Εξουσία είσπραξης σε περίπτωση παράλειψης

9. Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να πληρώσει το ποσό που οφείλει βάσει του Νόμου αυτού, ο κοινοτάρχης έχει εξουσία να το εισπράξει μαζί με τέλος των είκοσι πέντε μιλς, και να κατάσχει και πωλήσει τόσο μέρος από την κινητή περιουσία του προσώπου που παραλείπει να πληρώσει όσο είναι αρκετό για να πληρώσει το ποσό που οφείλεται από αυτόν, περιλαμβανομένου του τέλους και των εξόδων που προκλήθηκαν από την κατάσχεση και πώληση.

Αγαθά που εξαιρούνται από κατάσχεση και πώληση βάσει του περί Εισπράξεων Φόρων Νόμου, δεν υπόκεινται σε κατάσχεση και πώληση βάσει του Νόμου αυτού.