ΜΕΡΟΣ IV ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ
Μερική ή ολική απαλλαγή από δασμούς επανεισαγομένων ή αντικατασταθέντων εμπορευμάτων, προσωρινά εξαχθέντων για να υποστούν εργασίες τελειοποίησης

10.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που επιτρέπουν την επανεισαγωγή ή αντικατάσταση εμπορευμάτων, που εξήχθησαν προσωρινά από τη Δημοκρατία, ανεξάρτητα αν παρήχθησαν σε αυτή ή όχι, για να υποστούν εργασίες τελειοποίησης με μερική ή ολική απαλ λαγή από τελωνειακούς δασμούς και φόρους κατανάλωσης.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την εξουσία που ο Διευθυντής ασκεί με βάση οποιουσδήποτε τελωνειακούς νόμους αναφορικά με τη βεβαίωση της αξίας των εμπορευμάτων.

Απαλλαγή υπό όρους

11.—(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη με βάση την οποία είναι δυνατή η ατελής εισαγωγή ειδικά καθοριζόμενων εμπορευμάτων για χρήση τους από ορισμένα προνομιούχα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές και οργανώσεις, και υπό όρους τους οποίους ο Διευθυντής μπορεί να επιβάλλει για διασφάλιση των δημόσιων προσόδων, εμπορεύματα των ειδών που καθο ρίζονται στον Τέταρτο Πίνακα απαλλάσσονται, υπό τις περιστάσεις και τους όρους που αναγράφονται στον εν λόγω Πίνακα εκτός εάν προνοείται διαφο ρετικά στην τέταρτη στήλη του ίδιου Πίνακα, από τον τελωνειακό δασμό ή φόρο κατανάλωσης ο οποίος διαφορετικά θα επιβαλλόταν με βάση τον παρόντα Νόμο, νοουμένου ότι η αίτηση απαλλαγής υποβάλλεται από ή για τον εισαγωγέα προτού τα εμπορεύματα απομακρυνθούν από τον τελωνειακό έλεγχο, εκτός εάν ρητά προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Διάταγμα που εκδίδεται με βάση κανονισμούς τους οποίους εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων, να προσθέτει, διαγράφει, μεταβάλλει ή με άλλο τρόπο τροποποιεί τις κλάσεις ή οποιεσδήποτε από αυτές, όπως αυτές εκτίθενται στον Τέταρτο Πίνακα. Οι κανονισμοί αυτοί είναι δυνατό να προνοούν τέτοιους όρους, περιορισμούς, προϋποθέσεις και κριτήρια τα οποία δυνατό να καθοριστούν για σκοπούς άσκησης της εξουσίας η οποία εκχωρείται στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κάθε τέτοιο Διάταγμα το οποίο εκδίδεται με' βάση το παρόν εδάφιο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.