ΜΕΡΟΣ II ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ
Τελωνειακοί Δασμοί

3. -(1) Εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο, επιβάλλονται, εισπράττονται και καταβάλλονται προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας, επί όλων των εμπορευμάτων που καθορίζονται ειδικά στο Δεύτερο Πίνακα τα οποία-

(α) Μετά την εισαγωγή τους στη Δημοκρατία, τελωνίζονται για εσωτερική κατανάλωση, ή

(β) αν και αναγράφονται στο δηλωτικό εισαγωγής σκάφους ή αερο σκάφους, δεν προσκομίζονται στο λειτουργό, όπως προνοείται στο άρθρο 30 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων 1967 έως (Αρ. 3) του 2003,

οι διάφοροι δασμοί (που στο εξής θα αναφέρονται ως "τελωνειακοί δασμοί") σύμφωνα με τους συντελεστές οι οποίοι εκτίθενται στον πιο πάνω αναφερόμενο Πίνακα απέναντι από καθεμιά κλάση, αντίστοιχα, στη στήλη του ίδιου Πίνακα, ο οποίος με βάση τα άρθρα 4 ή 5, τυγχάνει εφαρμογής γι' αυτά τα εμπορεύματα.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), για τα εισαγόμενα εμπο ρεύματα που περιγράφονται στη στήλη 2 έναντι των δασμολογικών κλάσεων που αναφέρονται στη στήλη 1 του Δεύτερου Μέρους του Δεύτερου Πίνακα και μόνο για τις ποσότητες κατ' έτος που καθορίζονται στη στήλη 4, επιβάλλεται δασμός με βάση το συντελεστή που εκτίθεται στη στήλη 3, νοουμένου ότι-

(α) Ο εισαγωγέας προσκομίζει σχετική έγκριση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού· και

(β) τηρούνται οποιοιδήποτε όροι και προϋποθέσεις που δυνατό να αναγράφονται στην εν λόγω έγκριση με σκοπό να διασφαλίζεται η ορθή εφαρ μογή των διατάξεων του Δεύτερου Μέρους του Δεύτερου Πίνακα.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), για τα εισαγόμενα εμπο ρεύματα που περιγράφονται στη στήλη 2 έναντι των δασμολογικών κλάσεων που αναφέρονται στη στήλη 1 του Τρίτου Μέρους του Δεύτερου Πίνακα και μόνο για τις ποσότητες κατ' έτος που καθορίζονται στη στήλη 5, επιβάλλεται δασμός με βάση τους συντελεστές που εκτίθενται στις στήλες 3 και 4, νοουμένου ότι-

(α) Ο εισαγωγέας προσκομίζει σχετική έγκριση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού· και

(β) τηρούνται οποιοιδήποτε όροι και προϋποθέσεις που δυνατό να αναγρά φονται στην εν λόγω έγκριση με σκοπό να διασφαλίζεται η ορθή εφαρ μογή των διατάξεων του Τρίτου Μέρους του Δεύτερου Πίνακα.

Δασμοί προτιμήσεως

4.—(1)(α) Οι συντελεστές των τελωνειακών δασμών, οι οποίοι παρα τίθενται στη στήλη με επιγραφή "Συντελεστής Δασμού Ευρωπαϊκής Ένωσης" του Δεύτερου Πίνακα, εφαρμόζονται σε εμπορεύματα που υπόκεινται σε δασμό εφόσον ο Διευθυντής πεισθεί με πιστοποιητικό προέλευσης εγκε κριμένου τύπου και κατάλληλα συμπληρωμένο ότι αυτά αποστάληκαν στη Δημοκρατία από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι παράχθηκαν ή κατα σκευάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

Νοείται ότι εμπορεύματα θεωρούνται ότι έχουν παραχθεί ή κατασκευαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν πληρούν τους όρους αποστολής και προέλευσης που καθορίζονται στο Πρωτόκολλο που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 15 Σεπτεμβρίου 1977 και αφορά τον ορισμό της έννοιας "προέλευση προϊόντων" και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας και το οποίο αποτελεί Παράρτημα του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Κυπρια κής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιστοποιητικό πλοιάρχου (β) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, "Συμφωνία Σύνδεσης" σημαίνει τη Συμφωνία που αφορά τη σύνδεση της Δημοκρατίας της Κύπρου με την Ευρω παϊκή Ένωση, που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 19 Δεκεμβρίου 1972.

(2) Καμιά αξίωση καταβολής τελωνειακού δασμού με προτιμησιακό συντε λεστή γίνεται αποδεκτή, εκτός αν αυτή δηλωθεί από τον εισαγωγέα ή κύριο των εμπορευμάτων πάνω στη διασάφηση κατά τον τελωνισμό τους:

Νοείται ότι στην περίπτωση που η αξίωση αυτή δεν τεκμηριώνεται κατά το χρόνο της κατάθεσης της διασάφησης με το κατάλληλο πιστοποιητικό προέ λευσης, καταβάλλεται δασμός σύμφωνα με τους συντελεστές Γενικού Δασμού όπως προνοείται στο άρθρο 5 και εισπράττεται με χρηματική παρακαταθήκη η οποία αναπροσαρμόζεται με την προσκόμιση του πιστοποιητικού προέ λευσης εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από την κατάθεση της διασάφησης.

(3)(α) Στην. περίπτωση εμπορευμάτων (με εξαίρεση το βιομηχανοποιημένο καπνό) τα οποία εισάγονται ταχυδρομικώς ή μέσα σε αποσκευές που συνο δεύονται από επιβάτες που φθάνουν από τις χώρες που αναφέρονται στον Πρώτο Πίνακα, ο Διευθυντής μπορεί, εάν πεισθεί ότι αυτά παράχθηκαν ή κατασκευάστηκαν στις χώρες αυτές όπως προνοείται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, να εφαρμόσει τους ισχύοντες σε κάθε περίπτωση δασμούς προτίμησης χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού εφόσον πεισθεί ότι-

(i) Τα εμπορεύματα δεν προορίζονται για πώληση· και

(ii) κάθε αποστολή εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει σε αξία τις £115 για κάθε παραλήπτη ή στην περίπτωση αποσκευών επιβατών, η αξία των εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τις £325 για κάθε επιβάτη.

(β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες η προσκόμιση πιστοποιητικού προέλευσης θα ήταν, κατά την κρίση του Διευθυντή, εξαιρετικά δύσκολη, ο Διευθυντής μπορεί να καθορίσει άλλους τρόπους τους οποίους ο ίδιος κρίνει επαρκείς για εξακρίβωση της προέλευσης των εμπορευμάτων.

Εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων προέλευσης Κύπρου

4Α.—(1) Εξαγόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορεύματα θεωρούνται ότι είναι κυπριακής προέλευσης, εάν πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο Πρωτόκολλο αφορών εις τον ορισμόν της έννοιας 'προέλευσης προϊόντων' και εις τα μεθόδους διοικητικής συνεργασίας το οποίο αποτελεί παράρτημα του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, το οποίο υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 15 Σεπτεμβρίου 1977 και δημο σιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 30 Νοεμβρίου 1977.

(2) Για εξαγόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορεύματα, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που ρυθμίζουν την έκδοση Δεσμευτικής Πληροφορίας Καταγωγής.

Γενικός Δασμός Δεύτερος

5. Οι συντελεστές των τελωνειακών δασμών, οι οποίοι εκτίθενται στη στήλη του Δεύτερου Πίνακα με την επιγραφή "Γενικός Δασμός", εφαρ μόζονται σε όλα τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε δασμό που δε δικαι ούνται δασμολόγηση σύμφωνα με το δασμό προτίμησης.

Τελωνειακές διευθετήσεις που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ

6.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η βεβαίωση, επιβολή, καταβολή και είσπραξη τελωνειακών δασμών αναφορικά με τα εμπο ρεύματα των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, των εξουσιοδοτημένων Οργανώσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, εργολάβων και αλλοδαπών οι οποίοι συνοδεύουν με άδεια των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου τις ένοπλες δυνάμεις για παροχή διάφορων υπηρεσιών, μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των πολιτών οι οποίοι υπηρε τούν στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς επίσης των εξαρτώμενων από αυτούς προσώπων, υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης, οι δε τελωνειακοί δασμοί βεβαιούνται, επιβάλλονται, καταβάλλονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μεταχειρισμένα εμπορεύματα, εξοπλισμός, υλικά και εξαρτήματα τα οποία εισάχθηκαν χωρίς την καταβολή των τελωνειακών δασμών ή φόρων κατανάλωσης, δυνάμει των προνοιών του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου από τους εξουσιοδοτημένους Οργανισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων ή από τις Αρχές του Ηνωμένου Βασι λείου, όπως καθορίζονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος Β της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης και διατίθενται από αυτούς δε θα επιβαρύνονται με τελω νειακούς δασμούς αν προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αν προέρχονται από τρίτες χώρες θα επιβαρύνονται με τελωνειακούς δασμούς κατ' αξία προς πέντε τοις εκατόν (5%), ως δασμολογητέα δε αξία θα λογίζεται η τιμή της πώλησής τους, εξαιρουμένων των οχημάτων τα οποία διατίθενται χωρίς τον όρο της διάλυσης ή επανεξαγωγής, τα οποία δε θα επιβαρύνονται με τον κατ' αξία συντελεστή προς πέντε τοις εκατόν (5%), θα επιβαρύνονται όμως με εισαγωγικούς δασμούς και φόρους κατανάλωσης, με τους συντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο της διάθεσής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Ως δασμολογητέα δε αξία για σκοπούς υπολογισμού των εισαγωγικών δασμών θα λογίζεται η τιμή πώλησής τους.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α) "Συνθήκη Εγκαθίδρυσης" σημαίνει τη Συνθήκη που αφορά την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας της Κύπρου η οποία υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις 16 Αυγούστου 1960, περιλαμβάνει δε την Ανταλλαγή Ανακοινώσεων, που αφορά τους τελωνειακούς δασμούς, η οποία υπογράφτηκε στη Λευκωσία κατά την ίδια ημερομηνία.

(β) Λέξεις ή όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται στο εδάφιο (1) του παρό ντος άρθρου, έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς από τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης.

Επιβολή τελωνειακών δασμών

7. Για σκοπούς προστασίας των εμπορευμάτων τα οποία παράγονται στη Δημοκρατία και εφόσον το κρίνει σκόπιμο για το δημόσιο συμφέρον, το

Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με διάταγμα του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίσει ότι σε εμπορεύματα οποιασ δήποτε κατηγορίας που εισάγονται στη Δημοκρατία θα εφαρμόζεται με βάση το παρόν άρθρο, στην περίπτωση εμπορευμάτων που υπόκεινται σε δασμο λόγηση κατ' αξία, συντελεστής δασμού που δεν υπερβαίνει τον ισχύοντα συντελεστή κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 5% της αξίας, στη δε περίπτωση εμπορευμάτων που υπόκεινται σε ειδικό συντελεστή κατά ποσοστό μεγαλύτερο από το 5% του συντελεστή αυτού, όπως ήθελε καθοριστεί στο Διάταγμα αυτό.