Η δαπάνη για γη νεκροταφείου βαρύνει τους κατοίκους

6. Μετά τον ορισμό της αποζημίωσης όπως προαναφέρθηκε, ο Δήμος ή ο κοινοτάρχης και η Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, προβαίνουν στην κατανομή του ποσού της αποζημίωσης για τη γη που λήφθηκε και της δαπάνης περίφραξης της τοποθεσίας μεταξύ των κατοίκων της πόλης, χωριού, ή ενορίας, οι οποίοι ανήκουν στη θρησκευτική κοινότητα προς χρήση της οποίας παραχωρήθηκε το νεκροταφείο με τον τρόπο αυτό ανάλογα με τα οικονομικά μέσα του καθενός. Αντίγραφο ή αντίγραφα του καταλόγου, που δείχνουν το ποσό που πρέπει να πληρωθεί από κάθε κάτοικο, στέλλεται από το Δήμο ή τον κοινοτάρχη και την Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, στο Διοικητή της Επαρχίας, και ταυτόχρονα αντίγραφο αναρτάται σε περίοπτο μέρος ή μέρη στη πόλη, χωριό ή ενορία που αναφέρθηκε.