ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΦΑ
Διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΦΑ

6. Συστήνεται διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΦΑ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 8, στο οποίο ανατίθεται η διοίκηση της ΔΕΦΑ και η άσκηση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της ΔΕΦΑ.

Αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου

7. Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΦΑ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Εκπροσωπεί, διά του προέδρου ή του αντιπροέδρου του και/ή οποιουδήποτε άλλου δεόντως εξουσιοδοτημένου προσώπου, τη ΔΕΦΑ ενώπιον δικαστηρίων και οποιασ-δήποτε άλλης αρμόδιας αρχής∙

(β) διαχειρίζεται την περιουσία της ΔΕΦΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου·

(γ) επιλέγει και διορίζει γενικό διευθυντή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 27·

(δ) επιλέγει και διορίζει τους υπαλλήλους της ΔΕΦΑ, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 25 και γενικά μεριμνά όπως η ΔΕΦΑ έχει στη διάθεσή της επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και την άσκηση των εξουσιών της∙

(ε) ασκεί πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού της ΔΕΦΑ και επιβάλλει και εφαρμόζει πειθαρχικές ποινές, κατά τα προβλεπόμενα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και, σε περίπτωση απουσίας τέτοιων Κανονισμών, ισχύουν και εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου·

(στ) ετοιμάζει τον προϋπολογισμό της ΔΕΦΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32∙

(ζ) μεριμνά για την τήρηση λογαριασμών και για την κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων και οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33∙

(η) λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της ΔΕΦΑ·

(θ) εκδίδει οδηγίες προς τον σκοπό υλοποίησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙

(ι) ετοιμάζει και υποβάλλει προς έγκριση Κανονισμούς, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 46·

(ια) προβαίνει σε εισηγήσεις προς τον Υπουργό επί των θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΔΕΦΑ∙ και

(ιβ) προβαίνει σε κάθε ενέργεια και λαμβάνει πάσα απόφαση αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της ΔΕΦΑ.

Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου

8.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΦΑ διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, τηρουμένων των διατάξεων του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου.

(2) Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΦΑ απαρτίζεται από-

(α) τον πρόεδρο∙

(β) τον αντιπρόεδρο∙ και

(γ) επτά (7) μέλη, από τα οποία δύο (2) είναι-

(i) ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του∙ και

(ii) ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του.

(3) Ο πρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας αυτού, ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου έχει την ευθύνη της εποπτείας αναφορικά με την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

Απαγόρευση ορισμένων δραστηριοτήτων

9.-(1)(α) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου, ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου απαγορεύεται να συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα, για ίδιον όφελος ή προς όφελος τρίτων, σε οποιαδήποτε ενέργεια ή συναλλαγή ή να έχουν επαγγελματικό συμφέρον που αφορά αντικείμενο που σχετίζεται με τις ασκούμενες από τη ΔΕΦΑ αρμοδιότητες.

(β) Παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (α), ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής ευθύνης του υπαιτίου, συνεπάγεται τον άμεσο τερματισμό του διορισμού του από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αποφεύγουν κάθε κατάσταση η οποία δύναται να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων, η οποία προκύπτει ιδίως σε περίπτωση που τα εν λόγω πρόσωπα έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον το οποίο δύναται να επηρεάσει ή επηρεάζει την αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων τους.

(3) Απαγορεύεται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος ή τα μέλη να μετέχουν στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο για θέματα που έχουν ενδιαφέρον ή αφορούν συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα.

(4) Παράβαση από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή τα μέλη των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (3) συνεπάγεται την άμεση ακύρωση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου και συνιστά λόγο τερματισμού του διορισμού τους.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α) ο όρος «συμφέρον» σημαίνει οποιοδήποτε δυνητικό ή υπαρκτό όφελος για τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο ή το μέλος ή για συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα∙ και

(β) ο όρος «συνδεδεμένα πρόσωπα» περιλαμβάνει-

(i) τους/τις συζύγους και τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τετάρτου βαθμού∙

(ii) εταιρεία στην οποία ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή πρόσωπο που προβλέπεται στην παράγραφο (α) ανωτέρω κατέχει ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε συμφέρον ή δικαίωμα ψήφου σε γενική συνέλευση∙ και

(iii) πρόσωπο το οποίο, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, τελεί σε σχέση εξάρτησης ή έχει κοινά σε ουσιώδη βαθμό συμφέροντα με τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Θητεία προέδρου, αντιπροέδρου και μελών διοικητικού συμβουλίου

10.-(1) Η θητεία του προέδρου, του αντιπροέδρου ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου είναι τριάντα (30) μήνες.

(2) Πρόσωπο δύναται να διοριστεί ως πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου συνολικά για δύο (2) θητείες, συνεχόμενες ή μη, και σε τέτοια περίπτωση, η συνολική περίοδος των δύο (2) θητειών δεν δύναται να υπερβαίνει τους εξήντα (60) μήνες:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η θητεία προσώπου το οποίο διορίζεται στο διοικητικό συμβούλιο μετά από κένωση θέσης, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 11, είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών, επιτρέπεται ο επαναδιορισμός του για δύο (2) θητείες, συνεχόμενες ή μη.

Κένωση θέσης προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου

11.-(1) Η θέση του προέδρου, του αντιπροέδρου και μέλους του διοικητικού συμβουλίου κενούται σε περίπτωση-

(α) θανάτου του∙

(β) παραίτησής του, η οποία υποβάλλεται γραπτώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12∙

(γ) παύσης του από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρθρου 13.

(2) Σε περίπτωση που η θέση του προέδρου, του αντιπροέδρου ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου κενούται πριν από τη λήξη της θητείας του, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει σε διορισμό, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8, νέου προέδρου, αντιπροέδρου ή μέλους, ανάλογα με την περίπτωση, για το υπόλοιπο της θητείας του απερχομένου.

(3) Σε περίπτωση που κενούνται έως και τέσσερις (4) από τις εννέα (9) θέσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου, αυτό δεν επηρεάζει μέχρι την πλήρωσή τους τη νόμιμη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου.

Παραίτηση από το διοικητικό συμβούλιο

12. Η παραίτηση του προέδρου, του αντιπροέδρου ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου διενεργείται με έγγραφο παραίτησης απευθυνόμενο προς το Υπουργικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία επιθυμεί να ισχύσει η παραίτηση.

Παύση προέδρου, αντιπροέδρου ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου

13. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να παύσει τον πρόεδρο και/ή αντιπρόεδρο και/ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 9∙

(β) σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης προς εχεμύθεια και της τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου∙

(γ) σε περίπτωση καταδίκης για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα ή σε περίπτωση επιβολής της ποινής της φυλάκισης για την τέλεση οποιουδήποτε αδικήματος∙

(δ) σε περίπτωση κήρυξής του σε κατάσταση πτώχευσης ή εάν εκδόθηκε κατ’ αυτού διάταγμα συνδίκου∙

(ε) κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Υπουργού, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία υποβάλλεται με τη σύμφωνη γνώμη επτά (7) τουλάχιστον μελών του, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και/ή του αντιπροέδρου.

Συνεδρίες του διοικητικού συμβουλίου

14.-(1) Οι συνεδρίες του διοικητικού συμβουλίου συγκαλούνται από τον πρόεδρο ή, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματός του, από τον αντιπρόεδρο ή, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος ταυτόχρονα και των δύο, από ένα εκ των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο επιλέγεται με απλή πλειοψηφία.

(2) Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή, καθορίζει τα θέματα της συζήτησης και απευθύνεται με επιστολή ή τηλεμήνυμα ή φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, περιλαμβανομένου του προέδρου και του αντιπροέδρου, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις συγκαλείται συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου μετά από γραπτή πρόσκληση, που κοινοποιείται με χρονική προθεσμία μικρότερη των δύο (2) ημερών.

(4)(α) Συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου συγκαλείται τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα.

(β) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της παραγράφου (α), συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου υποχρεωτικά συγκαλείται το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών εάν τούτο ζητηθεί γραπτώς από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία καθορίζουν ταυτοχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα.

(5) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματός του, ο αντιπρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος ταυτόχρονα και των δύο, ένα (1) εκ των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο επιλέγεται με απλή πλειοψηφία, προεδρεύει των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

Απαρτία και λήψη αποφάσεων

15.-(1) Ο προεδρεύων της συνεδρίας και τέσσερα (4) άλλα μέλη παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία:

Νοείται ότι, για σκοπούς διαπίστωσης της απαρτίας, λογίζεται ότι παρόντα είναι και όσα μέλη λαμβάνουν μέρος στη συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2).

(2) Ο πρόεδρος και/ή ο αντιπρόεδρος και/ή οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου δύναται, σε περίπτωση απουσίας τους στο εξωτερικό ή σε περίπτωση που η φυσική παρουσία τους είναι δυσχερής ή σε περίπτωση που υφίσταται οποιοδήποτε άλλο κώλυμα που παρεμποδίζει την προσέλευσή τους με φυσική παρουσία, να συμμετέχουν σε συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου μέσω τηλεδιασκέψεως, κατά τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου και σε τέτοια περίπτωση, καταγράφεται στα πρακτικά ο λόγος συμμετοχής τους στη συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως.

(3) Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, ο προεδρεύων της συνεδρίας έχει νικώσα ψήφο.

(4) Χρέη γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου ασκεί μέλος του προσωπικού της ΔΕΦΑ, το οποίο ορίζεται προς τούτο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του γενικού διευθυντή, και το οποίο έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών.

(5) Τα πρακτικά της συνεδρίας τηρούνται εμπιστευτικά, εκτός εάν αποφασισθεί διαφορετικά από το διοικητικό συμβούλιο ή από αρμόδιο δικαστήριο ή από αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.

(6) H κένωση της θέσης του προέδρου και/ή αντιπροέδρου και/ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή η παραίτηση οποιουδήποτε εξ αυτών δεν επιφέρει ακυρότητα των αποφάσεων, των πράξεων ή των διαδικασιών του διοικητικού συμβουλίου.

Επίσημη σφραγίδα του διοικητικού συμβουλίου

16. Η επίσημη σφραγίδα του διοικητικού συμβουλίου κρατείται και φυλάσσεται στις εγκαταστάσεις της ΔΕΦΑ και πρόσβαση σε αυτή έχει μόνο ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή σε περίπτωση απουσίας του, μόνο ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Αποζημίωση προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου

17.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει με απόφασή του την αποζημίωση του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

(2) Η αποζημίωση του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου βαρύνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΔΕΦΑ.

Έκταση ευθύνης προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου και άλλων προσώπων

18.-(1) Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, έκαστο μέλος του διοικητικού συμβουλίου και οι λειτουργοί της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία συστήνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 41, δεν υπέχουν προσωπική αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τους ή για οτιδήποτε έγινε ή παραλείφθηκε ή λέχθηκε ή για οποιαδήποτε γνώμη την οποία εξέφρασαν ή για έκθεση ή άλλο έγγραφο που ετοίμασαν κατά την άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών.

(2) Ποινική δίωξη κατά του προέδρου ή του αντιπροέδρου ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΦΑ για ποινικό αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ή των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών ασκείται μόνο από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή με τη συγκατάθεσή του.

Μεταβίβαση εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου

19.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να μεταβιβάζει στον πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο, σε μέλος ή μέλη του, στον γενικό διευθυντή ή σε επιτροπές αποτελούμενες από μέλoς ή μέλη του και τον γενικό διευθυντή ή σε μέλος του προσωπικού της ΔΕΦΑ την άσκηση οποιασδήποτε από τις διοικητικές εξουσίες τού παραχωρούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, για τέτοιο χρονικό διάστημα που καθορίζεται, κατά περίπτωση, από το διοικητικό συμβούλιο και με τους, κατά περίπτωση, προβλεπόμενους όρους.

(2) Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, στις περιπτώσεις που η άσκηση της εξουσίας ενδέχεται vα φέρει το πρόσωπο στο oπoίo μεταβιβάζεται, είτε απευθείας είτε ως μέλους επιτροπής, αvτιμέτωπo με oικovoμικά ή άλλα συμφέρovτά τoυ.

Συμμόρφωση με τον Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης

20. Η ΔΕΦΑ οφείλει να συμμορφώνεται με τον εκάστοτε εν ισχύι Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης, όπως αυτός εγκρίνεται κατά καιρούς από το Υπουργικό Συμβούλιο, να εκδίδει Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και να τηρεί τις βασικές αρχές διακυβέρνησης όπως καθορίζονται σε αυτόν και στους εσωτερικούς κανονισμούς και διαδικασίες που εκδίδει η ΔΕΦΑ, περιλαμβανομένων του καθορισμού οργανωσιακών αξιών, οράματος, αποστολής και στρατηγικής, ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και του καθορισμού διαδικασιών εποπτείας και διαχείρισης κινδύνων, της διενέργειας εσωτερικών ελέγχων και της διασφάλισης της αποτελεσματικότητας του έργου του διοικητικού συμβουλίου και των εκάστοτε εν ισχύι επιτροπών και υποεπιτροπών του.