ΜΕΡΟΣ V ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΦΑ
Διορισμός υπαλλήλων της ΔΕΦΑ

25.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τέτοιο αριθμό υπαλλήλων ο οποίος κρίνεται αναγκαίος, για να δύναται η ΔΕΦΑ να ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητές της, σε θέσεις για τις οποίες γίνεται πρόνοια στον προϋπολογισμό που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32.

(2) Οι υπάλληλοι της ΔΕΦΑ διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο μόνιμα, προσωρινά ή με σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις και διαδικασίες που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 46.

(3) Οι Κανονισμοί που αφορούν τους υπαλλήλους της ΔΕΦΑ ρυθμίζουν και προβλέπουν τις διαδικασίες που διέπουν τον διορισμό, τους όρους υπηρεσίας και την προαγωγή των υπαλλήλων της, μαζί με τις κατηγορίες θέσεων, τα ωφελήματα αφυπηρέτησης, τον πειθαρχικό κώδικα και την πειθαρχική εξουσία που ασκείται από τη ΔΕΦΑ.

(4) Τα γενικά καθήκοντα και οι ευθύνες κάθε θέσης και τα προσόντα που απαιτούνται για την κατοχή αυτής καθορίζονται σε σχέδια υπηρεσίας που καταρτίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(5) Η οργανική διάρθρωση της ΔΕΦΑ περιλαμβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό της.

Ευθύνη προσωπικού της ΔΕΦΑ

26. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών, το προσωπικό της ΔΕΦΑ δεν υπέχει προσωπική αστική ευθύνη για οτιδήποτε έγινε ή παραλείφθηκε ή λέχθηκε ή για οποιαδήποτε γνώμη εξέφρασε, ή για έκθεση ή άλλο έγγραφο που ετοίμασε, κατά την άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών.

Διορισμός γενικού διευθυντή της ΔΕΦΑ

27.-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, το διοικητικό συμβούλιο, μετά από προκήρυξη της θέσης, διορίζει στη θέση γενικού διευθυντή της ΔΕΦΑ πρόσωπο το οποίο κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας.

(β) Το σχέδιο υπηρεσίας καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο και, αφού υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση, κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(2) Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για διορισμό του γενικού διευθυντή υποβάλλεται για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Οι όροι υπηρεσίας της θέσης του γενικού διευθυντή περιέχονται στην προκήρυξη της θέσης και ενσωματώνονται στη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου που συνάπτει η ΔΕΦΑ με το πρόσωπο του οποίου ο διορισμός θα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(4) Η σύμβαση ιδιωτικού δικαίου που συνάπτει ο γενικός διευθυντής με τη ΔΕΦΑ είναι πενταετούς διάρκειας ή μικρότερη, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, όπως αυτό καθορίζεται στις διατάξεις του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανο-μένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου.

(5) Μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης ιδιωτικού δικαίου που συνάπτει ο γενικός διευθυντής με τη ΔΕΦΑ, για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών, ο γενικός διευθυντής δεν δύναται να ασκεί εργασία το αντικείμενο της οποίας σχετίζεται με τους σκοπούς, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της ΔΕΦΑ, εκτός και εάν ληφθεί απόφαση δυνάμει των διατάξεων του περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου.

(6) Η αντιμισθία του γενικού διευθυντή και οι λοιποί όροι εργασίας του, οι οποίοι προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (7), περιέχονται τόσο στην προκήρυξη της θέσης όσο και στην προσφορά του διοικητικού συμβουλίου προς το πρόσωπό του και ενσωματώνονται στη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου που συνάπτεται μεταξύ αυτού και της ΔΕΦΑ.

(7) Οι όροι εργασίας του γενικού διευθυντή, περιλαμβανομένων της διάρκειας της σύμβασης, της αμοιβής, των δικαιωμάτων σε τυχόν επιδόματα, των ωφελημάτων και διευκολύνσεων, των τυχόν ωφελημάτων του μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης, των εισφορών σε διάφορα ταμεία εργοδότη και εργοδοτουμένων, της άδειας ανάπαυσης, της άδειας ασθενείας και της πειθαρχικής ευθύνης, καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διαφοροποιήσει τους όρους εργασίας που καθόρισε το διοικητικό συμβούλιο.

(8) Ο γενικός διευθυντής δεν επιτρέπεται να απασχολείται σε οποιαδήποτε άλλη εργασία επ’ αμοιβή κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία εργοδοτείται στη ΔΕΦΑ.

Τερματισμός σύμβασης εργασίας και παύση γενικού διευθυντή

28. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να τερματίσει τη σύμβαση εργασίας του γενικού διευθυντή πριν από τη λήξη της θητείας του για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Σε περίπτωση που ο γενικός διευθυντής διαπράξει οποιαδήποτε σοβαρή παραβίαση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τα καθήκοντά του σύμφωνα με το σχέδιο υπηρεσίας και/ή τους όρους εργασίας του∙

(β) σε περίπτωση που ο γενικός διευθυντής κηρυχθεί σε πτώχευση με βάση δικαστική απόφαση∙

(γ) σε περίπτωση που ο γενικός διευθυντής καταδικαστεί για ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή στρέφεται κατά των δημόσιων ηθών∙

(δ) σε περίπτωση που ο γενικός διευθυντής υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο, σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα της ΔΕΦΑ, προνοείται η ποινή της απόλυσης·

(ε) σε περίπτωση σχετικής απόφασης αρμόδιου δικαστηρίου.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες του γενικού διευθυντή

29.-(1) Ο γενικός διευθυντής είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της ΔΕΦΑ, προΐσταται του προσωπικού της ΔΕΦΑ, είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των καθημερινών της δραστηριοτήτων, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και ασκεί οποιοδήποτε άλλο καθήκον τού ανατεθεί από το διοικητικό συμβούλιο.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), ο γενικός διευθυντής έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Εφαρμόζει την πολιτική που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο∙

(β) ετοιμάζει και υποβάλλει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται για την ενημέρωση του διοικητικού συμβουλίου και τη λήψη σχετικών αποφάσεων·

(γ) υποβάλλει εισηγήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο αναφορικά με το οργανόγραμμα, τη στελέχωση και τα ωφελήματα του προσωπικού της ΔΕΦΑ·

(δ) καταρτίζει σχέδια και προγράμματα δράσης και υποβάλλει εισηγήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των σκοπών της ΔΕΦΑ.