Μεταφορά των αρμοδιοτήτων και των λειτουργιών της Επιτροπής

3. Οι αρμοδιότητες και οι λειτουργίες, οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, ασκούνται από την Επιτροπή, δυνάμει του περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, μεταβιβάζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου στο Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.