ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Υποβολή αιτήσεων και εξέταση από αρμόδιο όργανο

15.-(1) Κάθε αιτητής που επιθυμεί να ασκήσει κατοχυρωμένο επάγγελμα στη Δημοκρατία, υποβάλλει σχετική αίτηση στο αρμόδιο όργανο συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία.

(2) Οι αιτήσεις που υποβάλλονται με βάση το εδάφιο (1), εξετάζονται από το αρμόδιο όργανο χωρίς να επηρεάζονται με οποιονδήποτε τρόπο άλλες αρμοδιότητες που ασκεί με βάση τις νομοθετικές ή διοικητικές ρυθμίσεις που το διέπουν.

Εθνικός φορέας αναφοράς

16.-(1)Το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζεται ως εθνικός φορέας αναφοράς για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(2) Ο εθνικός φορέας αναφοράς παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες σε υπηκόους κρατών μελών που επιθυμούν να ασκήσουν κατοχυρωμένο επάγγελμα στη Δημοκρατία και σε υπηκόους της Δημοκρατίας που επιθυμούν να ασκήσουν κατοχυρωμένο επάγγελμα σε άλλο κράτος μέλος. Ειδικότερα, παρέχει πληροφορίες για τα επαγγέλματα που είναι κατοχυρωμένα στη Δημοκρατία καθώς και για το αρμόδιο όργανο που ρυθμίζει κάθε κατοχυρωμένο επάγγελμα.

Αξιολόγηση αιτήσεων και απόφαση αρμόδιου οργάνου

17.-(1)Το αρμόδιο όργανο επιλαμβάνεται και αξιολογεί τις αιτήσεις που παραλαμβάνει, το συντομότερο δυνατό.

(2) Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, το αρμόδιο όργανο μπορεί να ζητεί από τον αιτητή οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία θεωρεί αναγκαία.

(3) Το αρμόδιο όργανο μπορεί να ζητεί, τα προσκομιζόμενα έγγραφα να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά ή σε μία από τις επικρατέστερες γλώσσες της Κοινότητας.

(4) Το αρμόδιο όργανο αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των νομοθεσιών που ρυθμίζουν το συγκεκριμένο επάγγελμα στο οποίο αφορά η αίτηση και υποχρεούται να πληροφορήσει τον αιτητή για την απόφασή του, δεόντως αιτιολογημένη, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Δικαίωμα προσφυγής

18. Ο αιτητής έχει δικαίωμα να προσβάλει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του αρμόδιου οργάνου, περιλαμβανομένης της παράλειψής του να επιληφθεί της αίτησης εντός του καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος, με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος.

Εθνικός Συντονιστής

19.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο ως Εθνικό Συντονιστή των δραστηριοτήτων των διοικητικών αρχών, το οποίο μεριμνά για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Εθνικός Συντονιστής, επιπρόσθετα, διαβιβάζει στην Επιτροπή κάθε δύο χρόνια έκθεση σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η οποία περιλαμβάνει πίνακα των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί καθώς και περιγραφή των κυριοτέρων προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(3) Ο Εθνικός Συντονιστής είναι ο εκπρόσωπος της Δημοκρατίας στην ομάδα συντονισμού που συγκαλείται από την Επιτροπή και η οποία απαρτίζεται από τους συντονιστές των κρατών μελών.

Διαδικασία Τροποποίησης Παραρτημάτων Γ και Δ

20. Οι κατάλογοι των κύκλων σπουδών που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Γ και Δ μπορεί να τροποποιηθούν κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του αρμοδίου οργάνου προς την Επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Φορέα Αναφοράς. Στην εν λόγω αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες και το κείμενο των οικείων νομοθετικών διατάξεων. Κατά την υποβολή της πιο πάνω αναφερόμενης αίτησης ενημερώνονται σχετικά και τα κράτη μέλη.

Κανονισμοί

21. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

22. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που καθορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.