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα.

(5)(α) Ο φορέας τηρεί αρχείο, το οποίο οφείλει να τηρεί ενήμερο, για όλες τις εργασίες διαχείρισης αποβλήτων.

(β) Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα κατά τη διάρκεια της διαχείρισης εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, οι σχετικές, επίκαιρες πληροφορίες και το αρχείο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) που αφορά την εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων διαβιβάζονται άμεσα και δεόντως στο νέο φορέα.

(γ) Ο φορέας έχει υποχρέωση να θέτει στη διάθεση εντεταλμένου επιθεωρητή το αρχείο που αναφέρεται στην παράγραφο (α), για σκοπούς επιθεώρησης.

Χρηματική εγγύηση

28.-(1) Πριν από την έναρξη εργασιών που περιλαμβάνουν συσσώρευση ή εναπόθεση εξορυκτικών αποβλήτων σε εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων, ο φορέας καταβάλλει στην αρμόδια αρχή χρηματική εγγύηση (υπό μορφή χρηματικής κατάθεσης, περιλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων από τη βιομηχανία ταμείων αμοιβαίων εγγυήσεων) ή άλλο ισοδύναμο μέσο, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές που θα καθορίζονται με διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 7, ώστε -

(α)να τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, περιλαμβανομένων των διατάξεων για τη μετά το κλείσιμο της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων φάση·

(β)να υπάρχουν, ανά πάσα στιγμή, αμέσως διαθέσιμα κεφάλαια για την αποκατάσταση του εδάφους που έθιξε η εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων, όπως περιγράφεται στο σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 και απαιτείται για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 19, 20, 21, 22 και 23.

(2) Η εγγύηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) υπολογίζεται με βάση -

(α)τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την κατηγορία των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων, τα χαρακτηριστικά των εξορυκτικών αποβλήτων και τη μελλοντική χρήση του αποκατασταθέντος εδάφους·

(β)την υπόθεση ότι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, το οποίο η αρμόδια αρχή κρίνει, μετά από γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, ότι διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, θα αναλάβει την εκτίμηση και εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης.

(3)(α) Το ύψος της εγγύησης προσαρμόζεται από την αρμόδια αρχή, μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, περιοδικώς, σύμφωνα με τις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης στο έδαφος που θίγεται από την εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων, όπως περιγράφεται στο σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 και απαιτείται για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης αποβλήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 19, 20, 21, 22 και 23·

(β) Για εγκαταστάσεις αποβλήτων, οι οποίες πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 19, 20, 21 και 22 και οι οποίες διεξάγουν δραστηριότητες που ορίζονται από άδεια επισκόπησης, μεταλλευτική μίσθωση ή προνόμιο λατομείου, η Τεχνική Επιτροπή Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων λαμβάνει υπόψη τη χρηματική εγγύηση που κατατίθεται με βάση τις διατάξεις των παραγράφων (2) και (3) του Κανονισμού 4Δ των περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμών.

(4) Εφόσον η αρμόδια αρχή εγκρίνει το κλείσιμο εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 29, παρέχει στο φορέα έγγραφη δήλωση, με την οποία τον αποδεσμεύει από την υποχρέωση της εγγύησης που προβλέπεται στο εδάφιο (1), εξαιρουμένων των υποχρεώσεών του για τη μετά το κλείσιμο της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων φάση.

Διαδικασίες κλεισίματος εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων

29.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (2), η διαδικασία για το κλείσιμο εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων αρχίζει μόνο εφόσον -

(α)συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις που καθορίζει η άδεια απόρριψης αποβλήτων που εκδίδεται με βάση τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμο και/ή η άδεια εγκατάστασης αποβλήτων, ή

(β)ο φορέας υποβάλει στην αρμόδια αρχή αίτημα τερματισμού της λειτουργίας εγκατάστασης αποβλήτων, την οποία εγκρίνει η αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3), ή

(γ)η αρμόδια αρχή εκδώσει σχετική αιτιολογημένη απόφαση προς τούτο, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2)(α) Η εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων θεωρείται οριστικά κλειστή μόνο εφόσον η αρμόδια αρχή, χωρίς περιττή καθυστέρηση, διενεργήσει τελική επιτόπια επιθεώρηση της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων και προβεί σε αξιολόγηση των στοιχείων και εκθέσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (3).

(β) Η αρμόδια αρχή, αφού βεβαιωθεί για την αποκατάσταση του εδάφους που έθιξε η εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων, εγκρίνει το κλείσιμο της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων.

(γ) Η έγκριση χορηγείται εγγράφως, περιέχει όλη την αναγκαία αιτιολογία και καθορίζει τη χρονική διάρκεια της μετέπειτα φροντίδας του χώρου, καθώς και το χρόνο και τρόπο επιστροφής της χρηματικής εγγύησης που καταβλήθηκε δυνάμει του άρθρου 28.

(δ) Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει το φορέα από τις υποχρεώσεις του με βάση την άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, τον παρόντα Νόμο ή άλλη περιβαλλοντική νομοθεσία.

(3) Ο φορέας που υποβάλλει στην αρμόδια αρχή, αίτηση τερματισμού δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), οφείλει να επισυνάψει στην αίτησή του όλα τα απαραίτητα στοιχεία και εκθέσεις, που τεκμηριώνουν ότι περατώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης, βάσει των όρων της άδειας απόρριψης που εκδίδεται με βάση τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμο και/ή στην άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων·

ΜΕΡΟΣ ΙΧ Η ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΑΣΗ
Η μετά το κλείσιμο της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων φάση

30.-(1) Χωρίς επηρεασμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που διέπει την ευθύνη του κατόχου των αποβλήτων, μετά το οριστικό κλείσιμο εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, ο φορέας είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων καθώς και για τη λήψη διορθωτικών μέτρων, κατά τη μετά το κλείσιμο φάση, για το χρονικό διάστημα που απαιτεί η αρμόδια αρχή και καθορίζεται στην έγκριση που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 29, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τη διάρκεια των ενδεχόμενων κινδύνων:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι αναλαμβάνει η ίδια την ευθύνη των πιο πάνω εργασιών, αντί ο φορέας.

(2) Εφόσον η αρμόδια αρχή το κρίνει αναγκαίο, προκειμένου να τηρηθούν οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και, ιδιαίτερα -

(α)του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου·

(β)των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ρύπανση από Ορισμένες Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών·

(γ)των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Επικίνδυνων Ουσιών σε Υπόγεια Νερά) Κανονισμών· και

(δ)του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου,

μετά το κλείσιμο εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, ο φορέας ελέγχει, μεταξύ άλλων, τη φυσική και χημική σταθερότητα της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων και περιορίζει στο ελάχιστο τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ιδίως στα επιφανειακά ύδατα και στα υπόγεια ύδατα, διασφαλίζοντας ότι -

(αα)όλες οι σχετικές με την εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων κατασκευές παρακολουθούνται και συντηρούνται με εξοπλισμό ελέγχου και μετρήσεων, ο οποίος είναι πάντοτε έτοιμος προς χρήση·

(ββ)οι οχετοί υπερχείλισης και οι υπερχειλιστές, όπου υπάρχουν, διατηρούνται καθαροί και ελεύθεροι εμποδίων.

(3)(α) Μετά το κλείσιμο εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, ο φορέας κοινοποιεί άμεσα στην αρμόδια αρχή κάθε συμβάν ή εξέλιξη που ενδέχεται να επηρεάσει τη σταθερότητα της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, καθώς και τυχόν σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που διαπιστώνονται κατά τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης.

(β) Ο φορέας εφαρμόζει, όπου και όταν χρειάζεται, το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και συμμορφώνεται με οποιαδήποτε άλλη εντολή της αρμόδιας αρχής σχετικά με τα επανορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

(γ) Ανεξάρτητα από την πιθανή ανάληψη της ευθύνης των εργασιών από την αρμόδια αρχή, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, το κόστος των επανορθωτικών μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο (β), βαρύνουν το φορέα.

(4) Με τη συχνότητα που καθορίζει η αρμόδια αρχή, ο φορέας αναφέρει στην αρμόδια αρχή τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, με βάση συγκεντρωτικά στοιχεία, ώστε να αποδεικνύεται η τήρηση των όρων της άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων και να βελτιώνονται οι γνώσεις σχετικά με τη συμπεριφορά των εξορυκτικών αποβλήτων και της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων.

ΜΕΡΟΣ Χ ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πρόληψη επιδείνωσης της κατάστασης των νερών και της ρύπανσης του αέρα και του εδάφους

31.-(1) Σε περίπτωση παρουσίας κυανίου σε λίμνη, ο φορέας εξασφαλίζει ότι η συγκέντρωση του διασπώμενου με ασθενές οξύ κυανίου εντός της λίμνης περιορίζεται στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, με τη χρησιμοποίηση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.

(2) Στην περίπτωση εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων που είχαν ήδη λάβει άδεια ή λειτουργούσαν ήδη πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, η συγκέντρωση του διασπώμενου με ασθενές οξύ κυανίου, στο σημείο απόρριψης των απορριμμάτων κατεργασίας από τη μονάδα επεξεργασίας εντός της λίμνης, δεν υπερβαίνει -

(i) τα 50 ppm από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου,

(ii) τα 25 ppm από την 1η Μαΐου 2013,

(iii) τα 10 ppm από την 1η Μαΐου 2018.

(3) Στην περίπτωση εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων, οι οποίες λαμβάνουν άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η συγκέντρωση του διασπώμενου με ασθενές οξύ κυανίου, στο σημείο απόρριψης των απορριμμάτων κατεργασίας από τη μονάδα επεξεργασίας εντός της λίμνης, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 ppm.

(4) Εάν το ζητήσει η αρμόδια αρχή, ο φορέας αποδεικνύει, μέσω εκτίμησης κινδύνων στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές για τον τόπο της εγκατάστασης αποβλήτων συνθήκες, ότι οι οριακές συγκεντρώσεις που αναφέρονται στα εδάφια (1), (2) και (3) δεν χρειάζεται να μειωθούν περισσότερο.

ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Απογραφή κλειστών εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων

32.-(1)(α) Η αρμόδια αρχή διενεργεί απογραφή των κλειστών εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων, περιλαμβανομένων των εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων, που βρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας και προκαλούν σοβαρές δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή ενδέχεται να αποτελέσουν μεσοπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και/ ή το περιβάλλον.

(β) Η απογραφή ενημερώνεται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα και εν πάση περιπτώσει τουλάχιστο κάθε πέντε (5) χρόνια.

(2) Η απογραφή που αναφέρεται στο εδάφιο (1) πρέπει να διενεργηθεί έως την 1η Μαΐου 2012, λαμβανομένων υπόψη των μεθόδων που αναφέρονται στο άρθρο 21 της οδηγίας 2006/21/ΕΚ, εάν αυτές είναι διαθέσιμες, και είναι διαθέσιμη στο κοινό.

Ανταλλαγή πληροφοριών

33. Η Περιβαλλοντική Αρχή παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις εξελίξεις που σημειώνονται στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Διασυνοριακές επιπτώσεις

34.-(1) Στην περίπτωση που υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αίτηση για χορήγηση άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων και -

(α)η αρμόδια αρχή διαπιστώνει ότι η λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων κατηγορίας Α, ενδέχεται να έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και τυχόν συνακόλουθους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία σε άλλο κράτος μέλος, ή

(β)άλλο κράτος μέλος ενδέχεται να επηρεαστεί σοβαρά, όπως περιγράφεται στην παράγραφο (α), και υποβάλλει σχετικό αίτημα στην αρμόδια αρχή,

η αρμόδια αρχή διαβιβάζει στο άλλο κράτος μέλος, ταυτόχρονα με την ανακοίνωση προς το κοινό της Δημοκρατίας σύμφωνα με το άρθρο 24, τις πληροφορίες που της υποβλήθηκαν.

(2) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) χρησιμεύουν ως βάση για τις τυχόν αναγκαίες διαβουλεύσεις, στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων μεταξύ της Δημοκρατίας και του εν λόγω κράτους μέλους, σε καθεστώς αμοιβαιότητας και ισότητας.

(3) Στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων της με τις αρχές των άλλων κρατών μελών, η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), οι αιτήσεις για άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων να καθίστανται προσιτές, για επαρκές χρονικό διάστημα, στο κοινό του άλλου κράτους μέλους που ενδέχεται να επηρεαστεί από τη λειτουργία της εγκατάστασης αποβλήτων στη Δημοκρατία, ώστε το κοινό αυτό να διατυπώσει τα σχόλιά του πριν η αρμόδια αρχή λάβει τη σχετική απόφαση.

(4) Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι, σε περίπτωση ατυχήματος το οποίο αφορά τις εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), οι πληροφορίες που παρέχει ο φορέας στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 16, διαβιβάζονται αμέσως στο άλλο κράτος μέλος, με σκοπό την μείωση στο ελάχιστο των συνεπειών του ατυχήματος για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και την εκτίμηση και τον περιορισμό στο ελάχιστο της έκτασης των περιβαλλοντικών ζημιών που προκλήθηκαν ή ενδέχεται να προκληθούν.

Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

35.-(1) Η αρμόδια αρχή, κάθε τρία χρόνια, διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου. Η έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή εντός εννέα μηνών από τη λήξη της τριετούς περιόδου την οποία καλύπτει.

(2)(α) Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει ετησίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες, σχετικά με συμβάντα που έχουν κοινοποιηθεί από τους φορείς, σύμφωνα με τα εδάφια (2), (3) και (4) του άρθρου 27 και τα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 30.

(β) Χωρίς επηρεασμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που διέπει την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, η αρμόδια αρχή θέτει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και τις τυχόν πληροφορίες που διαβιβάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρμόδια αρχή δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 18 της οδηγίας 2006/21/ΕΚ, στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τεχνική Επιτροπή Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων

36.-(1) Ιδρύεται επιτροπή με την ονομασία «Τεχνική Επιτροπή Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων» στην οποία συμμετέχουν με ένα εκπρόσωπο -

(α)η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

(β)η Υπηρεσία Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

(γ)το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

(δ)το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

(ε)το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

(στ)το Υπουργείο Εσωτερικών·

(ζ)το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου·

(η)η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου·

(θ)το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο·

(ι)η Ένωση Δήμων Κύπρου· και

(ια)η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου.

(2) Το καθένα από τα Υπουργεία μπορεί να εκπροσωπείται στην κάθε συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων από διαφορετικό λειτουργό.

(3) Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων είναι ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και, σε περίπτωση απουσίας του, τα υπόλοιπα μέλη εκλέγουν ένα εκ των παρόντων μελών για να προεδρεύσει της συνεδρίας.

(4) Η Τεχνική Επιτροπή Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων μπορεί, μέσω του προέδρου της, να καλέσει σε οποιαδήποτε συνεδρία οποιοδήποτε λειτουργό κρατικής υπηρεσίας ή οργανισμού δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο, του οποίου οι απόψεις ή οι εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένο θέμα κριθούν χρήσιμες ή αναγκαίες.

(5) Σε κάθε συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, η παρουσία έξι μελών αποτελεί απαρτία.

(6)(α) Οι συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων συγκαλούνται από τον Πρόεδρο.

(β) Οποιοδήποτε μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων μπορεί να ζητήσει έκτακτη συνεδρία, αφού δηλώσει τους λόγους που την επιβάλλουν και το θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Η έκτακτη συνεδρία συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία που ζητείται η σύγκλησή της.

Αρμοδιότητες Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων

37. Η Τεχνική Επιτροπή Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α)να εξετάζει το περιεχόμενο των σχεδίων διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων που παραπέμπονται από την Περιβαλλοντική Αρχή σε αυτή και να συμβουλεύει την Περιβαλλοντική Αρχή για την έγκρισή τους ή για τυχόν τροποποιήσεις των σχεδίων αυτών, πριν από την έγκρισή τους·

(β)να εξετάζει το περιεχόμενο των αιτήσεων για άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων και να εισηγείται στην αρμόδια αρχή την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης·

(γ)να καθορίζει τους όρους στις άδειες εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων·

(δ)να εξετάζει και να συμβουλεύει την αρμόδια αρχή σχετικά με το ύψος της χρηματικής εγγύησης που καταβάλλει ο φορέας σύμφωνα με το άρθρο 28·

(ε)να εξετάζει το περιεχόμενο των αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικού κατάλληλης χωροθέτησης και να συμβουλεύει την αρμόδια αρχή για έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων.

Αρχιεπιθεωρητής και εντεταλμένοι επιθεωρητές

38.-(1) Η αρμόδια αρχή, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει λειτουργούς του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ως εντεταλμένους επιθεωρητές, για σκοπούς εποπτείας, επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών ή διαταγμάτων.

(2) Η αρμόδια αρχή, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει ένα λειτουργό της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως Αρχιεπιθεωρητή.

(3) Η αρμόδια αρχή, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να εξουσιοδοτεί γραπτώς οποιαδήποτε πρόσωπα που δεν υπηρετούν στην δημόσια υπηρεσία, τα οποία κρίνει ότι κατέχουν τα κατάλληλα προσόντα, να ασκούν τέτοιες από τις εξουσίες και τα καθήκοντα εντεταλμένων επιθεωρητών και να υπόκεινται σε τέτοιους όρους, όπως θα καθορίζεται στην εξουσιοδότηση.

(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι εντεταλμένοι επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις εξουσίες που τους παρέχονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 39.

(5) Η αρμόδια αρχή δύναται να διορίσει αναπληρωτή Αρχιεπιθεωρητή, ο οποίος θα αντικαθιστά τον Αρχιεπιθεωρητή σε περίπτωση απουσίας, ασθένειας ή ανικανότητας αυτού.

(6) Κάθε εντεταλμένος επιθεωρητής εφοδιάζεται με κατάλληλη ταυτότητα, την οποία οφείλει να επιδεικνύει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

(7) Καμιά ευθύνη δεν καταλογίζεται σε οποιοδήποτε εντεταλμένο επιθεωρητή για οποιαδήποτε πράξη ή απόφασή του που έγινε ή λήφθηκε καλόπιστα, μέσα στα πλαίσια των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του.

Εξουσίες εισόδου και επιθεώρησης

39.-(1) Κάθε εντεταλμένος επιθεωρητής έχει εξουσία -

(α)να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προειδοποίηση σε οποιαδήποτε εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων, στην οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι διεξάγεται δραστηριότητα κατά παράβαση του παρόντος Νόμου·

(β)να ασκεί το ανωτέρω δικαίωμα εισόδου και ελέγχου, συνοδευόμενος από αστυνομικό αν έχει εύλογη αιτία να αναμένει παρεμπόδιση στην άσκηση των εξουσιών του·

(γ)να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που θα το βοηθήσει στην άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και να φέρει και να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε εξοπλισμό ή οποιαδήποτε υλικά απαιτούνται για την άσκηση των εξουσιών του ·

(δ)να διεξάγει ή να φροντίζει για τη διεξαγωγή των δοκιμών, αναλύσεων και μετρήσεων που κρίνονται αναγκαίες για την άσκηση των εξουσιών του·

(ε)να επιθεωρεί, να εξετάζει και να ελέγχει τη λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, εξοπλισμού ή αντικειμένου που βρίσκει στην εγκατάσταση αυτή και να προβαίνει στις μετρήσεις και στη λήψη φωτογραφιών που κρίνει αναγκαίες για τη σωστή άσκηση των εξουσιών του·

(στ)να δίνει οδηγίες ώστε η εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων ή οποιοδήποτε μέρος αυτής ή οποιοσδήποτε εξοπλισμός, αντικείμενο, ουσία, απόβλητο, εξορυκτικό απόβλητο και/ ή επικίνδυνο απόβλητο, ανάλογα με την περίπτωση, να παραμένουν όπως έχουν, για όσο χρόνο θεωρείται εύλογα αναγκαίος για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε δοκιμής, μέτρησης, εξέτασης και ελέγχου, όπως αναφέρεται στις παραγράφους (δ) και (ε)·

(ζ)να ζητά την παρουσίαση για επιθεώρηση οποιωνδήποτε αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή άλλων στοιχείων σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή, τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν πληροφορίες σχετιζόμενες με το σκοπό της διερεύνησής του·

(η)να ζητά από -

(i) το φορέα,

(ii) οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο βρίσκει στην εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων, και

(iii) οποιοδήποτε πρόσωπο, για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είχε απασχοληθεί στην εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων ή είχε σχέση με τη δραστηριότητα οποιωνδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii) οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών μηνών,

να δίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, που μπορεί να έχει ή στις οποίες έχει πρόσβαση και που είναι σχετικές με το σκοπό της έρευνας ή της διερεύνησής του· και

(θ)να λαμβάνει και να μεταφέρει οποιοδήποτε αντικείμενο ή οποιο δήποτε δείγμα οποιουδήποτε εξοπλισμού, αντικειμένου, ουσίας, απόβλητου, εξορυκτικού απόβλητου και/ ή επικίνδυνου απόβλητου, ανάλογα με την περίπτωση, το οποίο δυνατό να απαιτείται για σκοπούς περαιτέρω διερεύνησης ή μαρτυρίας κατά την εκδίκαση αδικήματος που διαπράττεται κατά παρά βαση του παρόντος Νόμου, και να ζητά από το φορέα ή οποιοδήποτε από τους αντιπροσώπους τους ή τους εργοδοτουμένους τους, που είναι παρόντες -

(i) να του παράσχει ασφαλή πρόσβαση προς οποιοδήποτε μέρος της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, και/ ή

(ii) να θέσει στη διάθεσή του οποιαδήποτε ευλόγως διαθέσιμα μέσα για τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων που κρίνονται αναγκαίες για τους σκοπούς της διερεύνησης.

(2) Το χρηματικό ποσό για τη διεξαγωγή των δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii), της παραγράφου (θ), του εδαφίου (1), καταβάλλεται από το φορέα.

(3)(α) Πριν από την έναρξη των εργασιών εναπόθεσης αποβλήτων και μετέπειτα, ανά τακτά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή, περιλαμβανομένης της μετά το κλείσιμο εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων φάσης, ο εντεταλμένος επιθεωρητής επιθεωρεί την εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων για την οποία απαιτείται άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων ώστε να εξασφαλίζει ότι ο φορέας συμμορφώνεται με την άδεια αυτή.

(β) Το αποτέλεσμα της επιθεώρησης που αναφέρεται στη παράγραφο (α) δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις και την ευθύνη του φορέα δυνάμει της άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων.

Εκχώρηση εξουσιών

40.-(1) Με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η αρμόδια αρχή μπορεί να εκχωρήσει οποιαδήποτε από τις εξουσίες ή αρμοδιότητες της που είναι σχετικές με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου -

(α)σε οποιοδήποτε πρόσωπο που κατέχει τα κατάλληλα προσόντα, ή

(β)σε οποιαδήποτε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, ή

(γ)σε οποιοδήποτε τμήμα ή υπηρεσία Υπουργείου της Δημοκρατίας, ή

(δ)σε οποιοδήποτε οργανισμό δημόσιας ωφέλειας που ιδρύθηκε με νόμο για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος,

αφού εξασφαλίσει προηγουμένως τη σχετική συγκατάθεση του προσώπου, της αρχής, του τμήματος, της υπηρεσίας ή του οργανισμού προς το οποίο εκχωρούνται οι εξουσίες.

(2) Η απόφαση της αρμόδιας αρχής για εκχώρηση οποιωνδήποτε εξουσιών ή αρμοδιοτήτων της με βάση το εδάφιο (1), μπορεί να ανακληθεί ή τροποποιηθεί οποτεδήποτε, όπως η αρμόδια αρχή κρίνει σκόπιμο υπό τις περιστάσεις.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία η αρμόδια αρχή εκχωρεί οποιεσδήποτε εξουσίες σύμφωνα με το εδάφιο (1), η εν λόγω εκχώρηση δεν παρεμποδίζει τον Υπουργό να ασκεί οποτεδήποτε αυτοπροσώπως ή μέσω του Αρχιεπιθεωρητή τις εκχωρηθείσες εξουσίες.

Αδικήματα και ποινές

41.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 5, του εδαφίου (1) του άρθρου 6, του εδαφίου (1) του άρθρου 8, του εδαφίου (3) του άρθρου 10, του εδαφίου (1) του άρθρου 12, του εδαφίου (2) του άρθρου 13, της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) και του εδαφίου (4) του άρθρου 16, του εδαφίου (1) του άρθρου 19, του εδαφίου (9) του άρθρου 20, του εδαφίου (1) του άρθρου 22, του εδαφίου (1) του άρθρου 25, του εδαφίου (2), της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) και της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 27, του εδαφίου (1) του άρθρου 28, του άρθρου 29, των εδαφίων (1) και (2), των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (3) και του εδαφίου (4) του άρθρου 30 και των εδαφίων (1), (2) και (3) του άρθρου 31, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα έξι χιλιάδες ευρώ (€86.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου με βάση το εδάφιο (1) το δικαστήριο δύναται, εκτός από την ποινή που επιβάλλει, να διατάξει και την πώληση ή την κατ’ άλλο τρόπο διάθεση των κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του φορέα.

(3) Πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος, αν:

(α)σκόπιμα καθυστερεί ή παρεμποδίζει εντεταλμένο επιθεωρητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή την άσκηση των εξου σιών του δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(β)παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει οποιοδήπο τε αστυνομικό ή άλλο πρόσωπο που εισήλθε σε υποστατικό μαζί με εντεταλμένο επιθεωρητή, σύμ φωνα με τις παραγράφους (β) και/ ή (γ), του εδαφίου (1), του άρθρου 39, αντίστοιχα, το οποίο παρέχει βοήθεια στον εντεταλμένο επιθεωρητή·

(γ)παραλείπει να συμμορφωθεί προς οδηγία που δίδεται σ' αυτόν από εντεταλμένο επιθεωρητή δυνάμει της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 39·

(δ)παραλείπει να παρουσιάσει μέσα σε εύλογο χρονικό διά στημα οποιοδήποτε αρχείο, βιβλίο, έγγραφο ή άλλο στοιχείο, σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή, που απαιτείται να παρουσιάσει δυνάμει της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 39, εκτός αν αποδείξει ότι:

(i) δεν γνώριζε ότι την παρουσίαση την απαιτούσε εντεταλμένος επιθεωρητής, ή

(ii) δεν είχε πρόσβαση στο αρχείο, βιβλίο, έγγραφο ή στοιχείο, ή

(iii) δεν είχε εξουσία να το πάρει·

(ε)ενώ είναι πρόσωπο που εμπίπτει στις διατάξεις των υπο παραγράφων (i), (ii) και/ ή (iii), της παραγράφου (η) του εδαφίου (1) του άρ θρου 39, παραλείπει να δώσει, μέσα σε εύλογο χρονικό διά στημα, πληροφορίες που του ζητήθηκαν από εντεταλμένο επιθεωρητή, σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο ή δίδει πληροφορίες που είναι αναληθείς ή λανθασμένες ή ατε λείς·

(στ)ενώ είναι ένα από τα πρόσωπα ή εμπίπτει στις κατηγορίες των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο (θ) του εδαφίου (1) του άρθρου 39 παραλείπει, κατόπιν νόμιμης απαίτησης εντεταλμένου επιθεωρητή, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα -

(i) να παράσχει στον εντεταλμένο επιθεωρητή ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εισήλθε σε υποστατικό μαζί του, ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος αυτών, και/ ή

(ii) να θέσει στη διάθεση του εντεταλμένου επιθεωρητή ή οποιουδήπο τε προσώπου, το οποίο εισήλθε σε υποστατικό μαζί του, οποιαδήποτε μέσα για τη διε ξαγωγή δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων,

νοουμένου ότι, σε κάθε περίπτωση, έχει την εξουσία να το πράξει και ότι τα μέσα που αναφέρονται στην υποπαρά γραφο (ii) της παραγράφου (θ) του εδαφίου (1) του άρθρου 39 είναι ευλόγως διαθέσι μα·

(ζ)εν γνώσει του παρουσιάζει ή χρησιμοποιεί αρχείο, βιβλίο, έγγραφο ή άλλο στοιχείο που έχει πλαστογραφηθεί ή είναι ψευδές σε σχέση με οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο·

(η)προσποιείται ψευδώς ότι είναι εντεταλμένος επιθεωρητής·

(θ)εσκεμμένα προβαίνει σε ψευδή καταχώρηση σε κατάλογο, βιβλίο, ειδοποίηση, πιστοποιητικό ή έγγραφο που απαιτεί ται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(ι)εσκεμμένα προβαίνει σε ψευδή δήλωση ή υπογράφει ψευδή δήλωση που απαιτείται από τον παρόντα Νόμο· και/ ή

(ια)εν γνώσει του κάνει χρήση τέτοιας ψευδούς καταχώρισης ή δήλωσης, όπως αναφέρονται στις υποπαραγράφους (θ) και (ι) πιο πάνω.

(4) Σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα που προβλέπεται στο εδάφιο (3), αυτό υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων και αξιωματούχων τους

42.-(1) Σε περίπτωση που διαπραχθεί ποινικό αδίκημα, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και/ ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, από νομικό πρόσωπο και αποδεικνύεται ότι το αδίκημα αυτό έχει διαπραχθεί με τη συναίνεση ή τη συμπαιγνία ή αποδίδεται σε παράλειψη προσώπου που είναι διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του νομικού αυτού προσώπου ή πρόσωπο που εμφανίζεται ότι ενεργεί με τέτοια ιδιότητα, τότε το πρόσωπο αυτό, καθώς επίσης και το νομικό πρόσωπο, είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος και υπόκεινται σε ποινική δίωξη σε σχέση με το εν λόγω ποινικό αδίκημα.

(2) Όταν μέλος νομικού προσώπου, χωρίς να είναι διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής, ασκεί αρμοδιότητες διευθύνοντος συμβούλου ή διευθυντή, τότε εφαρμόζεται, σε σχέση με τις πράξεις ή παραλείψεις του, το εδάφιο (1), ωσάν το πρόσωπο αυτό να ήταν διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής του νομικού προσώπου.

Διατάγματα δικαστηρίου

43.-(1) Κατά την εκδίκαση οποιουδήποτε αδικήματος που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο για το οποίο υπάρχει ισχυρισμός ότι διαπράχθηκε από το φορέα και είναι σοβαρής φύσης, το δικαστήριο μπορεί, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να εκδώσει διάταγμα με το οποίο να διατάσσεται -

(α)ο τερματισμός της λειτουργίας της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων οριστικά ή για χρονικό διάστημα και υπό τους όρους που καθορίζει το δικαστήριο· ή

(β)η λήψη από -

(i) το φορέα, ή

(ii) την αρμόδια αρχή αλλά με δαπάνες του φορέα,

οποιωνδήποτε μέτρων για αποκατάσταση του περιβάλλοντος που τυχόν επηρεάζεται δυσμενώς από την εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), ο φορέας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, για τον οποίο υπάρχει ισχυρισμός ότι προκαλεί μόλυνση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος, κυρίως σε περιοχές που προτείνονται ως τόποι κοινοτικής σημασίας, σε τόπους κοινοτικής σημασίας, ειδικές ζώνες διατήρησης και ζώνες ειδικής προστασίας, θεωρείται ότι κατηγορείται για αδίκημα σοβαρής φύσης.

Διοικητικές παραβάσεις και κυρώσεις

44.-(1)(α) Σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κατά τρόπο που ρυπαίνει ή υποβαθμίζει το περιβάλλον εντός περιοχών που προτείνονται ως τόποι κοινοτικής σημασίας, τόπων κοινοτικής σημασίας, ειδικών ζωνών διατήρησης και ζωνών ειδικής προστασίας, ανεξάρτητα από την αστική ή την ποινική του ευθύνη, μπορεί να του επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000), με απόφαση της αρμόδιας αρχής.

(β) Σε περίπτωση εξαιρετικά σοβαρής ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος και ιδίως σε περίπτωση που από το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή από την έκταση και τη σημασία της υποβάθμισης του περιβάλλοντος προκαλείται κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης ή ευρείας οικολογικής διατάραξης ή καταστροφής, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στο πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000).

(γ) Εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι και ιδίως σε περίπτωση που από το είδος ή από την έκταση και τη σημασία της μόλυνσης ή της ρύπανσης ή της υποβάθμισης προκαλείται κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης ή ευρείας οικολογικής διατάραξης ή καταστροφής, η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει την επιβολή διοικητικού προστίμου στο πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (α), το οποίο δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής.

(2) Το επιβαλλόμενο, δυνάμει του εδαφίου (1), διοικητικό πρόστιμο υπολογίζεται ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης.

(3)(α) Η διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίμου, που προβλέπεται στο εδάφιο (1), αρχίζει με την κοινοποίηση στον παραβάτη σχετικής έκθεσης που συντάσσεται από την αρμόδια αρχή και έγγραφης κλήτευσης προς τον παραβάτη να υποβάλει τις απόψεις του εντός διαστήματος πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της κλήτευσης.

(β) Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του παραβάτη, για πέντε (5) επιπλέον μέρες.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία, ο φορέας δεν συμφωνεί με το διοικητικό πρόστιμο που του επιβλήθηκε, έχει το δικαίωμα υποβολής ιεραρχικής προσφυγής στο Υπουργικό Συμβούλιο εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3).

(5) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την αρμόδια αρχή όταν παρέλθει η, προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών, από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου ή, σε περίπτωση που ασκείται ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με το εδάφιο (4), από την ημερομηνία κοινοποίησης της επί της ιεραρχικής προσφυγής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

(6) Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής των, δυνάμει του παρόντος Νόμου, επιβαλλόμενων από την αρμόδια αρχή διοικητικών προστίμων, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και το οφειλόμενο ποσό εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Μεταβατικές διατάξεις

45.-(1) Όλες οι εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων, στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια ή οι οποίες λειτουργούν ήδη κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου έως την 1η Μαΐου 2012, με εξαίρεση -

(α)τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 28, με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθούν έως την 1η Μαΐου 2014·

(β)τις διατάξεις του άρθρου 31, με τις οποίες οι οποίες πρέπει να συμμορφωθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπονται σε αυτό.

(2) Το εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων που είναι κλειστές κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(3) Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και ανεξάρτητα από οποιοδήποτε κλείσιμο εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, μετά την ημερομηνία αυτή, η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων γίνεται κατά τρόπο που δεν επηρεάζει την τήρηση του άρθρου 5 και των διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, και ιδίως τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο.

(4)(α) Οι διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, των εδαφίων (2), (3) και (4) του άρθρου 16, των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 17, του άρθρου 19, των εδαφίων (3), (5) και (8) του άρθρου 20, των άρθρων 21, 22, 23, 24, των εδαφίων (1), (2) και (3) του άρθρου 28, του άρθρου 29 και των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 30, δεν εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων, οι οποίες -

(i) σταμάτησαν να δέχονται απόβλητα πριν από την 1η Μαΐου 2006·

(ii) ολοκληρώνουν τις διαδικασίες κλεισίματος, σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία ή σύμφωνα με προγράμματα που έχει εγκρίνει η αρμόδια αρχή· και

(iii) θα έχουν κλείσει οριστικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010.

(β) Η αρμόδια αρχή ανακοινώνει τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, και εξασφαλίζει ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης, κατά τρόπο που δεν επηρεάζει την επίτευξη του σκοπού του παρόντος Νόμου, και ιδίως την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, περιλαμβανομένου του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Άρθρο 10(1)(β)

Χαρακτηρισμός αποβλήτων

 

Τα εξορυκτικά απόβλητα χαρακτηρίζονται με τρόπο που να εξασφαλίζει τη μακροχρόνια φυσική και χημική σταθερότητα της δομής της εγκατάστασης και την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων. Ο χαρακτηρισμός των αποβλήτων περιλαμβάνει, εφόσον απαιτείται και αναλόγως της κατηγορίας των εγκαταστάσεων αποβλήτων, τα ακόλουθα στοιχεία:

(1) περιγραφή των αναμενόμενων φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων που θα αποτεθούν, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, με ιδιαίτερη αναφορά στη σταθερότητά τους υπό ατμοσφαιρικές/ μετεωρολογικές συνθήκες επιφανείας, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του ορυκτού ή των ορυκτών που εξορύσσονται και τη φύση των υπερκείμενων και/ ή στείρων πετρωμάτων που μετατοπίζονται κατά τις εξορυκτικές εργασίες·

(2) ταξινόμηση των αποβλήτων, σύμφωνα με την αντίστοιχη καταχώρησή τους στο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Κατάλογος Αποβλήτων) Διάταγμα του 2003, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά τους·

(3) περιγραφή των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία του ορυκτού πόρου, καθώς και της σταθερότητάς τους·

(4) περιγραφή της μεθόδου εναπόθεσης των αποβλήτων· και

(5) περιγραφή του χρησιμοποιούμενου συστήματος μεταφοράς αποβλήτων.