ΜΕΡΟΣ IV ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΦΑ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Συνεργασία της ΔΕΦΑ με άλλες αρχές στη Δημοκρατία

21.-(1) Με την επιφύλαξη του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ και/ή οποιασδήποτε ενωσιακής νομοθεσίας ή εθνικής νομοθεσίας αποσκοπεί στην εναρμόνιση με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΔΕΦΑ δύναται να απευθύνεται σε άλλες κρατικές ή μη υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, για να της παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή, πληροφορίες, έγγραφα ή άλλα στοιχεία που είναι αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

(2) Η διαβίβαση προς τη ΔΕΦΑ πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως αναφορικά με τρίτους, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, διέπεται από τις διατάξεις που αφορούν το επαγγελματικό απόρρητο που προβλέπονται σε οποιονδήποτε Νόμο.

(3) Η ΔΕΦΑ υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε αίτημα υποβάλει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου για παροχή πληροφοριών και/ή διεξαγωγή έρευνας που αφορά στην άσκηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΦΑ.

Συνεργασία της ΔΕΦΑ με αντίστοιχα πρόσωπα και οργανισμούς της αλλοδαπής

22.-(1) Η ΔΕΦΑ, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, δύναται να συνεργάζεται με αντίστοιχα αρμόδια πρόσωπα και/ή οργανισμούς της αλλοδαπής, να ανταλλάσσει τις αναγκαίες πληροφορίες και να προβαίνει στην εκ μέρους των προσώπων αυτών και/ή οργανισμών και για λογαριασμό τους συλλογή πληροφοριών και διερεύνηση θεμάτων που δυνατόν να προκύψουν από την εν λόγω συνεργασία.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, η ΔΕΦΑ δύναται να συνάπτει με τα αντίστοιχα αρμόδια πρόσωπα και/ή οργανισμούς της αλλοδαπής πρωτόκολλα συνεργασίας που να προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών, την εκ μέρους τους και για λογαριασμό τους συλλογή πληροφοριών, μόνο εφόσον οι κοινοποιούμενες πληροφορίες καλύπτονται στο κράτος που εδρεύουν τα εν λόγω πρόσωπα και/ή οι οργανισμοί από εγγυήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, τουλάχιστον ισοδύναμες με τις προβλεπόμενες από οποιονδήποτε σχετικό Νόμο ισχύει στη Δημοκρατία.

(3) Οι ανταλλασσόμενες κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και η κοινοποίησή τους απαγορεύεται, εκτός εάν το αντίστοιχο αρμόδιο πρόσωπο και/ή ο οργανισμός της αλλοδαπής που τις κοινοποίησε, ρητά συγκατατίθεται και η κοινοποίηση γίνεται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους το εν λόγω πρόσωπο και/ή ο οργανισμός της αλλοδαπής έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.

(4) Η ανακοίνωση από τη ΔΕΦΑ πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως σε αντίστοιχα αρμόδια πρόσωπα και/ή οργανισμούς της αλλοδαπής, δυνάμει του παρόντος άρθρου, διέπεται από τις διατάξεις που αφορούν το επαγγελματικό απόρρητο που προβλέπονται σε οποιονδήποτε Νόμο τηρουμένων των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, η ΔΕΦΑ δύναται να συλλέγει πληροφορίες, να διερευνά θέματα που προκύπτουν από τη συλλογή πληροφοριών και να παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια, ύστερα από αίτημα αντίστοιχου αρμόδιου προσώπου και/ή οργανισμού της αλλοδαπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών που της παρέχονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(6) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου και/ή οποιασδήποτε σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας και/ή εθνικής νομοθεσίας που αποσκοπεί στην εναρμόνιση με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΔΕΦΑ δύναται να αρνείται να απαντήσει σε αίτημα παροχής πληροφοριών αντίστοιχου αρμόδιου προσώπου και/ή οργανισμού της αλλοδαπής ή να αρνείται να διερευνά θέματα που προκύπτουν από τη συλλογή πληροφοριών που ζητείται από το εν λόγω πρόσωπο και/ή οργανισμό, σε περίπτωση που-

(α) η ανακοίνωση των πληροφοριών ή η διερεύνηση θεμάτων που προκύπτει από τη συλλογή πληροφοριών ενδέχεται να προσβάλει την κυριαρχία, την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τα συμφέροντα της Δημοκρατίας∙

(β) έχουν ήδη ληφθεί νομικά μέτρα ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου της Δημοκρατίας για τα ίδια γεγονότα και για τα πρόσωπα αυτά έχει ήδη εκδοθεί απόφαση δικαστηρίου για τα ίδια γεγονότα στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, στην ως άνω περίπτωση η ΔΕΦΑ ενημερώνει το αντίστοιχο αρμόδιο πρόσωπο και/ή οργανισμό για την εν λόγω δικαστική διαδικασία ή απόφαση.

Υποχρέωση προς εχεμύθεια και τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου

23.-(1) Η ΔΕΦΑ, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή πρόσωπο που διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπο το οποίο ασκεί ή έχει ασκήσει δραστηριότητα στη ΔΕΦΑ σχετική με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ή οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού της ΔΕΦΑ το οποίο λαμβάνει γνώση, ένεκα της θέσης του ή κατά την άσκηση των καθηκόντων του, οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικών με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΔΕΦΑ έχει υποχρέωση προς εχεμύθεια και προς τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου και οφείλει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων του και να μην τις κοινοποιεί, παρά μόνο στην έκταση που η κοινοποίησή τους είναι αναγκαία δυνάμει Νόμου ή στα πλαίσια διοικητικής προσφυγής που αφορά την άσκηση των καθηκόντων του ή των αρμοδιοτήτων της ΔΕΦΑ ή εφόσον συνιστούν στοιχεία αποδεικτικά της τέλεσης ποινικού ή πειθαρχικού αδικήματος ή διότι εντέλλεται από απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου να το πράξει ή όπως προβλέπεται από οποιονδήποτε άλλο Νόμο.

(2) Το απόρρητο συνεπάγεται ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες που η ΔΕΦΑ ή πρόσωπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) λαμβάνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του δύναται να ανακοινωθούν μόνο σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας ή της αλλοδαπής ή σε οργανισμούς, εφόσον αναφέρονται σε θέματα που εμπίπτουν στις κατά νόμο αρμοδιότητές τους.

(3) Οι αρχές, οι οργανισμοί, οι σύνδεσμοι ή τα σώματα ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα στη Δημοκρατία ή στην αλλοδαπή προς τα οποία ανακοινώνονται εμπιστευτικής φύσεως πληροφορίες κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο.

(4) Επιτρέπεται η ανακοίνωση εμπιστευτικών πληροφοριών από τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) πρόσωπα-

(α) σε περίπτωση που η ΔΕΦΑ αποφασίσει ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή διαφάνειας επιβάλλεται να δημοσιοποιεί αυτούσια ή περιληπτικά οποιεσδήποτε αποφάσεις ή πορίσματά της λαμβάνει ή συντάσσει αντίστοιχα, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας∙

(β) στο πλαίσιο αστικής ή ποινικής ή άλλης δικαστικής διαδικασίας ή στο πλαίσιο διαιτησίας ή εξώδικου διακανονισμού, όπου η ΔΕΦΑ καλείται να προσκομίσει στοιχεία ή να δώσει μαρτυρία, ή κατά τη λήψη καταθέσεων σε ποινική ή πειθαρχική διαδικασία:

Νοείται ότι, η εν λόγω υποχρέωση της ΔΕΦΑ εκτείνεται σε οποιαδήποτε πρόσωπα ενεργούν εκ μέρους της ΔΕΦΑ κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου∙

(γ) σε περίπτωση που η ΔΕΦΑ προβεί σε καταγγελίες σε οποιεσδήποτε άλλες αρμόδιες αρχές, συνδέσμους, οργανισμούς ή σώματα στη Δημοκρατία ή στην αλλοδαπή.

Ποινές αναφορικά με παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου

24. Πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του παραβιάζει την υποχρέωση προς εχεμύθεια και την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές τις ποινές και, σε περίπτωση διάπραξης του εν λόγω αδικήματος από μέλος του προσωπικού της ΔΕΦΑ, η παραβίαση αυτή συνιστά και πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται μέχρι και με την ποινή της απόλυσής του από την υπηρεσία της ΔΕΦΑ.