ΜΕΡΟΣ III ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου ως προϋπόθεση εισαγωγής κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά.

6.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 7, για την  εισαγωγή κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο ή σε κάθε άλλη οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία απαιτείται η δημοσίευση  ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους  V.

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσιευσης ενημερωτικού δελτίου.

7.- (1)  Δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου κατά  την  εισαγωγή  προς  διαπραγμάτευση  στο Χρηματιστήριο ή σε κάθε άλλη οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία των ακόλουθων τύπων  κινητών αξιών:

(α) [Διαγράφηκε]·

(β) μετοχών που εκδίδονται προς αντικατάσταση μετοχών της ίδιας κατηγορίας, οι οποίες είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη αγορά, εφόσον η έκδοση αυτών των μετοχών δεν συνεπάγεται αύξηση του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου·

(γ) κινητών αξιών που προσφέρονται στο πλαίσιο εξαγοράς μέσω προσφοράς ανταλλαγής  υπό τον όρο ότι, στο πλαίσιο αυτής της εξαγοράς, τίθεται στη διάθεση του κοινού έγγραφο με πληροφορίες, τις οποίες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ισοδύναμες με εκείνες του ενημερωτικού δελτίου, λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της νομοθεσίας·

(δ) κινητών αξιών που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν λόγω συγχώνευσης ή διαίρεσης, υπό την προϋπόθεση ότι τίθεται στη διάθεση του κοινού έγγραφο με πληροφορίες, τις οποίες η Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ισοδύναμες με εκείνες του ενημερωτικού δελτίου, λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε απαιτήσεων της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

(ε) μετοχών που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στους υφισταμένους μετόχους και μερισμάτων που διανέμονται στους υφισταμένους μετόχους υπό μορφή μετοχών  της ίδιας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το μέρισμα, υπό την προϋπόθεση ότι -

(i) οι παραπάνω μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας  με τις μετοχές που είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη αγορά, και

(ii) τίθεται στη διάθεση του κοινού έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος αυτών των μετοχών και το οποίο, παράλληλα, αναφέρει τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διανομής·

(στ) κινητών αξιών που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν σε νυν ή πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή και υπαλλήλους εργοδότριας εταιρείας, από την ίδια την εργοδότρια εταιρεία ή από συγγενική με αυτήν εταιρεία , υπό την προϋπόθεση ότι –

(i) οι παραπάνω κινητές αξίες είναι της ίδιας κατηγορίας με τις κινητές αξίες που είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη αγορά, και

(ii) τίθεται στη διάθεση του κοινού έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος αυτών των μετοχών και, το οποίο παράλληλα, αναφέρει τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διανομής:

Νοείται ότι για τους σκοπούς της παραγράφου (στ) ο όρος «συγγενική εταιρεία» σημαίνει εταιρεία που ανήκει στο ίδιο συγκρότημα με την εργοδότρια εταιρεία και περιλαμβάνει μητρική ή θυγατρική ή συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία·

(ζ) [Διαγράφηκε]·

(η) κινητών αξιών που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε άλλη οργανωμένη αγορά, υπό τους όρους ότι -

(i) αυτές οι κινητές αξίες ή κινητές αξίες της ίδιας κατηγορίας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σ’ αυτήν την άλλη οργανωμένη αγορά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαοκτώ μηνών·

(ii) για κινητές αξίες που εισάγονται για πρώτη φορά προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε  οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία μετά την 31η Δεκεμβρίου 2003, η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην άλλη οργανωμένη αγορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο (i), είχε συνοδευθεί από εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο που είχε τεθεί στη διάθεση του κοινού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 ή της εθνικής νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους, στο οποίο λειτουργεί αυτή η άλλη αγορά, οι οποίες αντιστοιχούν σ’ αυτές του άρθρου 27·

(iii) εκτός από τις περιπτώσεις, για τις οποίες ισχύει η υποπαράγραφος (ii), για τις κινητές αξίες που είχαν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά για πρώτη φορά μετά τις 30 Ιουνίου 1983, είχε εγκριθεί ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους, στο οποίο λειτουργεί η οργανωμένη αγορά·

(iv) τηρήθηκαν οι ισχύουσες υποχρεώσεις διαπραγμάτευσης σ’ αυτήν την άλλη οργανωμένη αγορά·

(v)  το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή της κινητής αξίας προς διαπραγμάτευση δυνάμει της εξαίρεσης της παρούσας παραγράφου θέτει στη διάθεση του κοινού περιληπτικό σημείωμα σε γλώσσα αποδεκτή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ·

(vi) το περιληπτικό σημείωμα που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (v) τίθεται στη διάθεση του κοινού στη Δημοκρατία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 27·

(vii) το περιεχόμενο του περιληπτικού σημειώματος είναι σύμφωνο με το άρθρο 10 και τον Κανονισμό 809/2004, υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο αυτό αναφέρει το σημείο διάθεσης του πλέον πρόσφατου ενημερωτικού δελτίου και το σημείο όπου διατίθενται οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που δημοσίευσε ο εκδότης σύμφωνα με τις ισχύουσες υποχρεώσεις γνωστοποίησης.

(2)  Με Οδηγίες της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ρυθμίζει ειδικά θέματα ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.