ΜΕΡΟΣ VII ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Προϋπολογισμός της ΔΕΦΑ

32.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, οποιαδήποτε δημοσιονομικά θέματα εμπίπτουν στις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου τυγχάνουν ρύθμισης με βάση τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου.

(2) Η ΔΕΦΑ έχει ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων.

(3) Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΔΕΦΑ ετοιμάζεται από τη ΔΕΦΑ και υποβάλλεται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.

(4) Ο προϋπολογισμός με τις τυχόν τροποποιήσεις του από το Υπουργικό Συμβούλιο κατατίθεται μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία κάθε έτους από τον Υπουργό στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ψήφισή του σε νόμο.

(5) Ο προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα της ΔΕΦΑ για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους:

Νοείται ότι, για το πρώτο οικονομικό πρόγραμμα της ΔΕΦΑ, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, εφαρμόζεται ο τρέχων προϋπολογισμός της ΔΕΦΑ Λτδ, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, όλα τα έξοδα σχετικά με το προσωπικό και τους συμβούλους της ΔΕΦΑ Λτδ.

(6) Σε περίπτωση μη έγκαιρης ψήφισης του προϋπολογισμού, η ΔΕΦΑ ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της τρίτης παραγράφου του Άρθρου 168 του Συντάγματος.

(7) Ο γενικός διευθυντής ορίζεται ως ο ελέγχων λειτουργός στον εκάστοτε προϋπολογισμό της ΔΕΦΑ.

Ετοιμασία και έλεγχος οικονομικών καταστάσεων της ΔΕΦΑ

33.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου και του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, η ΔΕΦΑ μεριμνά, ώστε να τηρούνται λογαριασμοί και αρχεία σε σχέση με αυτούς και ετοιμάζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα λογιστικά πρότυπα, τις οποίες υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών, στον Υπουργό και στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας εντός τεσσάρων (4) μηνών, μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους.

(2) Η ΔΕΦΑ μεριμνά για την τήρηση χωριστών λογαριασμών σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμου και των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, οι οικονομικές καταστάσεις και οι χωριστοί λογαριασμοί της ΔΕΦΑ ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(4) Η ΔΕΦΑ, μόλις ελεγχθούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι χωριστοί λογαριασμοί της, αποστέλλει στον Υπουργό αντίγραφο αυτών και αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας έχει αναθέσει τον έλεγχο ή έχει υποδείξει την ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων ή/και των χωριστών λογαριασμών σε νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο, όπως αυτά ορίζονται στον περί Ελεγκτών Νόμο, αντίγραφο των πιο πάνω αποστέλλεται στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Ταμείο της ΔΕΦΑ

34. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου και της τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών και/ή εξασφάλισης των απαιτούμενων εγκρίσεων σύμφωνα με οποιονδήποτε σχετικό Νόμο, η ΔΕΦΑ έχει ταμείο, στο οποίο κατατίθενται υποχρεωτικά όλα τα δυνάμει του παρόντος Νόμου και/ή των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών, πληρωτέα και εισπραττόμενα από τη ΔΕΦΑ ποσά.

Έσοδα του ταμείου

35.-(1) Τα έσοδα του ταμείου αφορούν ιδίως σε-

(α) κάθε χορηγία που παρέχεται στη ΔΕΦΑ δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου και κάθε άλλο έσοδο που εισπράττεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙

(β) όλα τα έσοδα που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΦΑ∙ και

(γ) όλα τα ποσά τα οποία καταβάλλονται στη ΔΕΦΑ κατά τα διαλαμβανόμενα δυνάμει οποιουδήποτε Νόμου.

(2) Η χρηματοδότηση του ταμείου μέχρις ότου η ΔΕΦΑ δύναται να εκτελεί όλα τα καθήκοντα και να ασκεί τις εκ του παρόντος Νόμου αρμοδιότητες και εξουσίες της με έσοδα που προέρχονται από την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων και την ενάσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο γίνεται με την χορήγηση ετήσιας χορηγίας από τη Δημοκρατία υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω χορηγίες είναι συμβατές με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων και τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και/ή του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου.

(3) Όλα τα ποσά που η Δημοκρατία καταβάλλει στη ΔΕΦΑ σύμφωνα με το εδάφιο (2) είναι επιστρεπτέα σε αυτήν και καταβάλλονται από τη ΔΕΦΑ αμελλητί το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου:

Νοείται ότι, ο Υπουργός, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών και μετά από διαβούλευση με τη ΔΕΦΑ αποφασίζει για τη μεταφορά τυχόν πλεονάσματος επί του αποθεματικού της ΔΕΦΑ στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, δεν διατηρείται πλεόνασμα πέραν του απαιτουμένου για την υλοποίηση των υφιστάμενων και μελλοντικών υποχρεώσεων ή σχεδιασμών της ΔΕΦΑ με βάση το πρόγραμμα ανάπτυξης και άλλα αναπτυξιακά προγράμματά της.

Πληρωμές από το ταμείο

36. Η ΔΕΦΑ χρησιμοποιεί χρήματα που κατατίθενται στο ταμείο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 34, για να προβαίνει, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες πληρωμές που αφορούν:

(α) Τρεχούμενα έξοδα λειτουργίας της∙

(β) ποσά για μισθούς, ημερομίσθια, ωφελήματα και συντάξεις που είναι πληρωτέα από τη ΔΕΦΑ στο προσωπικό της, καθώς και όλα τα ποσά που είναι πληρωτέα σύμφωνα με τις συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών οι οποίες έχουν συναφθεί από τη ΔΕΦΑ∙

(γ) τόκους επί οποιωνδήποτε δανείων συνήψε η ΔΕΦΑ∙

(δ) ποσά πληρωτέα δυνάμει οποιασδήποτε σύμβασης που συνήψε η ΔΕΦΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή σύμφωνα με τις πρόνοιες Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού

(ε) ποσά πληρωτέα για δικηγορικά έξοδα ή για πληρωμή σε σχέση με την αντιπροσώπευση της ΔΕΦΑ ενώπιον δικαστηρίου ή οποιασδήποτε διοικητικής ή άλλης αρχής∙

(στ) οποιαδήποτε ποσά προκύπτουν από το αναπτυξιακό πρόγραμμα∙ και

(ζ) ποσό που καθίσταται νομικά πληρωτέο συνεπεία της άσκησης οποιουδήποτε καθήκοντος, αρμοδιότητας ή εξουσίας της ΔΕΦΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Εξουσίες της ΔΕΦΑ σε σχέση με απόκτηση, διάθεση και επένδυση περιουσίας

37. Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου και του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου, η ΔΕΦΑ δύναται, προς εκπλήρωση των σκοπών της, να-

(α) αποκτά με αγορά, ανταλλαγή, δωρεά ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο ακίνητη ή κινητή περιουσία για τις ανάγκες της∙

(β) αποδέχεται την παροχή χορηγιών από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς∙

(γ) τηρουμένων των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, πωλεί, ανταλλάσσει, εκμισθώνει, εκχωρεί ή διαθέτει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία της και να υποθηκεύει ή επιβαρύνει την εν λόγω περιουσία για τις ανάγκες της, αφού ενημερώσει προηγουμένως την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού∙ και

(δ) μισθώνει ή εξασφαλίζει άδεια χρήσης οποιασδήποτε ακίνητης ή κινητής περιουσίας για τις ανάγκες της:

Νοείται ότι, η ΔΕΦΑ δεν δύναται να δανείζεται, να εκδίδει ομόλογα ή άλλα αξιόγραφα ή να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους ή προκαταβολές χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

Εξoυσία Δημoκρατίας όπως εγγυάται δάvεια της ΔΕΦΑ

38. Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου, η Δημοκρατία δύναται vα εγγυηθεί, κατά τρόπov και υπό όρους που καθoρίζovται από το Υπουργικό Συμβούλιο, την πληρωμή του τόκου και/ή του κεφαλαίου δανείων που συνάπτει η ΔΕΦΑ, υπό την προϋπόθεση ότι η παροχή τέτοιας εγγύησης είναι συμβατή με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων και τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και/ή του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου.

Διεξαγωγή διαβουλεύσεων

39.-(1) Εκτός όπου ρητά απαιτείται στον παρόντα Νόμο ή σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει τούτου ή σε οποιονδήποτε άλλο Νόμο για διεξαγωγή διαβουλεύσεων σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων από τη ΔΕΦΑ, η τελευταία δύναται, κατά την κρίση της, να διεξάγει διαβουλεύσεις σε σχέση με οποιαδήποτε θέματα σχετίζονται με την επίτευξη των σκοπών και των δραστηριοτήτων της.

(2) Η πρόθεση διεξαγωγής διαβούλευσης και τα θέματα που σχετίζονται με τη διαβούλευση δημοσιεύονται σε δύο (2) ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες στη Δημοκρατία και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΦΑ.

(3) Η ΔΕΦΑ καθορίζει, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της, εκτός όπου ρητά καθορίζεται στον παρόντα Νόμο ή σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, τη μεθοδολογία και κάθε άλλο ζήτημα το οποίο σχετίζεται με τη διεξαγωγή διαβούλευσης.

(4) Σε περίπτωση που η διαβούλευση περιλαμβάνει τη διεξαγωγή δημόσιας ακρόασης, αυτή καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς που ετοιμάζει η ΔΕΦΑ και τους οποίους ανακοινώνει στο κοινό με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο.

Ετήσια έκθεση

40.-(1) Η ΔΕΦΑ λογοδοτεί για την εκτέλεση των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της στον Υπουργό και για τον σκοπό αυτό, το ταχύτερο δυνατόν μετά τη λήξη κάθε έτους και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου, υποβάλλει στον Υπουργό ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές της κατά τη διάρκεια του απελθόντος έτους σύμφωνα με το εδάφιο (2):

Νοείται ότι, η πρώτη έκθεση καλύπτει την περίοδο του έτους που αντιστοιχεί στην περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία διορισμού του πρώτου διοικητικού συμβουλίου μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο αυτή αφορά.

(2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) έκθεση περιέχει-

(α) ανασκόπηση των εξελίξεων σε σχέση με θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της ΔΕΦΑ∙

(β) γενική έκθεση των δραστηριοτήτων και έκθεση προόδου για το έτος∙ και

(γ) αναφορά σε τέτοια άλλα θέματα που κρίνονται αναγκαία.

(3) Η ΔΕΦΑ καταθέτει μέσω του Υπουργού αντίγραφο κάθε τέτοιας έκθεσης στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς ενημέρωση.

(4) Η ΔΕΦΑ δημοσιεύει την ετήσια έκθεση κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση του κοινού σε αυτήν και σε κάθε περίπτωση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της.

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

41.-(1) Συστήνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της ΔΕΦΑ, η οποία υπόκειται διοικητικά στο διοικητικό συμβούλιο.

(2) Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν οδηγιών του διοικητικού συμβουλίου, διενεργεί ελέγχους ή έρευνες αναφορικά με τα πεπραγμένα οποιασδήποτε δραστηριότητας της ΔΕΦΑ και μετά το πέρας του ελέγχου ή της έρευνας συντάσσει έκθεση η οποία δυνατόν να περιλαμβάνει εισηγήσεις, και η οποία υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο προς λήψη απόφασης.

(3) Στις περιπτώσεις που από τον έλεγχο ή την έρευνα προκύπτουν διοικητικές, πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες, το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις ενδεδειγμένες αποφάσεις σχετικά με τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος με γνώμονα το Σύνταγμα και οποιονδήποτε Νόμο και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την απόδοση των διοικητικών, πειθαρχικών και/ή ποινικών ευθυνών.

Αγορά υπηρεσιών και ανάθεση εργασίας σε εμπειρογνώμονες

42.-(1) Τηρουμένης της σχετικής νομοθεσίας που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, η ΔΕΦΑ δύναται να-

(α) εξασφαλίζει υπηρεσίες σε θέματα τα οποία σχετίζονται με την άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της και την εκτέλεση των καθηκόντων της ή με την προς τούτο εκπαίδευση του προσωπικού της∙ και

(β) προσλαμβάνει τέτοιους εμπειρογνώμονες ή συμβούλους ως ήθελε κρίνει αναγκαίο, για να τη βοηθούν στην άσκηση των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της.

(2) Οποιεσδήποτε αμοιβές οφειλόμενες σε εμπειρογνώμονα ή σύμβουλο που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αποτελούν μέρος των δαπανών της ΔΕΦΑ.