Πώληση, κλπ. τμήματος νεκροταφείου

18.-(1) Οποιοδήποτε τμήμα νεκροταφείου οποιασδήποτε πόλης, χωριού ή ενορίας που γράφτηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, το οποίο δεν καθαγιάστηκε και στο οποίο κανένα πτώμα δεν εγκλείσθηκε οποτεδήποτε και το οποίο δεν απαιτείται κατά τον εκάστοτε χρόνο για τους σκοπούς νεκροταφείου κατά τη γνώμη του ενδιαφερόμενου Δήμου ή του κοινοτάρχη και της Επιτροπής, δύναται να πωληθεί ή ανταλλαχτεί από τον ενδιαφερόμενο αυτό Δήμο ή κοινοτάρχη και Επιτροπή, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου που δίνεται με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε θεωρήσει ορθό να επιβάλει:

Νοείται ότι, τηρουμένων οποιωνδήποτε όρων τους οποίους ήθελεν επιβάλει το Υπουργικό Συμβούλιο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με διάταγμα του Υπουργικού

Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να επιτραπεί-

(α)Η πώληση ή ανταλλαγή και χώρου κοιμητηρίου που καθαγιάστηκε ή τμήματος τούτου στο οποίο έγιναν ταφές και το οποίο, κατά την κρίση της κοινότητας ή του κοινοτάρχη και της ενδιαφερόμενης κοινοτικής επιτροπής, δεν χρειάζεται ως κομητήριο, για το σκοπό ανέγερσης εκκλησίας ή άλλου τόπου λατρείας εντός του χώρου αυτού·

(β) η πώληση ή ανταλλαγή κοιμητηρίου ή τμήματος αυτού για το σκοπό παραμονής του ως τέτοιου υπό άλλη ιδιοκτησία.

(2)Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου βάσει του εδαφίου (1) αποτελεί επαρκή εξουσιοδότηση για το Διευθυντή Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για να μεριμνήσει ώστε να γίνουν οποιεσδήποτε απαραίτητες τροποποιήσεις σε οποιαδήποτε εγγραφή που επηρεάζεται από αυτό.