Έξοδα του Διοικητή να περιφράξει νεκροταφείο όταν ο Δήμος ή η Επιτροπή παρέλειψε να το πράξει

14. Όταν ο Δήμος ή ο κοινοτάρχης και η Επιτροπή παρέλειψαν εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της εγγραφής μιας τοποθεσίας ως δημόσιου νεκροταφείου να την περιφράξουν, ο Διοικητής δύναται να μεριμνήσει ώστε να περιφραχθεί το νεκροταφείο και δύναται να κατανείμει τα έξοδα περίφραξης του, κατά την έκταση που δεν έχουν εισπραχθεί από το Δήμο ή τον κοινοτάρχη και την Επιτροπή, μεταξύ των κατοίκων που ανήκουν στη θρησκευτική κοινότητα για χρήση της οποίας παραχωρήθηκε το νεκροταφείο, και τα ποσά που κατανέμονται με τον τρόπο αυτό δύνανται να ανακτηθούν με τον τρόπο που προνοείται από το άρθρο 13 του Νόμου αυτού.