Η τοποθεσία πρέπει να περιφράσσεται και λογαριασμοί χρημάτων να τηρούνται, κλπ.

11. Από και μετά την είσπραξη των χρημάτων όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ο Δήμος ή ο κοινοτάρχης και η Επιτροπή του χωριού, ανάλογα με την περίπτωση, λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να περιφράξουν τη τοποθεσία· και ο Δήμος ή ο κοινοτάρχης, ανάλογα με την περίπτωση, τηρεί λογαριασμό όλων των χρημάτων που λήφθηκαν και δαπανήθηκαν για και κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού· και οι λογαριασμοί προωθούνται στον Διοικητή της Επαρχίας.