Μεταφορά προσωπικού και θέσεων της Επιτροπής

4.-(1) Από τις οκτώ (8) θέσεις που υπάρχουν στην Επιτροπή, οι επτά (7) θέσεις μεταφέρονται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, με τους κατόχους τους, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, όπως αυτές αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, αντίστοιχα.

(2) Οι θέσεις και το προσωπικό που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ δεν εντάσσονται στις υφιστάμενες δομές οργανικών θέσεων των Τμημάτων που μεταφέρονται, αλλά εντάσσονται σε νέα εδάφια του κρατικού προϋπολογισμού και, ανάλογα με την περίπτωση, παραμένουν ως «μεμονωμένες» ή διατηρούν τη δική τους ξεχωριστή δομή και σημειώνονται στον κρατικό προϋπολογισμό με διπλό σταυρό (++).