Όροι υπηρεσίας και δικαιώματα των υπαλλήλων

6.-(1) Κάθε υπάλληλος, η θέση του οποίου μεταφέρεται στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, τηρουμένων οποιωνδήποτε σχετικών διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων και ωφελημάτων και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και καθήκοντα των δημόσιων υπαλλήλων.

(2)(α) Οι όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων, οι θέσεις των οποίων μεταφέρονται στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι οι όροι που διέπουν τους δημόσιους υπαλλήλους, σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, καθώς και τον περί Συντάξεων Νόμο, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται ή οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμούς που καθορίζουν τους κανόνες καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας.

(β) Κάθε υπάλληλος, η θέση του οποίου μεταφέρεται στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διατηρεί τη μισθολογική του κλίμακα, περιλαμβανομένων και προσωπικών ρυθμίσεων.

(3) Η υπηρεσία στη Δημόσια Υπηρεσία, υπαλλήλου, η θέση του οποίου μεταφέρεται στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, θεωρείται ως άνευ διακοπής συνέχιση της υπηρεσίας αυτού κατά την προηγούμενη υπηρεσία του και οι απολαβές και οι λοιποί όροι δεν δύναται να μεταβληθούν δυσμενώς κατά την υπηρεσία του στο Τμήμα όπου μεταφέρθηκε, ανάλογα με την περίπτωση, παρά μόνο σε περίπτωση που οι όροι αυτοί μεταβληθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο για τους δημόσιους υπαλλήλους:

Νοείται ότι τυχόν συσσωρευμένη άδεια ανάπαυσης σε πίστη υπαλλήλου, κατά την ημερομηνία μεταφοράς του, δυνάμει του παρόντος Νόμου, μεταφέρεται και η άδεια ανάπαυσής του υπολογίζεται από την ημερομηνία αυτή με βάση τις διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, λαμβανομένης υπόψη της υπηρεσίας τους στην Επιτροπή.

(4) Οι διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς και οι διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμών που καθορίζουν τους κανόνες καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας εφαρμόζονται στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα κάθε υπαλλήλου η θέση του οποίου μεταφέρεται στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καθώς και στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα κάθε ήδη συνταξιούχου λειτουργού της Επιτροπής.