Εγγραφή νεκροταφείου

5. Όταν οποιαδήποτε τοποθεσία έχει επιλεγεί με τον τρόπο αυτό, με το πιστοποιητικό του Διοικητή της Επαρχίας ότι η τοποθεσία έχει επιλεγεί με τον τρόπο αυτό, και με την έκθεση του Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε Ιατρικού Λειτουργού που εξουσιοδοτήθηκε από αυτόν ότι η τοποθεσία είναι πρέπουσα και κατάλληλη από απόψεως υγιεινής η τοποθεσία, ύστερα από σύσταση του Διοικητή της Επαρχίας, εγγράφεται στα βιβλία του Κτηματολογίου της Επαρχίας ως δημόσιο νεκροταφείο της εν λόγω πόλης, του χωριού, ή ενορίας, και κάθε δικαίωμα και τίτλος του ιδιοκτήτη αυτής και πάνω στη γη μετά από αυτήν, παύει και τερματίζεται, και ο φόρος επί της τοποθεσίας από την ημέρα αυτή διαγράφεται.