Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Επιτροπή Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Πολεμιδιών (Γαρύλλη) και Γερμασόγειας» ή «Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή που ιδρύθηκε δυνάμει του περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων Νόμου, ο οποίος καταργήθηκε και οι πρόνοιές του έχουν ενσωματωθεί στον περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμο, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων» σημαίνει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

«Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού» σημαίνει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.

«υπάλληλος» σημαίνει υπάλληλο της Επιτροπής, ο οποίος αμέσως προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου κατείχε θέση στην Επιτροπή του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Πολεμιδιών (Γαρύλλη) και Γερμασόγειας είτε μόνιμα, είτε προσωρινά, είτε με αναπλήρωση.

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.