ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών της Επιτροπής του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Πολεμιδιών (Γαρύλλη) και Γερμασόγειας στο Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Νόμος του 2019 (49(I)/2019)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ