Ανάκτηση ποσών που κατανεμήθηκαν

13. Οποιαδήποτε ποσά τα οποία έχουν κατανεμηθεί με τον τρόπο αυτά, καθώς και οποιαδήποτε οφειλόμενα ποσά τα οποία κατανεμήθηκαν από το Δήμο ή τον κοινοτάρχη και την Επιτροπή, πρέπει να ανακτηθούν αμέσως, και ο Διοικητής δύναται να εκδώσει διάταγμα με την υπογραφή του που εξουσιοδοτεί και διατάσσει οποιοδήποτε λειτουργό που είναι εξουσιοδοτημένος να εισπράττει φόρους να απαιτήσει άμεση πληρωμή του ποσού που πιστοποιείται από το Διοικητή ότι οφείλεται, και, σε περίπτωση παράλειψης, να το εισπράξει με την κατάσχεση και πώληση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του προσώπου, από το οποίο πιστοποιείται ότι οφείλεται το ποσό, με όλα τα έξοδα της διαδικασίας.