ΜΕΡΟΣ VΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
Εξουσίες Υπουργού

30. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός έχει τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Εποπτεύει όλες τις εργασίες της ΔΕΦΑ·

(β) εκδίδει προς το διοικητικό συμβούλιο, ύστερα από διαβούλευση με αυτό, οδηγίες γενικής φύσεως ως προς την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων αυτού, το δε διοικητικό συμβούλιο οφείλει να εφαρμόζει τις οδηγίες αυτές·

(γ) ζητά από το διοικητικό συμβούλιο όπως υποβάλλει ενώπιόν του εκθέσεις, λογαριασμούς και οποιεσδήποτε πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με την ιδιοκτησία και τις δραστηριότητες της ΔΕΦΑ· και

(δ) διορίζει κατά οποιονδήποτε χρόνο και ΅ε Διάταγμά του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, πρόσωπο ή πρόσωπα ως Εντεταλ΅ένους Επιθεωρητές για διερεύνηση οποιουδήποτε θέματος για σκοπούς ελέγχου της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 31.

Εξουσίες Εντεταλμένων Επιθεωρητών

31.-(1) Οι Εντεταλμένοι Επιθεωρητές, οι οποίοι διορίζονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 30, δύναται να απαιτούν όπως η ΔΕΦΑ τούς παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές, και οποιαδήποτε έγγραφα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, τα οποία είναι απαραίτητα, κατά την κρίση τους, για την άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί σε αυτούς.

(2) Οι Εντεταλμένοι Επιθεωρητές δύναται να εισέρχονται σε υποστατικά εγκαταστάσεων και γραφείων της ΔΕΦΑ, κατά τη διάρκεια ωρών γραφείου και ωρών λειτουργίας, για να επιθεωρούν και εξετάζουν οποιεσδήποτε υφιστάμενες εγκαταστάσεις ή έγγραφα ή ηλεκτρονικά αρχεία.