V II I I
v ov o v

17. v o o o o oov oovo ovv o o o o ooo o o o.

ov v

18.-(1) v v o ov v v v oooo o o ooo oo, v v v o o o, v v, v voo o:

o v o v o o o, v o o voo ov o vo v v v oooo oo o.

(2) o o ooo v voo o v o o o o o v v v vv oo o v v o v o ov o oo.

v v vv v

19. v o o o o oooo v o ooo, v o o v o v ov v, o v v v v ov v v oooo o o ov o o ooo oo o o v v v ov .

o v v

20.-(1) o o o ooo v o o o 12 o o o v, o v, v (o o v "o v") o ooo v o o o v o o vo o o o ov o, vo v , o v v ovo o o o o v v o o vo o o o ov o vo v , o v o o v oo o v o, o vo, o ov, oo o o o oo, o oovo o oo o .

(2) o v v, oooo vo, v ooo, , v v o o o o v, o v, , v v v o o ooo o v v o o.

ov v

21. v v o o v o v, o o v v v o o v ov v o ov vov ov v o ov ovo o oooo o o ooo v v, v v v v v , voovo vv v v vv oo v o v o v v o o o.

22. o o ooo-

() o v , o o oooo o, o o, o o .

() o v o v ooo v o o ,

ov ooo o v v o v v , o oooo oo, v voo o o o v v v vv oo o v v o v o ov o oo.

o vv vo vo o

23.-(1) v vvv o o v, v v v v ov v o (o o o v "o o o") v , ov ov v o oo o.

(2) v o o o o o o v v oo v v vv ov v o, o v v v v o v vv v.

o o ovvv v

24. v o v ovv v ov vo ovo , v o, vv o, v ovv vo oo o o , oo o v v , v o ov v ov, o ov o , v o oo ov o o v o o ov v v .

v v

25.-(1) v v v ooo v o oo vo o ooo v v v o v v oooo o oo o ooo oo o o v ovv oo o v o vo o, voovo v o o vo o oo o v o ovvv v o o 1980.

(2) o vo o v v v o o o o o o ovo oooo o o, o ooo o v v o.

o oo

26. v v v ooo v o oo oo o ooo v v v o v vv v o o ooo v o o , o ooo oo o , voovo o o o o oo v o ovvv v o o 1980.

v o oo o o vo o

27. ooo o o oo o oo ooo oo oo oo v ov o vo o oo o o v v v o o, v ovo ov v o v v o o v ov v o o ooo vv o o vo o vo o v oo.

o oo oo o

28. o o o o ooo voov o vv ovv ov vo, o o v vo, v o o o vo v o o o o.

o oo oo v vovo

29. o o oo v v vovo v o v v o vo o o ooo v o v vov .

30. ov ov v o o 1975 v ov ooo oo v v ov ov v o.