Παρακολούθηση και έρευνα οχημάτων, σκαφών κ.τ.λ.- Προσωπική έρευνα
Παρακολούθηση

82. Οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός για τη διαπίστωση ή την εξασφάλιση της τήρησης της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας δύναται να παρακολουθεί πρόσωπο, οίκημα, όχημα, σκάφος και εμπορεύματα, εάν υπάρχει εύλογη υποψία να πιστεύεται ότι διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί ή πρόκειται να διαπραχθεί αδίκημα που προβλέπεται στην τελωνειακή ή και στην άλλη νομοθεσία ή ότι θα ανευρεθεί απόδειξη διάπραξης ή ενδεχόμενης διάπραξης τέτοιου αδικήματος ή για την παροχή συνδρομής μετά από γραπτή αίτηση από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 11 και 16 της Σύμβασης για την Αμοιβαία Συνδρομή και Συνεργασία μεταξύ των Τελωνειακών Υπηρεσιών, η οποία κυρώθηκε με τον περί της Σύμβασης για την Αμοιβαία Συνδρομή και Συνεργασία μεταξύ των Τελωνειακών Υπηρεσιών (Κυρωτικό) Νόμο.

Εξουσία έρευνας οχημάτων και σκαφών

82Α. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη εξουσία παραχωρείται δυνάμει της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας, οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός για τη διαπίστωση ή την εξασφάλιση της τήρησης της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας, δύναται να ερευνά οποιοδήποτε μη ευρισκόμενο σε κίνηση όχημα ή σκάφος ή να σταματά και ερευνά οποιοδήποτε όχημα ή σκάφος με σκοπό την κατακράτηση ή κατάσχεση ως υποκείμενα εις δήμευση εμπορεύματα που-

(α) υπόκεινται σε δασμό ή και φόρο που δεν έχει καταβληθεί ή για τον οποίο δεν κατατέθηκε εγγύηση·

(β) μεταφέρονται παράνομα από κάποιο τόπο σε άλλο·

(γ) υπόκεινται σε δήμευση δυνάμει της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος  άρθρου εφαρμόζονται και σε οποιοδήποτε όχημα ή σκάφος μεταφέρει οτιδήποτε, για το οποίο υπάρχει εύλογη υποψία ότι χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιήθηκε ή δυνατόν να χρησιμοποιηθεί με σκοπό τη διάπραξη αδικήματος κατά παράβαση της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας.

Εξουσία προσωπικής έρευνας

83.-(1) Σε περίπτωση που υπάρχει εύλογη υποψία ότι πρόσωπο μεταφέρει οποιοδήποτε εμπόρευμα-

(α) το οποίο υπόκειται σε δασμό ή και φόρο, ο οποίος δεν έχει καταβληθεί ή για τον οποίο δεν παρασχέθηκε εγγύηση· ή/και

(β) για την είσοδο ή εισαγωγή ή έξοδο ή εξαγωγή του οποίου τελεί εκάστοτε σε ισχύ απαγορευτική διάταξη ή περιορισμός δυνάμει της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας,

οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να ερευνά σωματικά το πρόσωπο και κάθε εμπόρευμα που μεταφέρεται επ’ αυτού.

(2) Πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να διενεργηθεί έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), δύναται να απαιτεί την προσαγωγή του στον προϊστάμενο του εξουσιοδοτημένου λειτουργού που διεξάγει την έρευνα, ο οποίος εξετάζει τους λόγους στους οποίους βασίζεται η υποψία και αποφασίζει κατά πόσο θα διενεργηθεί η προσωπική  έρευνα ή όχι.

(3) Η έρευνα σε πρόσωπο διενεργείται από ιδίου φύλου εξουσιοδοτημένο λειτουργό.