Παύση αρμοδιοτήτων της Επιτροπής

8. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου η Επιτροπή δεν ασκεί πλέον καμία αρμοδιότητά της, εκτός στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την οριστική διάλυσή της.