Δικαίωμα υπαλλήλου να αρνηθεί την μεταφορά και σχετικές διευθετήσεις

5. Κάθε υπάλληλος πριν τη μεταφορά του στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ανάλογα με την περίπτωση, και εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν των όρων υπηρεσίας του, όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, δύναται να δηλώσει, ανέκκλητα και εγγράφως προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου ότι δεν επιθυμεί τη μεταφορά του στο εν λόγω Τμήμα, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και σε τέτοια περίπτωση, θεωρείται ότι οι υπηρεσίες του τερματίζονται με βάση τον περί Τερματισμού της Απασχολήσεως Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.