Εξουσία του Διοικητή να κατανέμει το κόστος σε περίπτωση αποτυχίας του Δήμου, κλπ.

12. Όταν οποιαδήποτε τοποθεσία έχει εγγραφεί στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογίου ως δημόσιο νεκροταφείο, και ο Δήμος ή ο κοινοτάρχης και η Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, παρέλειψαν εντός σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία της εγγραφής να κατανείμουν με τον τρόπο που προνοείται από το Νόμο αυτό το ποσό της αποζημίωσης που πρέπει να πληρωθεί για τη γη και τη δαπάνη περίφραξης της, ο Διοικητής της Επαρχίας δύναται να προβεί στην κατανομή του ποσού και της δαπάνης μεταξύ των κατοίκων του χωριού ή της ενορίας οι οποίοι ανήκουν στη θρησκευτική κοινότητα για χρήση της οποίας παραχωρήθηκε το νεκροταφείο κατ' αναλογία προς τα αντίστοιχα οικονομικά τους μέσα.