Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών της Επιτροπής του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Πολεμιδιών (Γαρύλλη) και Γερμασόγειας στο Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Νόμος του 2019.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Επιτροπή Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Πολεμιδιών (Γαρύλλη) και Γερμασόγειας» ή «Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή που ιδρύθηκε δυνάμει του περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων Νόμου, ο οποίος καταργήθηκε και οι πρόνοιές του έχουν ενσωματωθεί στον περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμο, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων» σημαίνει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

«Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού» σημαίνει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.

«υπάλληλος» σημαίνει υπάλληλο της Επιτροπής, ο οποίος αμέσως προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου κατείχε θέση στην Επιτροπή του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Πολεμιδιών (Γαρύλλη) και Γερμασόγειας είτε μόνιμα, είτε προσωρινά, είτε με αναπλήρωση.

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Μεταφορά των αρμοδιοτήτων και των λειτουργιών της Επιτροπής

3. Οι αρμοδιότητες και οι λειτουργίες, οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, ασκούνται από την Επιτροπή, δυνάμει του περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, μεταβιβάζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου στο Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Μεταφορά προσωπικού και θέσεων της Επιτροπής

4.-(1) Από τις οκτώ (8) θέσεις που υπάρχουν στην Επιτροπή, οι επτά (7) θέσεις μεταφέρονται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, με τους κατόχους τους, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, όπως αυτές αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, αντίστοιχα.

(2) Οι θέσεις και το προσωπικό που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ δεν εντάσσονται στις υφιστάμενες δομές οργανικών θέσεων των Τμημάτων που μεταφέρονται, αλλά εντάσσονται σε νέα εδάφια του κρατικού προϋπολογισμού και, ανάλογα με την περίπτωση, παραμένουν ως «μεμονωμένες» ή διατηρούν τη δική τους ξεχωριστή δομή και σημειώνονται στον κρατικό προϋπολογισμό με διπλό σταυρό (++).

Δικαίωμα υπαλλήλου να αρνηθεί την μεταφορά και σχετικές διευθετήσεις

5. Κάθε υπάλληλος πριν τη μεταφορά του στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ανάλογα με την περίπτωση, και εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν των όρων υπηρεσίας του, όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, δύναται να δηλώσει, ανέκκλητα και εγγράφως προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου ότι δεν επιθυμεί τη μεταφορά του στο εν λόγω Τμήμα, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και σε τέτοια περίπτωση, θεωρείται ότι οι υπηρεσίες του τερματίζονται με βάση τον περί Τερματισμού της Απασχολήσεως Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Όροι υπηρεσίας και δικαιώματα των υπαλλήλων

6.-(1) Κάθε υπάλληλος, η θέση του οποίου μεταφέρεται στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, τηρουμένων οποιωνδήποτε σχετικών διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων και ωφελημάτων και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και καθήκοντα των δημόσιων υπαλλήλων.

(2)(α) Οι όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων, οι θέσεις των οποίων μεταφέρονται στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι οι όροι που διέπουν τους δημόσιους υπαλλήλους, σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, καθώς και τον περί Συντάξεων Νόμο, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται ή οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμούς που καθορίζουν τους κανόνες καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας.

(β) Κάθε υπάλληλος, η θέση του οποίου μεταφέρεται στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διατηρεί τη μισθολογική του κλίμακα, περιλαμβανομένων και προσωπικών ρυθμίσεων.

(3) Η υπηρεσία στη Δημόσια Υπηρεσία, υπαλλήλου, η θέση του οποίου μεταφέρεται στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, θεωρείται ως άνευ διακοπής συνέχιση της υπηρεσίας αυτού κατά την προηγούμενη υπηρεσία του και οι απολαβές και οι λοιποί όροι δεν δύναται να μεταβληθούν δυσμενώς κατά την υπηρεσία του στο Τμήμα όπου μεταφέρθηκε, ανάλογα με την περίπτωση, παρά μόνο σε περίπτωση που οι όροι αυτοί μεταβληθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο για τους δημόσιους υπαλλήλους:

Νοείται ότι τυχόν συσσωρευμένη άδεια ανάπαυσης σε πίστη υπαλλήλου, κατά την ημερομηνία μεταφοράς του, δυνάμει του παρόντος Νόμου, μεταφέρεται και η άδεια ανάπαυσής του υπολογίζεται από την ημερομηνία αυτή με βάση τις διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, λαμβανομένης υπόψη της υπηρεσίας τους στην Επιτροπή.

(4) Οι διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς και οι διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμών που καθορίζουν τους κανόνες καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας εφαρμόζονται στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα κάθε υπαλλήλου η θέση του οποίου μεταφέρεται στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καθώς και στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα κάθε ήδη συνταξιούχου λειτουργού της Επιτροπής.

Εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες και βάσεις αγωγής

7. Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής, η οποία εκκρεμεί ή είχε δημιουργηθεί μεταξύ της Επιτροπής και των υπαλλήλων ή οποιουδήποτε άλλου σε σχέση με τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες και λειτουργίες σύμφωνα με το άρθρο 3, συνεχίζεται ή ασκείται, ως εάν ο παρών Νόμος να μην είχε θεσπιστεί.

Παύση αρμοδιοτήτων της Επιτροπής

8. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου η Επιτροπή δεν ασκεί πλέον καμία αρμοδιότητά της, εκτός στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την οριστική διάλυσή της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Άρθρο 4)
Θέσεις που μεταφέρονται στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων


(α) Μία 1) θέση Γραφέα – Επόπτη (Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)), μετονομάζεται σε Γραφέα – Επόπτη ΚΥΕΠ&Γ (Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)) και μεταφέρεται με τον κάτοχό της σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «12.06 - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων». Η θέση σημειώνεται με διπλό σταυρό (++).

(β) Δύο (2) θέσεις Περιφερειακών Υπεύθυνων – Καταγραφέων (Κλίμακα Α2, Α3 και Α5(ii)), μετονομάζονται σε Περιφερειακούς Υπεύθυνους – Καταγραφείς ΚΥΕΠ&Γ (Κλίμακα Α2, Α3 και Α5(ii)) και μεταφέρονται με τους κατόχους τους σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «12.06 - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων». Οι θέσεις σημειώνονται με διπλό σταυρό (++).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(Άρθρο 4)
Θέσεις που μεταφέρονται στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

(α) Τρεις (3) θέσεις Γραφέων (Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)), μετονομάζονται σε Γραφείς ΚΥΕΠ&Γ (Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)) και μεταφέρονται με τους κατόχους τους σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «18.07 - Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού». Οι θέσεις σημειώνονται με διπλό σταυρό (++).

(β) Μία (1) θέση Βοηθού Γραφείου (Κλίμακα Α1, Α2 και Α5(ii)), μετονομάζεται σε Βοηθό Γραφείου ΚΥΕΠ&Γ (Κλίμακα Α1, Α2 και Α5(ii)) και μεταφέρεται με τον κάτοχό της σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «18.07 - Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού». Η θέση σημειώνεται με διπλό σταυρό (++).