ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ
Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β

32.-(1) Αίτηση για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β υποβάλλεται μόνο από εταιρεία διά μετοχών, η οποία συστάθηκε είτε στη Δημοκρατία είτε εκτός Δημοκρατίας και συμμορφώνεται με το Μέρος VΙΙΙ του περί Εταιρειών Νόμου, με κύρια δραστηριότητα τη διενέργεια στοιχημάτων και της οποίας το εκδοθέν και πληρωθέν μετοχικό της κεφάλαιο είναι τουλάχιστον πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000).

(2) Αίτηση για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β συνοδεύεται από τραπεζική εγγύηση από πιστωτικό ίδρυμα, για ποσό πεντακόσιων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€550.000), η ισχύς της οποίας επεκτείνεται για περίοδο που λήγει έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της αιτούμενης περιόδου ισχύος της άδειας αποδέκτη που αναφέρεται στην αίτηση:

Νοείται ότι η τραπεζική εγγύηση δημιουργεί ανέκκλητη υποχρέωση στο πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό το οποίο υποχρεούται και παραλείπει να καταβάλει ο αδειούχος αποδέκτης -

(α) Σε παίκτη, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε στοίχημα και έχει κερδίσει·

(β) στη Δημοκρατία, ως φόρο στοιχήματος·

(γ) στην Αρχή, ως εισφορά∙

(δ) για οποιεσδήποτε άλλες οφειλές προς τη Δημοκρατία:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η Αρχή διαπιστώσει ότι η τραπεζική εγγύηση δεν καλύπτει το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, δύναται να ζητήσει την αύξηση του ποσού αυτής μέχρι του ποσού που να καλύπτει το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του.

(3) Ο αιτητής άδειας αποδέκτη Κλάσης Β υποβάλλει, επιπρόσθετα με την αίτησή του, στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στην υποχρέωσή του για εγκατάσταση στην επικράτεια της Δημοκρατίας εφεδρικού εξυπηρετητή, ο οποίος θα συνδέεται παράλληλα με τον κεντρικό εξυπηρετητή και σε αυτόν θα ταμιεύονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες που καθορίζονται από την Αρχή, καθώς και μηχανογραφικού συστήματος υποστήριξης αυτού, η δε χρήση και οι τεχνικές προδιαγραφές του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και η τυχόν ελάχιστη χρονική διαφορά που δύναται να μεσολαβεί κατά την αντιγραφή των στοιχείων από τον κεντρικό εξυπηρετητή στον εφεδρικό εξυπηρετητή αποφασίζονται και δύναται να αναθεωρηθούν από την Αρχή, όποτε τούτο κριθεί σκόπιμο από αυτή, με την έκδοση σχετικών οδηγιών.

Ικανότητα και καταλληλότητα αποδέκτη Κλάσης Α ή Β

33. Πρόσωπο είναι ικανό και κατάλληλο για απόκτηση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, εφόσον η Αρχή κρίνει ότι το πρόσωπο αυτό -

(α) Έχει ή δύναται να εξασφαλίσει ικανοποιητικούς πόρους και να διατηρεί ελάχιστα απαιτούμενα αποθέματα, τα οποία αποφασίζονται από την Αρχή, ώστε να εξασφαλίζεται η πληρωμή κερδών στους παίκτες·

(β) διατηρεί κατάλληλο σύστημα ελέγχου και λογιστικού ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών στοιχήματος∙

(γ) εφαρμόζει όρους και κανονισμούς κατά την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος, οι οποίοι, κατά την κρίση της Αρχής, διασφαλίζουν ικανοποιητική προστασία στον παίκτη· και

(δ) εξασφαλίζει την καταλληλότητα της λειτουργίας οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού θα χρησιμοποιηθεί.

Εξέταση έκδοσης ή ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α

34. Κατά την εξέταση αίτησης έκδοσης ή ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α, η Αρχή δεν εκδίδει ή ανανεώνει την άδεια, εκτός εάν έχει προηγουμένως εγκρίνει το προτεινόμενο σύστημα μηχανογράφησης, σύμφωνα με το άρθρο 55.

Παράλειψη πληρωμής φόρου στοιχήματος ή εισφοράς

35. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 79, η Αρχή ανακαλεί την άδεια του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β σε περίπτωση που αυτός παραλείπει, εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής, να καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά φορολογίας ή εισφοράς, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία.