Ειδοποίηση για τα οφειλόμενα ποσά πρέπει να αναρτάται

8. Γραπτή ειδοποίηση υπό μορφή διατάγματος συντάσσεται από το Διοικητή που καλεί όλα τα πρόσωπα που επηρεάζονται από αυτή να καταβάλουν το ποσό που αναγράφεται έναντι του ονόματος τους στην ειδοποίηση, στο Δήμο ή στον κοινοτάρχη της πόλης, του χωριού, ή της ενορίας, ανάλογα με την περίπτωση, εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση της ειδοποίησης. Η δημοσίευση της ειδοποίησης πραγματοποιείται με ανάρτηση αντιγράφου ή αντιγράφων αυτής σε περίοπτο μέρος ή μέρη εντός της πόλης, χωριού, ή ενορίας, της οποίας οι κάτοικοι επηρεάζονται από αυτή.