Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ταφής Νόμος.

Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διατάξει την παραχώρηση νέου ή πρόσθετου νεκροταφείου

2. Αν φαίνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι οποιαδήποτε πόλη, χωριό ή ενορία δεν διαθέτει χώρο για την ταφή των νεκρών, ή ότι οποιοδήποτε υφιστάμενο νεκροταφείο δεν είναι αρκετό για τις απαιτήσεις ή είναι επικίνδυνο στην υγεία οποιασδήποτε πόλης, χωριού, ή ενορίας, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διατάξει όπως παραχωρηθεί για την πόλη, χωριό ή ενορία αυτή νεκροταφείο, ή πρόσθετο ή νέο νεκροταφείο, ανάλογα με την περίπτωση βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

Επιλογή τοποθεσίας

3. Με τη δημοσίευση του διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο Διοικητής της Επαρχίας στην οποία ευρίσκεται η πόλη, το χωριό ή η ενορία, με τη συμβουλή και βοήθεια του Δήμου, στην περίπτωση πόλης που έχει Δήμο, ή του κοινοτάρχη και της Επιτροπής στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης πόλης, χωριού, ή ενορίας, προβαίνει στην επιλογή ορθής και κατάλληλης τοποθεσίας για την ίδρυση νεκροταφείου, και υπολογίζει τη δαπάνη της περίφραξης της τοποθεσίας με κατάλληλο φράχτη ή τοίχο.

Αποζημίωση για παραχωρηθείσα γη

4. Σε σχέση με οποιαδήποτε γη που παραχωρήθηκε βάσει του Νόμου αυτού, καταβάλλεται αποζημίωση στον ιδιοκτήτη αυτής, είτε-

(α)Στο ύψος που συμφωνείται μεταξύ αυτού και του Δήμου, ή του κοινοτάρχη και της Επιτροπής της πόλης, του χωριού, ή της ενορίας, ανάλογα με την περίπτωση· ή

(β) σε περίπτωση που η αποζημίωση δεν δύναται να υπολογιστεί με συμφωνία, η αποζημίωση αυτή αποφασίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου, που ισχύει εκάστοτε και προνοεί για την απαλλοτρίωση γης για δημόσιους σκοπούς.

Εγγραφή νεκροταφείου

5. Όταν οποιαδήποτε τοποθεσία έχει επιλεγεί με τον τρόπο αυτό, με το πιστοποιητικό του Διοικητή της Επαρχίας ότι η τοποθεσία έχει επιλεγεί με τον τρόπο αυτό, και με την έκθεση του Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε Ιατρικού Λειτουργού που εξουσιοδοτήθηκε από αυτόν ότι η τοποθεσία είναι πρέπουσα και κατάλληλη από απόψεως υγιεινής η τοποθεσία, ύστερα από σύσταση του Διοικητή της Επαρχίας, εγγράφεται στα βιβλία του Κτηματολογίου της Επαρχίας ως δημόσιο νεκροταφείο της εν λόγω πόλης, του χωριού, ή ενορίας, και κάθε δικαίωμα και τίτλος του ιδιοκτήτη αυτής και πάνω στη γη μετά από αυτήν, παύει και τερματίζεται, και ο φόρος επί της τοποθεσίας από την ημέρα αυτή διαγράφεται.

Η δαπάνη για γη νεκροταφείου βαρύνει τους κατοίκους

6. Μετά τον ορισμό της αποζημίωσης όπως προαναφέρθηκε, ο Δήμος ή ο κοινοτάρχης και η Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, προβαίνουν στην κατανομή του ποσού της αποζημίωσης για τη γη που λήφθηκε και της δαπάνης περίφραξης της τοποθεσίας μεταξύ των κατοίκων της πόλης, χωριού, ή ενορίας, οι οποίοι ανήκουν στη θρησκευτική κοινότητα προς χρήση της οποίας παραχωρήθηκε το νεκροταφείο με τον τρόπο αυτό ανάλογα με τα οικονομικά μέσα του καθενός. Αντίγραφο ή αντίγραφα του καταλόγου, που δείχνουν το ποσό που πρέπει να πληρωθεί από κάθε κάτοικο, στέλλεται από το Δήμο ή τον κοινοτάρχη και την Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, στο Διοικητή της Επαρχίας, και ταυτόχρονα αντίγραφο αναρτάται σε περίοπτο μέρος ή μέρη στη πόλη, χωριό ή ενορία που αναφέρθηκε.

Έφεση εναντίον καθορισμένου ποσού

7. Εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση του καταλόγου όπως προαναφέρθηκε κάθε πρόσωπο που θεωρεί τον εαυτό του δυσαρεστημένο από αυτόν δύναται να υποβάλει έφεση στο Διοικητή της Επαρχίας ο οποίος με κάθε δυνατή ταχύτητα ερευνά και αποφασίζει το ποσό που πρέπει να πληρωθεί από κάθε πρόσωπο που παραπονείται με τον τρόπο αυτό, και η απόφαση του είναι τελική.

Ειδοποίηση για τα οφειλόμενα ποσά πρέπει να αναρτάται

8. Γραπτή ειδοποίηση υπό μορφή διατάγματος συντάσσεται από το Διοικητή που καλεί όλα τα πρόσωπα που επηρεάζονται από αυτή να καταβάλουν το ποσό που αναγράφεται έναντι του ονόματος τους στην ειδοποίηση, στο Δήμο ή στον κοινοτάρχη της πόλης, του χωριού, ή της ενορίας, ανάλογα με την περίπτωση, εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση της ειδοποίησης. Η δημοσίευση της ειδοποίησης πραγματοποιείται με ανάρτηση αντιγράφου ή αντιγράφων αυτής σε περίοπτο μέρος ή μέρη εντός της πόλης, χωριού, ή ενορίας, της οποίας οι κάτοικοι επηρεάζονται από αυτή.

Εξουσία είσπραξης σε περίπτωση παράλειψης

9. Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να πληρώσει το ποσό που οφείλει βάσει του Νόμου αυτού, ο κοινοτάρχης έχει εξουσία να το εισπράξει μαζί με τέλος των είκοσι πέντε μιλς, και να κατάσχει και πωλήσει τόσο μέρος από την κινητή περιουσία του προσώπου που παραλείπει να πληρώσει όσο είναι αρκετό για να πληρώσει το ποσό που οφείλεται από αυτόν, περιλαμβανομένου του τέλους και των εξόδων που προκλήθηκαν από την κατάσχεση και πώληση.

Αγαθά που εξαιρούνται από κατάσχεση και πώληση βάσει του περί Εισπράξεων Φόρων Νόμου, δεν υπόκεινται σε κατάσχεση και πώληση βάσει του Νόμου αυτού.

Όταν τα χρήματα δεν επαρκούν, εξουσία συγκέντρωσης συμπληρωματικών εισφορών

10. Όταν φανεί ότι τα χρήματα που μαζεύτηκαν από το Δήμο ή τον κοινοτάρχη και την Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, δεν επαρκούν για να καλύψουν τα έξοδα της αποζημίωσης για τη γη που λήφθηκε, και αυτά της περίφραξης του νεκροταφείου, ο Δήμος ή ο κοινοτάρχης και η Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, δύνανται να κατανείμουν το ποσό του ελλείμματος μεταξύ των κατοίκων της πόλης, χωριού, ή ενορίας, οι οποίοι ανήκουν στη θρησκευτική κοινότητα για τη χρήση της οποίας παραχωρήθηκε το νεκροταφείο, κατά τον ίδιο τρόπο και με το ίδιο δικαίωμα έφεσης στο Διοικητή της Επαρχίας, και με τις ίδιες διατάξεις ως προς την πληρωμή και συλλογή, όπως προνοείται στο Νόμο αυτό για την αρχική συνεισφορά.

Η τοποθεσία πρέπει να περιφράσσεται και λογαριασμοί χρημάτων να τηρούνται, κλπ.

11. Από και μετά την είσπραξη των χρημάτων όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ο Δήμος ή ο κοινοτάρχης και η Επιτροπή του χωριού, ανάλογα με την περίπτωση, λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να περιφράξουν τη τοποθεσία· και ο Δήμος ή ο κοινοτάρχης, ανάλογα με την περίπτωση, τηρεί λογαριασμό όλων των χρημάτων που λήφθηκαν και δαπανήθηκαν για και κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού· και οι λογαριασμοί προωθούνται στον Διοικητή της Επαρχίας.

Εξουσία του Διοικητή να κατανέμει το κόστος σε περίπτωση αποτυχίας του Δήμου, κλπ.

12. Όταν οποιαδήποτε τοποθεσία έχει εγγραφεί στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογίου ως δημόσιο νεκροταφείο, και ο Δήμος ή ο κοινοτάρχης και η Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, παρέλειψαν εντός σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία της εγγραφής να κατανείμουν με τον τρόπο που προνοείται από το Νόμο αυτό το ποσό της αποζημίωσης που πρέπει να πληρωθεί για τη γη και τη δαπάνη περίφραξης της, ο Διοικητής της Επαρχίας δύναται να προβεί στην κατανομή του ποσού και της δαπάνης μεταξύ των κατοίκων του χωριού ή της ενορίας οι οποίοι ανήκουν στη θρησκευτική κοινότητα για χρήση της οποίας παραχωρήθηκε το νεκροταφείο κατ' αναλογία προς τα αντίστοιχα οικονομικά τους μέσα.

Ανάκτηση ποσών που κατανεμήθηκαν

13. Οποιαδήποτε ποσά τα οποία έχουν κατανεμηθεί με τον τρόπο αυτά, καθώς και οποιαδήποτε οφειλόμενα ποσά τα οποία κατανεμήθηκαν από το Δήμο ή τον κοινοτάρχη και την Επιτροπή, πρέπει να ανακτηθούν αμέσως, και ο Διοικητής δύναται να εκδώσει διάταγμα με την υπογραφή του που εξουσιοδοτεί και διατάσσει οποιοδήποτε λειτουργό που είναι εξουσιοδοτημένος να εισπράττει φόρους να απαιτήσει άμεση πληρωμή του ποσού που πιστοποιείται από το Διοικητή ότι οφείλεται, και, σε περίπτωση παράλειψης, να το εισπράξει με την κατάσχεση και πώληση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του προσώπου, από το οποίο πιστοποιείται ότι οφείλεται το ποσό, με όλα τα έξοδα της διαδικασίας.

Έξοδα του Διοικητή να περιφράξει νεκροταφείο όταν ο Δήμος ή η Επιτροπή παρέλειψε να το πράξει

14. Όταν ο Δήμος ή ο κοινοτάρχης και η Επιτροπή παρέλειψαν εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της εγγραφής μιας τοποθεσίας ως δημόσιου νεκροταφείου να την περιφράξουν, ο Διοικητής δύναται να μεριμνήσει ώστε να περιφραχθεί το νεκροταφείο και δύναται να κατανείμει τα έξοδα περίφραξης του, κατά την έκταση που δεν έχουν εισπραχθεί από το Δήμο ή τον κοινοτάρχη και την Επιτροπή, μεταξύ των κατοίκων που ανήκουν στη θρησκευτική κοινότητα για χρήση της οποίας παραχωρήθηκε το νεκροταφείο, και τα ποσά που κατανέμονται με τον τρόπο αυτό δύνανται να ανακτηθούν με τον τρόπο που προνοείται από το άρθρο 13 του Νόμου αυτού.

Διάταγμα που απαγορεύει ταφές σε παλιό νεκροταφείο

15. Με την έκθεση του Διοικητή ότι η τοποθεσία έχει εγγραφεί, είναι νόμιμο για το Υπουργικό Συμβούλιο, αν το θεωρεί ορθό, να διατάξει όπως από και μετά την ημέρα που ονομάζεται στο διάταγμα αυτό, καμιά ταφή δεν θα γίνεται σε οποιοδήποτε τόπο ή τόπους ταφής στη θέση του οποίου οποιοδήποτε νέο νεκροταφείο παραχωρήθηκε όπως προαναφέρθηκε.

Σε περίπτωση προσώπου με ανικανότητα, η αποζημίωση θα πληρώνεται σε κηδεμόνα ή αντιπρόσωπο

16. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προσώπου που δικαιούται αποζημίωση βάσει του Νόμου αυτού τελεί υπό ανικανότητα ή διαμένει στο εξωτερικό, οποιοδήποτε ποσό το οποίο δυνατό να δικαιούται σε σχέση με αποζημίωση δύναται να πληρωθεί στον κηδεμόνα του, ή σε δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, αν υπάρχει ή, σε περίπτωση έλλειψης τέτοιου κηδεμόνα ή αντιπροσώπου, στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Επαρχίας εντός της οποίας βρίσκεται η γη αναφορικά με την οποία πληρώνεται, για να διατεθεί όπως το Δικαστήριο διατάξει προς όφελος του προσώπου που δικαιούται αυτή.

Παραχώρηση νεκροταφείου από τον ιδιοκτήτη τοποθεσίας

17. Ο ιδιοκτήτης τοποθεσίας, που αναφέρθηκε από το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών ή οποιοδήποτε Ιατρικό Λειτουργό, που εξουσιοδοτήθηκε από αυτόν για το σκοπό αυτό ότι είναι πρέπουσα και κατάλληλη τοποθεσία για να χρησιμοποιηθεί ως νεκροταφείο, δύναται, αφού καταχωρήσει στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο όπου βρίσκεται η τοποθεσία γραπτό έγγραφο για το σκοπό αυτό, να παραχωρήσει την τοποθεσία αυτή για να χρησιμοποιηθεί ως νεκροταφείο από την θρησκευτική κοινότητα πόλης, χωριού ή ενορίας και μετά από αυτό η τοποθεσία αυτή εγγράφεται στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογίου ως δημόσιο νεκροταφείο για τη χρήση της θρησκευτικής αυτής κοινότητας και ενδιαφερόμενης πόλης, χωριού ή ενορίας και οι διατάξεις του άρθρου 5 ως προς τα αποτελέσματα της εγγραφής αυτής θα εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.

Πώληση, κλπ. τμήματος νεκροταφείου

18.-(1) Οποιοδήποτε τμήμα νεκροταφείου οποιασδήποτε πόλης, χωριού ή ενορίας που γράφτηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, το οποίο δεν καθαγιάστηκε και στο οποίο κανένα πτώμα δεν εγκλείσθηκε οποτεδήποτε και το οποίο δεν απαιτείται κατά τον εκάστοτε χρόνο για τους σκοπούς νεκροταφείου κατά τη γνώμη του ενδιαφερόμενου Δήμου ή του κοινοτάρχη και της Επιτροπής, δύναται να πωληθεί ή ανταλλαχτεί από τον ενδιαφερόμενο αυτό Δήμο ή κοινοτάρχη και Επιτροπή, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου που δίνεται με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε θεωρήσει ορθό να επιβάλει:

Νοείται ότι, τηρουμένων οποιωνδήποτε όρων τους οποίους ήθελεν επιβάλει το Υπουργικό Συμβούλιο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με διάταγμα του Υπουργικού

Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να επιτραπεί-

(α)Η πώληση ή ανταλλαγή και χώρου κοιμητηρίου που καθαγιάστηκε ή τμήματος τούτου στο οποίο έγιναν ταφές και το οποίο, κατά την κρίση της κοινότητας ή του κοινοτάρχη και της ενδιαφερόμενης κοινοτικής επιτροπής, δεν χρειάζεται ως κομητήριο, για το σκοπό ανέγερσης εκκλησίας ή άλλου τόπου λατρείας εντός του χώρου αυτού·

(β) η πώληση ή ανταλλαγή κοιμητηρίου ή τμήματος αυτού για το σκοπό παραμονής του ως τέτοιου υπό άλλη ιδιοκτησία.

(2)Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου βάσει του εδαφίου (1) αποτελεί επαρκή εξουσιοδότηση για το Διευθυντή Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για να μεριμνήσει ώστε να γίνουν οποιεσδήποτε απαραίτητες τροποποιήσεις σε οποιαδήποτε εγγραφή που επηρεάζεται από αυτό.

Ποινή για ταφή σε απαγορευμένους χώρους

19. Από και μετά την ημερομηνία κατά την οποία διάταγμα βάσει του άρθρου 15 τίθεται σε ισχύ, είναι παράνομο να διενεργείται ή να μεριμνάται ώστε να διενεργηθεί οποιαδήποτε ταφή σε οποιοδήποτε χώρο στον οποίο απαγορεύτηκαν οι ταφές από το διάταγμα αυτό, και πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση του άρθρου αυτού υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να κλείνει νεκροταφεία

20. Όταν το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιείται ότι η περαιτέρω χρήση οποιουδήποτε χώρου ως νεκροταφείου είναι επικίνδυνη στη δημόσια υγεία, και ότι η κοινότητα η οποία εξυπηρετήθηκε από τη χρήση του κατέχει άλλο πρέποντα και κατάλληλο χώρο για την ταφή των νεκρών, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, χωρίς να διατάσσει την παραχώρηση οποιουδήποτε νέου ή πρόσθετου νεκροταφείου, να διατάξει όπως καμία ταφή δεν θα γίνεται στο πρώτο ονομαζόμενο νεκροταφείο· και πρόσωπο που διενεργεί ή μεριμνά ώστε να διενεργηθεί οποιαδήποτε ταφή κατά παράβαση του διατάγματος θα είναι ένοχο αδικήματος κατά παράβαση του άρθρου 19.