ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Άρθρο 4)
Θέσεις που μεταφέρονται στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων


(α) Μία 1) θέση Γραφέα – Επόπτη (Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)), μετονομάζεται σε Γραφέα – Επόπτη ΚΥΕΠ&Γ (Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)) και μεταφέρεται με τον κάτοχό της σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «12.06 - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων». Η θέση σημειώνεται με διπλό σταυρό (++).

(β) Δύο (2) θέσεις Περιφερειακών Υπεύθυνων – Καταγραφέων (Κλίμακα Α2, Α3 και Α5(ii)), μετονομάζονται σε Περιφερειακούς Υπεύθυνους – Καταγραφείς ΚΥΕΠ&Γ (Κλίμακα Α2, Α3 και Α5(ii)) και μεταφέρονται με τους κατόχους τους σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «12.06 - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων». Οι θέσεις σημειώνονται με διπλό σταυρό (++).