ΜΕΡΟΣ III ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Φόροι Κατανάλωσης

8.—(1) Εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προνοείται διαφορετικά στον Τρίτο Πίνακα και τηρουμένων των διατάξεων των εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακών νόμων, επιβάλλονται, εισπράττονται και καταβάλλονται, προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας, Φόροι Κατανάλωσης επί-

(α) Όλων των εισαγόμενων εμπορευμάτων που καθορίζονται ειδικά στον Τρίτο Πίνακα τα οποία-

(i) Μετά την εισαγωγή τους στη Δημοκρατία, τελωνίζονται για εσωτερική κατανάλωση, ή

(ii) αν και αναγράφονται στο δηλωτικό εισαγωγής σκάφους ή αεροσκάφους, δεν προσκομίζονται στο λειτουργό, όπως προνοείται στο άρθρο 30 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων 1967 έως 2002, και

(β) επί των ειδικά καθοριζόμενων εμπορευμάτων, τα οποία αφού κατασκευάστηκαν ή παράχθηκαν στη Δημοκρατία τελωνίζονται προς εσωτερική κατανάλωση ή με άλλο τρόπο υπόκεινται στην καταβολή φόρου κατανάλωσης,

επί αυτών δε των εμπορευμάτων θα εφαρμόζονται οι διάφοροι συντελεστές των φόρων κατανάλωσης (που στο εξής θα αναφέρονται ως "φόροι κατανάλωσης") που εκτίθενται στον εν λόγω Πίνακα απέναντι από την καθεμιά κλάση:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο χρόνος του τελω νισμού είναι-

(i) Στην περίπτωση επιτοπίως παραγόμενων οινοπνευματωδών ο χρόνος της παραλαβής από το Συμβούλιο Αμπελουργικών Προϊόντων ή της έκδοσης από Οινοπνευματοποιό Α' Κατηγορίας, όπως προνοείται στον Κανονισμό 8 των περί Οινοπνευματωδών Κανονισμών του 1968· και

(ii) στην περίπτωση οποιωνδήποτε άλλων ειδών, ο χρόνος της έκδοσης από το εργοστάσιο ή τον τόπο παραγωγής ή κατασκευής, εκτός αν προνοείται διαφορετικά σ' αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμο.

(2) Όταν με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης κατ' αξία, η φορολογητέα αξία-

(α) Στην περίπτωση εισαγόμενων εμπορευμάτων, είναι η δασμολογητέα αξία όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 159 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και

(β) στην περίπτωση εμπορευμάτων επιτόπιας παραγωγής ή κατασκευής, είναι η πραγματικά πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή πώλησης για εμπο ρεύματα που παραδίδονται από το εργοστάσιο ή τον τόπο παραγωγής:

Νοείται ότι για τους σκοπούς καθορισμού της πραγματικά πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής πώλησης εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 159 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και της Συμφωνίας για Εφαρμογή του Άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου.

(3) Εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα ή σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο, απαγορεύεται η έκδοση· ή μεταφορά από το εργοστάσιο ή τον τόπο παραγωγής ή κατασκευής, οποιωνδήποτε εμπορευμάτων που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης παρά μόνο μετά από κατάθεση διασάφησης σε τέτοιο τύπο και κατά τέτοιο τρόπο και η οποία να περιέχει τέτοια στοιχεία όπως μπορεί να καθορίσει ο Διευθυντής και για τους σκοπούς του εδαφίου (2) του άρθρου 24 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων. Οποιοσδήποτε με πράξη ή παράλειψή του παραβαίνει τις πρόνοιες του παρόντος εδαφίου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή το τριπλάσιο της αξίας των εμπορευμάτων ή το μεγαλύτερο από τα εν λόγω δύο ποσά ή σε φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή και στις δύο ποινές, της φυλάκισης και της χρηματικής, όλα δε τα εμπορεύματα σχετικά με τα οποία διαπράχθηκε το αδίκημα υπόκεινται σε δήμευση.

Διευθετήσεις περί τους φόρους κατανάλωσης, που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ

9.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όταν με βάση το άρθρο 6 ή άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου ή με βάση κάποιον άλλο νόμο, πρόσωπα, οργανισμοί, αρχές και οργανώσεις δικαιούνται να παρα λάβουν οποιαδήποτε εμπορεύματα χωρίς την καταβολή τελωνειακού δασμού και ελλείψει οποιωνδήποτε διατάξεων που να προνοούν το αντίθετο, τότε ισχύει παρόμοια απαλλαγή και από τους φόρους κατανάλωσης όταν τέτοια εμπορεύματα παραδίδονται κάτω από παρόμοιες περιστάσεις στα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές και οργανώσεις που έχουν αναφερθεί πιο πάνω.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, όταν ζύθος ο οποίος έχει κατασκευασθεί στη Δημοκρατία, παραδίδεται από κάποιο ζυθοποιείο στα Ναυτικά, Στρατιωτικά και Αεροπορικά Ιδρύματα (Ν.Α.Α.Φ.Ι.) για αποκλειστική χρήση ή κατανάλωση από αυτά ή για πώληση στα μέλη τους, ο ζύθος αυτός θα εξαιρείται από την καταβολή φόρου κατα νάλωσης υπό όρους τους οποίους μπορεί να επιβάλλει ο Διευθυντής.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου το πετρέλαιο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για γεωργικούς σκοπούς ιχνηθετείται ή και χρωματίζεται με την προσθήκη ιχνηθέτη και ειδικού χρώματος και διατίθεται σε δικαιούχους χρήστες, απαλλαγμένο από το φόρο κατανάλωσης, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί, κατέχει, μεταφέρει ή διαθέτει χρωματισμένο πετρέλαιο κατά παράβαση των διατάξεων των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (3), είναι ένοχο αδικήματος και σε περί πτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή, η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφο ρικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής και τα προϊ όντα, οχήματα ή οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα υπόκειται σε δήμευση.