Ποινή για ταφή σε απαγορευμένους χώρους

19. Από και μετά την ημερομηνία κατά την οποία διάταγμα βάσει του άρθρου 15 τίθεται σε ισχύ, είναι παράνομο να διενεργείται ή να μεριμνάται ώστε να διενεργηθεί οποιαδήποτε ταφή σε οποιοδήποτε χώρο στον οποίο απαγορεύτηκαν οι ταφές από το διάταγμα αυτό, και πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση του άρθρου αυτού υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες.