ΜΕΡΟΣ VIII ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Πειθαρχικά αδικήματα

43. Πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του προσωπικού της ΔΕΦΑ και το οποίο καταδικάζεται για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα ή το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των όρων υπηρεσίας του ή των νόμιμων αποφάσεων ή οδηγιών του διοικητικού συμβουλίου διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα τιμωρούμενο κατά τα προβλεπόμενα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή ελλείψει αυτών, όπως προβλέπεται στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο:

Νοείται ότι, πειθαρχικό αδίκημα αποτελεί και η παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 23.

Αρμόδιο πειθαρχικό όργανο

44.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο είναι το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου επί του προσωπικού της ΔΕΦΑ.

(2) Το διοικητικό συμβούλιο επιλαμβάνεται πειθαρχικών παραβάσεων, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας που υποβάλλεται ενώπιόν του για εξέταση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 45.

(3) Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να θέσει σε διαθεσιμότητα το μέλος του προσωπικού της ΔΕΦΑ το οποίο αφορά η αυτεπάγγελτη ή κατόπιν καταγγελίας έρευνα για όσο χρόνο γίνεται η διερεύνηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή, ελλείψει αυτών, όπως προβλέπεται στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο.

Πειθαρχική διαδικασία

45. Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει με Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 46, θέματα που αφορούν την πειθαρχική διαδικασία που τηρείται ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου κατά την εκδίκαση πειθαρχικών αδικημάτων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την πειθαρχική ευθύνη των μελών του προσωπικού της ΔΕΦΑ το οποίο χρήζει ρύθμισης και σε περίπτωση απουσίας τέτοιων Κανονισμών, ισχύουν και εφαρμόζονται, κατ’ αναλογίαν, τα ισχύοντα με βάση τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο.