ΜΕΡΟΣ ΙV ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Σκοπός και περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου

8.-(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, το ενημερωτικό δελτίο περιέχει  όλες  τις  πληροφορίες,  οι  οποίες  ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκδότη και των κινητών αξιών που αποτελούν το αντικείμενο της δημόσιας προσφοράς ή της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, είναι απαραίτητες προκειμένου να παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιμούν με πληρότητα τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα κέρδη, τις ζημίες και τις προοπτικές του εκδότη και του τυχόν εγγυητή, καθώς και τα δικαιώματα που ενσωματώνονται σε αυτές τις κινητές αξίες.

(2) Οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο παρουσιάζονται με εύληπτο τρόπο, έτσι ώστε να είναι ευχερής η ανάλυσή τους.

(3) Εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά, οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται για την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, ως προς την έγκριση του οποίου αρμόδια είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Μορφή ενημερωτικού δελτίου.

9.-(1) Ο εκδότης, ο προσφέρων ή ο αιτητής της εισαγωγής των κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, δύναται να καταρτίζει το ενημερωτικό δελτίο ως ενιαίο έγγραφο ή υπό την μορφή χωριστών εγγράφων.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10 το ενημερωτικό δελτίο που καταρτίζεται υπό μορφή ενιαίου εγγράφου απαρτίζεται από-

(α) Κύριο κορμό, με τις πληροφορίες για τον εκδότη και τις κινητές αξίες που αποτελούν το αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και

(β) περιληπτικό σημείωμα (summary note)

το περιεχόμενο των οποίων ορίζεται στον Κανονισμό 809/2004.

(3)  Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 10 και 19 το ενημερωτικό δελτίο που απαρτίζεται από χωριστά έγγραφα περιλαμβάνει -

(α) Δελτίο παρουσίασης εκδότη (έγγραφο αναφοράς) (registration document), που περιέχει τις πληροφορίες που αφορούν τον εκδότη·

(β) δελτίο παρουσίασης των κινητών αξιών (σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου) (securities note), που περιέχει τις πληροφορίες για τις κινητές αξίες που αποτελούν το αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά· και

(γ) περιληπτικό σημείωμα (summary note) ·

το περιεχόμενο των οποίων ορίζεται στον Κανονισμό 809/2004.

Περιληπτικό σημείωμα.

10.- (1) Το περιληπτικό σημείωμα, που αναφέρεται στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 9, πρέπει να είναι συνοπτικό και διατυπωμένο σε μη τεχνική γλώσσα, και να περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες.

(1Α) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 809/2004, η μορφή και το περιεχόμενο του περιληπτικού σημειώματος παρέχουν, σε συνδυασμό με το ενημερωτικό δελτίο, κατάλληλες πληροφορίες για τα ουσιώδη στοιχεία των κινητών αξιών, προκειμένου να βοηθήσουν τους επενδυτές όταν εξετάζουν εάν θα επενδύσουν στις σχετικές κινητές αξίες, και ειδικότερα το περιληπτικό σημείωμα -

(α) συντάσσεται σε κοινή μορφή προκειμένου να διευκολύνεται η δυνατότητα σύγκρισης των περιληπτικών σημειωμάτων παρόμοιων κινητών αξιών, και

(β) αποδίδει τις βασικές πληροφορίες των σχετικών κινητών αξιών.

(2) Το περιληπτικό σημείωμα περιέχει επίσης προειδοποίηση-

(α) Ότι αυτό θα πρέπει να διαβάζεται ως εισαγωγή του ενημερωτικού δελτίου·

(β) ότι ο επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική του απόφαση ως προς τις εν λόγω κινητές αξίες, στο ενημερωτικό δελτίο ως σύνολο·

(γ) ότι, σε περίπτωση που εγερθεί  ενώπιον δικαστηρίου αξίωση επενδυτή που συνδέεται με τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, τα τυχόν έξοδα μετάφρασης του ενημερωτικού δελτίου, σε σχέση με την όλη νομική διαδικασία, φέρει ο ενάγων επενδυτής· και

(δ) ότι τα πρόσωπα που υπέβαλαν το περιληπτικό σημείωμα και κάθε μετάφρασή του και ζήτησαν τη δημοσίευση ή την κοινοποίησή του, υπέχουν αστική ευθύνη, μόνον εάν το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή αντιφατικό προς  άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου.

(3)  Το περιληπτικό σημείωμα συντάσσεται στη γλώσσα, στην οποία συντάσσεται και το ενημερωτικό δελτίο.

(4) Δεν υφίσταται υποχρέωση σύνταξης και δημοσίευσης περιληπτικού σημειώματος επί εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά μη μετοχικών κινητών αξιών ονομαστικής αξίας τουλάχιστον εκατόν χιλιάδων ευρώ (€100.000) ανά μονάδα.

Βασικό ενημερωτικό δελτίο.

11. Κατ' επιλογή του εκδότη, του προσφέροντος ή του αιτητή της εισαγωγής των κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, το ενημερωτικό δελτίο δύναται να έχει τη μορφή βασικού ενημερωτικού δελτίου για τα ακόλουθα είδη κινητών αξιών:

(α) Μη μετοχικές κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών  (warrants) οποιασδήποτε μορφής, που εκδίδονται στο πλαίσιο προγράμματος προσφοράς·

(β) μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη από πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον-

(i) τα ποσά που εισρέουν στο πιστωτικό ίδρυμα από την έκδοση αυτών των μη μετοχικών κινητών αξιών τοποθετούνται σε περιουσιακά στοιχεία που προσφέρουν επαρκή κάλυψη της υποχρέωσης που απορρέει από αυτές τις μη μετοχικές κινητές αξίες έως την ημερομηνία λήξης τους, και

(ii) σε περίπτωση εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος που έχει εκδώσει τις μη μετοχικές κινητές αξίες, τα ποσά που οφείλονται από το πιστωτικό ίδρυμα σε σχέση με τις εν λόγω μη μετοχικές κινητές αξίες διατίθενται, κατά προτεραιότητα, για την αποπληρωμή του κεφαλαίου και των οφειλόμενων τόκων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου ή, κατά περίπτωση, της νομοθεσίας του κράτους μέλους που διέπει το πιστωτικό ίδρυμα.

Περιεχόμενο βασικού ενημερωτικού δελτίου.

12.-(1) Το βασικό ενημερωτικό δελτίο περιέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον εκδότη και τις κινητές αξίες που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, δύναται δε, κατ' επιλογήν του προσφέροντος ή του αιτητή της εισαγωγής των κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, να περιέχει και τους τελικούς όρους της προσφοράς, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13.

(2) Εφόσον παρίσταται ανάγκη, οι πληροφορίες που περιέχει το βασικό ενημερωτικό δελτίο συμπληρώνονται με επικαιροποιημένες πληροφορίες για τον εκδότη και τις κινητές αξίες που θα αποτελέσουν το αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αφορά, οι οποίες δημοσιεύονται σε συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο, ως προς το οποίο ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 14.

(3) (α) Σε περίπτωση που οι τελικοί όροι της προσφοράς δεν περιλαμβάνονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο ή στο τυχόν συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο, σε κάθε δημόσια προσφορά οι τελικοί όροι-

(i) γνωστοποιούνται στους επενδυτές,

(ii) υποβάλλονται είτε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όταν το κράτος μέλος καταγωγής είναι η Δημοκρατία είτε στην αρμόδια εποπτική αρχή τυχόν άλλου κράτους μέλους καταγωγής, και

(iii) όπου εφαρμόζεται, κοινοποιούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν το κράτος μέλος καταγωγής είναι η Δημοκρατία, στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους υποδοχής,

το συντομότερο δυνατόν όταν διενεργείται δημόσια προσφορά και εφόσον αυτό είναι δυνατόν, πριν από την έναρξη της δημόσιας προσφοράς ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση

(β) Στην προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) περίπτωση, οι τελικοί όροι περιέχουν μόνο πληροφορίες που έχουν σχέση με το δελτίο παρουσίασης των κινητών αξιών και δεν χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του βασικού ενημερωτικού δελτίου.

(γ) Στην προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) περίπτωση, εφαρμόζεται το εδάφιο (1) του άρθρου 13, τηρουμένων των αναλογιών.

(δ) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν το κράτος μέλος καταγωγής είναι η Δημοκρατία, κοινοποιεί τους τελικούς όρους στην ΕΑΚΑΑ.

Προϋποθέσεις παράλειψης τελικών όρων προσφοράς.

13.-(1) Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο εδάφιο (2), το ενημερωτικό δελτίο που εκδίδεται σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς περιλαμβάνει την τελική τιμή προσφοράς και τον αριθμό των κινητών αξιών που προσφέρονται στο κοινό.

(2)  Όταν τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία του εδαφίου (1) δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο, τούτο περιλαμβάνει υποχρεωτικώς τα κριτήρια ή και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες θα καθορισθούν τα παραλειπόμενα στοιχεία που προαναφέρονται, ή, σε περίπτωση τιμής, την ανώτατη τιμή προσφοράς.

(3) Σε περίπτωση που το ενημερωτικό δελτίο δεν περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία των εδαφίων (1) ή (2), ο επενδυτής δύναται να αποσύρει την αποδοχή της αγοράς  ή να ακυρώσει την εγγραφή του προς απόκτηση κινητών αξιών εντός χρονικού διαστήματος όχι μικρότερου των δύο εργάσιμων ημερών μετά την ημέρα, κατά την οποία καθορίστηκαν και δημοσιοποιήθηκαν η τελική τιμή προσφοράς ή και ο αριθμός των κινητών αξιών που προσφέρονται με δημόσια εγγραφή:

Νοείται ότι, το ενημερωτικό δελτίο κάνει ρητή μνεία των εν λόγω δικαιωμάτων των επενδυτών.

(4) Η τελική τιμή προσφοράς και ο αριθμός των κινητών αξιών που προσφέρονται και διατίθενται τελικώς ανακοινώνονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27.

Συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο.

14.-(1)  Κάθε σημαντικό νέο στοιχείο ή ουσιώδες σφάλμα ή ουσιώδης ανακρίβεια, ως προς τις πληροφορίες που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο-

(α) που είναι ικανό να επηρεάσει την αξιολόγηση από τους επενδυτές των προσφερομένων κινητών αξιών, και

(β) το οποίο ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου έως και το μεταγενέστερο από τα ακόλουθα συμβάντα:

(i) την οριστική λήξη της δημόσιας προσφοράς,

(ii) την έναρξη της διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά,

αναφέρεται υποχρεωτικά σε συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο.

(1Α)  Εάν, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), προκύψει σημαντικό νέο στοιχείο ή ουσιώδης σφάλμα ή ουσιώδης ανακρίβεια μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί τη δημοσίευση συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου, εφόσον το εν λόγω δελτίο τύχει της προηγούμενης έγκρισής της, και το πρόσωπο στο οποίο κοινοποιείται η εν λόγω απαίτηση έχει την υποχρέωση να συμμορφωθεί με αυτήν.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 24 ισχύουν και εφαρμόζονται κατάλληλα και ως προς το συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο:

Νοείται ότι, εφόσον το συμπληρωματικό δελτίο υπογράφεται και από τον ανάδοχο που είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου, τότε ευθύνεται και αυτός για το περιεχόμενό του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23:

Νοείται περαιτέρω ότι, εφόσον ο ανάδοχος που είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου υπογράφει μόνο το ενημερωτικό δελτίο και όχι το συμπληρωματικό δελτίο, αναγράφονται στο τελευταίο οι λόγοι, για τους οποίους αυτό δεν υπογράφεται από τον ανάδοχο.

(3) Το συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την ίδια διαδικασία και τρόπο που προβλέπεται για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου στον παρόντα Νόμο και δημοσιεύεται τουλάχιστον με τα ίδια μέσα και την ίδια διαδικασία της δημοσίευσης του αρχικού ενημερωτικού δελτίου.

(4)  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  αποφασίζει για την έγκρισή του συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου κατ’ ανώτατο όριο μέσα σε επτά εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του σ’ αυτή.

(5) Το περιληπτικό σημείωμα και οι τυχόν μεταφράσεις του συμπληρώνονται, εάν  τούτο απαιτείται  προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο.

(6)  Σε περίπτωση που το ενημερωτικό δελτίο σχετίζεται με δημόσια προσφορά κινητών αξιών και εκδίδεται συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το παρόν άρθρο, επενδυτές οι οποίοι έχουν συμφωνήσει ή δεσμευτεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο πριν από τη δημοσίευση του συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου να αγοράσουν ή να αποκτήσουν δι’ εγγραφής κινητές αξίες, στις οποίες αναφέρεται το ενημερωτικό δελτίο, βασιζόμενοι στα στοιχεία αυτού, δικαιούνται να υπαναχωρήσουν και να αποδεσμευθούν αζημίως για αυτούς από την υποχρέωση και δέσμευση που έχουν αναλάβει, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο στοιχείο ή ουσιώδες σφάλμα ή ανακρίβεια, που αναφέρεται στο εδάφιο (1), προέκυψε πριν από την οριστική λήξη της δημόσιας προσφοράς και την παράδοση των κινητών αξιών.

(7) Το δικαίωμα υπαναχώρησης και δήλωσης της αποδέσμευσης, ασκείται εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου:

Νοείται ότι η προαναφερόμενη προθεσμία δύναται να επεκταθεί από τον εκδότη ή τον προσφέροντα και, σε κάθε περίπτωση, η τελική ημερομηνία αναφέρεται στο συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο.

Μη συμπερίληψη στο ενημερωτικό δελτίο ορισμένων πληροφοριών.

15.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από σχετικό αίτημα που υποβάλλει ο εκδότης, ο προσφέρων ή ο αιτητής της εισαγωγής των κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, κατά περίπτωση, δύναται να επιτρέπει να μην περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο ορισμένες πληροφορίες από αυτές που επιβάλλει ο παρών Νόμος, οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες Οδηγίες, ο Κανονισμός 809/2004 ή/και οποιαδήποτε άλλη πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την οποία εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση του Άρθρου 7 της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, εφόσον θεωρεί ότι συντρέχει μία τουλάχιστον από τις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) Η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον·

(β) η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών θα έβλαπτε σοβαρά τα συμφέροντα του εκδότη, υπό την προϋπόθεση ότι η παράλειψη των στοιχείων αυτών δεν θα παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά γεγονότα και περιστατικά που απαιτείται να δημοσιοποιηθούν προκειμένου να είναι δυνατή η εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του εκδότη, του προσφέροντα ή του τυχόν εγγυητή, καθώς και των δικαιωμάτων που συνάπτονται  στις  κινητές αξίες, τις οποίες αφορά το ενημερωτικό δελτίο ή

(γ) οι πληροφορίες αυτές είναι μικρής σημασίας, ως προς συγκεκριμένη προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των προοπτικών του εκδότη, του προσφέροντος ή του τυχόν εγγυητή.

(2) Όταν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, ορισμένες από τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 ή/και άλλη πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την οποία εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση του Άρθρου 7 της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, δεν συνάδουν με το πεδίο δραστηριότητας ή τη νομική μορφή του εκδότη ή τις κινητές του αξίες, τις οποίες αφορά το ενημερωτικό δελτίο, το ενημερωτικό δελτίο περιέχει πληροφορίες ισοδύναμες με τις απαιτούμενες πληροφορίες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη ενημέρωση των επενδυτών:

Νοείται ότι, εάν δεν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες, η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει.

(3) Όταν οι κινητές αξίες καλύπτονται από εγγύηση κράτους μέλους, ο εκδότης, ο προσφέρων τις κινητές αξίες ή/και ο αιτητής της εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά έχει το δικαίωμα  να παραλείπει, κατά τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3, πληροφορίες σχετικά με τον εγγυητή.

Διάρκεια ισχύος του ενημερωτικού δελτίου, του βασικού ενημερωτικού δελτίου και του δελτίου παρουσίασης του εκδότη.

16-(1)  Το ενημερωτικό δελτίο ισχύει, αναφορικά με δημόσιες προσφορές ή εισαγωγές προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, για δώδεκα (12) μήνες μετά την έγκρισή του, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό συμπληρώνεται με τα συμπληρωματικά ενημερωτικά δελτία που απαιτούνται βάσει του άρθρου 14.

(2)  Σε περίπτωση προγράμματος προσφοράς, το βασικό ενημερωτικό δελτίο, το οποίο έχει υποβληθεί προηγουμένως, εξακολουθεί να ισχύει για περίοδο μέχρι δώδεκα μηνών από τη δημοσίευσή του.

(3) Το βασικό ενημερωτικό δελτίο που εκδίδεται σε περίπτωση μη μετοχικών κινητών αξιών, σύμφωνα με την παράγραφο (β) του άρθρου 11, ισχύει μέχρις ότου οι σχετικές κινητές αξίες σταματήσουν να εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη.

(4) Το δελτίο παρουσίασης εκδότη, το οποίο προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 9, ισχύει για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, εφόσον -

(α) έχει προηγουμένως υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εγκριθεί από την τελευταία∙

(β) συνοδεύεται από το δελτίο παρουσίασης των κινητών αξιών και το περιληπτικό σημείωμα∙ και

(γ) επικαιροποιείται σύμφωνα με το άρθρο 14 ή το εδάφιο (2) του άρθρου 19.

Ετήσιο δελτίο.

17. [Διαγράφηκε]
Παροχή πληροφοριών μέσω παραπομπής.

18.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28 του Κανονισμού 809/2004, το ενημερωτικό δελτίο δύναται να παρέχει πληροφορίες παραπέμποντας σε ένα ή περισσότερα προηγουμένως ή ταυτοχρόνως δημοσιευθέντα έγγραφα, τα οποία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή υποβλήθηκαν σ’ αυτή σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ή σύμφωνα με τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο.

(2) Οι πληροφορίες, στις οποίες παραπέμπει το ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το εδάφιο (1), είναι οι πιο πρόσφατες που έχει στη διάθεσή του ο εκδότης.

(3) Το περιληπτικό σημείωμα δεν παρέχει πληροφορίες με τη μέθοδο της παραπομπής σ’ αυτές.

(4) Όταν το ενημερωτικό δελτίο παρέχει πληροφορίες με τη μέθοδο της παραπομπής, περιέχει κατάλογο αντιστοίχισης των παραπομπών, έτσι ώστε οι επενδυτές να έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν ευχερώς συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία.

Ενημερωτικό δελτίο αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα.

19.-(1) Εκδότης που διαθέτει ήδη δελτίο παρουσίασης εκδότη εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 16, καταρτίζει μόνον δελτίο παρουσίασης των κινητών αξιών και περιληπτικό σημείωμα όταν κινητές αξίες του πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.

(2) Στην περίπτωση του εδαφίου (1), εφόσον έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές ή έχουν σημειωθεί πρόσφατες εξελίξεις από την τελευταία επικαιροποίηση του δελτίου παρουσίασης εκδότη, οι οποίες αλλαγές ή εξελίξεις είναι δυνατόν να επηρεάσουν την αξιολόγηση από τους επενδυτές του εκδότη ή των κινητών του αξιών, οι σχετικές πληροφορίες, οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να αποτελούν περιεχόμενο του δελτίου παρουσίασης εκδότη, περιέχονται στο δελτίο παρουσίασης των κινητών αξιών, εκτός εάν αυτές περιλαμβάνονται στο συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 14.

(3) Το δελτίο παρουσίασης κινητών αξιών και το περιληπτικό σημείωμα υποβάλλονται προς έγκριση χωριστά.

(4) Εάν εκδότης έχει υποβάλει προς έγκριση δελτίο παρουσίασης εκδότη, χωρίς αυτό να έχει ακόμα εγκριθεί, οφείλει να υποβάλει προς έγκριση όλα τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιημένων πληροφοριών.

Υπογράφοντες το ενημερωτικό δελτίο και ευθύνη των για την ακρίβεια και πληρότητά του.

20.-(1) Ο προσφέρων τις κινητές αξίες ή ο αιτητής της εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, ανάλογα με την περίπτωση, υπογράφει το ενημερωτικό δελτίο:

Νοείται ότι, εφόσον ο προσφέρων ή ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο, το ενημερωτικό δελτίο υπογράφουν οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

(2) Εφόσον ο προσφέρων ή ο αιτητής της εισαγωγής έχουν τη μορφή νομικού προσώπου, το ενημερωτικό δελτίο υπογράφουν σε κάθε περίπτωση, ιδίω ονόματι και αυτοτελώς, τουλάχιστον τρία εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οπωσδήποτε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο διευθύνων σύμβουλος ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι, αν είναι περισσότεροι του ενός.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), το ενημερωτικό δελτίο υπογράφουν επίσης τα πρόσωπα που το ενημερωτικό δελτίο απαριθμεί ως υπεύθυνα για την παροχή των εκτιθέμενων σε αυτό πληροφοριών.

(4) Τα πρόσωπα που υπογράφουν το ενημερωτικό δελτίο κατά τα εδάφια (1), (2) και (3) ευθύνονται για την ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και επικαιρότητα του.

(5) Το ενημερωτικό δελτίο προσδιορίζει με σαφήνεια τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παροχή των εκτιθέμενων σε αυτό πληροφοριών, ενώ επιβάλλεται να αναγράφονται σ’ αυτό, το όνομα και η ιδιότητά τους, ή, στην περίπτωση νομικών προσώπων, το όνομα, το εγγεγραμμένο γραφείο και η διεύθυνση των κεντρικών τους γραφείων.

(6) Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υπογράφουν το ενημερωτικό δελτίο-

(α) Προβαίνουν σε υπεύθυνες δηλώσεις, που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, με τις οποίες δηλώνουν ότι, έχοντας καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διαμορφώσουν υπεύθυνη γνώση, βεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο είναι αληθείς και πλήρεις, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που να δύνανται να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου ή και να παραπλανήσουν τους επενδυτές·

(β) επιδεικνύουν την εκ του νόμου προσήκουσα επιμέλεια κατά τη  σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου  και ιδίως ως προς την ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και επικαιρότητα του περιεχομένου του, με στόχο την ορθή, πλήρη και αντικειμενική πληροφόρηση των επενδυτών, ευθυνόμενα εις ολόκληρον, αλληλεγγύως και κεχωρισμένως έναντι των επενδυτών για κάθε ζημία που οι τελευταίοι ήθελαν υποστεί συνεπεία ανακριβειών ή και ελλείψεων του ενημερωτικού δελτίου.

Ευθύνη υπογραφόντων το ενημερωτικό δελτίο έναντι των επενδυτών.

21.-(1) Εφόσον ασκηθεί αξίωση για αποζημίωση κατά προσώπων που υπογράφουν το ενημερωτικό δελτίο, τα πρόσωπα που υπογράφουν φέρουν το βάρος απόδειξης για θέματα-

(α) Ακρίβειας, πληρότητας, σαφήνειας και επικαιρότητας του ενημερωτικού δελτίου· ή

(β) έλλειψης υπαιτιότητας ως προς πλημμέλειες του ενημερωτικού δελτίου·

ανάλογα με την περίπτωση.

(2)(α) Τα πρόσωπα που υπογράφουν το ενημερωτικό δελτίο δεν υπέχουν αστική ευθύνη αποκλειστικά και μόνο βάσει του περιληπτικού σημειώματος, και οποιασδήποτε μετάφρασης αυτού, εκτός εάν το περιληπτικό σημείωμα-

(i) είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή αντιφατικό, όταν αναγιγνώσκεται μαζί με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου, ή

(ii) δεν παρέχει, όταν αναγιγνώσκεται μαζί με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου, βασικές πληροφορίες που να βοηθούν τους επενδυτές στην απόφασή τους εάν θα επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες.

(β) Το περιληπτικό σημείωμα περιέχει σαφή προειδοποίηση για την αστική ευθύνη που προβλέπεται στην παράγραφο (α).

(3) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (4), καθώς και του εδαφίου (8) του άρθρου 23, τυχόν αξιώσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου κατά των προσώπων που υπογράφουν το ενημερωτικό δελτίο δυνάμει των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 20 παραγράφονται μετά πάροδο δύο ετών από τη διάθεση των κινητών αξιών ή, κατά περίπτωση, από την εισαγωγή τους σε οργανωμένη αγορά.

(4) Εφόσον αποδεικνύεται δόλος των υπογραφόντων το ενημερωτικό δελτίο, η βραχεία διετής παραγραφή του εδαφίου (3) δεν ισχύει ως προς τα πρόσωπα που έχουν ενεργήσει δολίως.

(5) Εφόσον κανένα από τα πρόσωπα που οφείλουν να υπογράψουν το ενημερωτικό δελτίο δεν είναι ο ίδιος ο εκδότης των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας προσφοράς ή της αίτησης προς εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά, ο εκδότης -

(α) Ύστερα από αίτημα του προσφέροντος ή του αιτητή της εισαγωγής, θέτει στη διάθεση του υποβάλλοντος το σχετικό αίτημα, όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατά νόμο σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου, με έξοδα του τελευταίου και

(β) δύναται να λάβει εγγράφως θέση αναφορικά με την ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και επικαιρότητα του ενημερωτικού δελτίου που υποβάλλεται προς έγκριση σύμφωνα με το Μέρος V:

Νοείται ότι, η κατά τα ανωτέρω τοποθέτηση του εκδότη είναι αντικειμενική και, κατά το δυνατόν, πλήρης.

(6) Αν ο εκδότης λάβει εγγράφως θέση σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (5), η θέση του αυτή δημοσιεύεται, με πρωτοβουλία και ευθύνη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους V.

(7) Τα έξοδα της κατά το εδάφιο (5) παροχής στοιχείων ή και έγγραφης τοποθέτησης του εκδότη φέρει ο προσφέρων ή, κατά περίπτωση, ο αιτητής της εισαγωγής των κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά:

Νοείται ότι, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το ύψος των εξόδων, αυτά προκαταβάλλονται από τον προσφέροντα ή τον αιτητή βάσει της εκτίμησης του εκδότη και η διαφωνία επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Δημοκρατίας.

Είσπραξη χρηματικών ποσών μέσω αναδόχου.

22.-(1) Σε κάθε δημόσια προσφορά που διενεργείται στη Δημοκρατία, συμμετέχει ανάδοχος που είναι υπεύθυνος τουλάχιστον για την είσπραξη της αξίας κτήσης των κινητών αξιών που προσφέρονται.

(2) Ο ανάδοχος μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη των καταβεβλημένων από τους συμμετέχοντες στη δημόσια προσφορά χρημάτων και διασφαλίζει ότι τα χρήματα αυτά διατίθενται στον προσφέροντα το ενωρίτερο ταυτόχρονα με τη διάθεση των προσφερόμενων κινητών αξιών στους επενδυτές που συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά.

Ευθύνη αναδόχου για το ενημερωτικό δελτίο.

23.-(1) Στην κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου που δημοσιεύεται σε κάθε δημόσια προσφορά, καθώς και σε αίτηση πρώτης εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, συμμετέχει και ανάδοχος υπεύθυνος σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου, ο οποίος υπογράφει το ενημερωτικό δελτίο.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου, ο ανάδοχος υπεύθυνος σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου επιδεικνύει την προσήκουσα επιμέλεια κατά τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου για να διασφαλισθεί η ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και επικαιρότητά του, με στόχο την ορθή, πλήρη και αντικειμενική πληροφόρηση των επενδυτών, καθώς και η νομιμότητα της όλης διαδικασίας δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου και δημόσιας προσφοράς των κινητών αξιών.

(3) Ο ανάδοχος υπεύθυνος σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου ευθύνεται έναντι των επενδυτών που απέκτησαν κινητές αξίες βασισθέντες σε εσφαλμένη, πλημμελή ή ελλιπή ενημέρωση του ενημερωτικού δελτίου για κάθε ζημία που αυτοί υπέστησαν λόγω της πτώσης της τιμής των κινητών αξιών, όταν αποκαλύφθηκαν οι πλημμέλειες του ενημερωτικού δελτίου:

Νοείται ότι, ο ανάδοχος δεν ευθύνεται εφόσον δεν τον βαρύνει υπαιτιότητά του για τις πλημμέλειες του ενημερωτικού δελτίου.

(4) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 21, τεκμαίρεται μαχητώς η έλλειψη υπαιτιότητος του αναδόχου, εφόσον το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου απετέλεσε αντικείμενο προσηκόντως επιμελούς νομικού και οικονομικού ελέγχου των στοιχείων του εκδότη κατόπιν εντολής του αναδόχου, μέσω δικηγόρων και ελεγκτών, ανεξάρτητων από τον εκδότη, όπως δύναται να προσδιορίζει και εξειδικεύει με Οδηγίες της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(5) Το πλήρες κείμενο του τυχόν διενεργηθέντος νομικού και οικονομικού ελέγχου κατατίθεται ταυτόχρονα με την κατάθεση του ενημερωτικού δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τα δε κείμενα αυτά είναι προσιτά σε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εκτός και αν ο ανάδοχος υπεύθυνος σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου, κατόπιν αιτήματος του εκδότη, ζητήσει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να τηρεί στοιχεία που περιλαμβάνονται στο νομικό και οικονομικό έλεγχο, που προσδιορίζει, ως απόρρητα, εφόσον αυτά εμπίπτουν στη σφαίρα του επαγγελματικού απορρήτου του εκδότη και η αποκάλυψή τους δύναται να του προξενήσει σημαντική βλάβη.

(6) Εφόσον στην κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου συμμετέχουν περισσότεροι από ένας ανάδοχοι υπεύθυνοι σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου, αυτοί ευθύνονται, δυνάμει του εδαφίου (3), εις ολόκληρον, αλληλεγγύως και κεχωρισμένως.

(7)  Με την επιφύλαξη του εδαφίου (8), οι αξιώσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου κατά του αναδόχου που είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου παραγράφονται μετά πάροδο ενός έτους από τη διάθεση των κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους στην οργανωμένη αγορά.

(8) Εφόσον αποδεικνύεται δόλος του αναδόχου, δεν ισχύει η βραχεία παραγραφή του εδαφίου (7).

Ευθύνη προσώπων που εκδίδουν βεβαιώσεις για την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου.

24.-(1) Οποιοσδήποτε χορηγεί, στο πλαίσιο των επαγγελματικών του καθηκόντων, κάθε είδους βεβαιώσεις οι οποίες-

(i) αποτελούν βάση για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου και των περιεχομένων σ’ αυτό εκθέσεων ή

(ii) καταρτίζονται για να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου,

επιιδεικνύει την οφειλόμενη επιμέλεια, για να διασφαλίζεται η ακρίβεια, πληρότητα και σαφήνεια των βεβαιώσεων αυτών.

(2) Εφόσον οι εν λόγω βεβαιώσεις μνημονεύονται στο ενημερωτικό δελτίο, ο συντάκτης τους ευθύνεται έναντι των επενδυτών για την ζημία που αυτοί ήθελαν υποστεί σε περίπτωση που το ενημερωτικό δελτίο περιέχει ανακρίβειες ή ουσιαστικές ελλείψεις, συνεπεία πλημμελειών των παραπάνω βεβαιώσεων και κυρίως της ανακρίβειας ή ουσιαστικών παραλείψεών τους, εφόσον τον συντάκτη βαρύνει υπαιτιότητα για τις πλημμέλειες αυτές.

(3)  Τυχόν αξιώσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου παραγράφονται μετά πάροδο ενός έτους από τη διάθεση των κινητών αξιών ή, κατά περίπτωση, την εισαγωγή τους στην οργανωμένη αγορά:

Νοείται ότι, εφόσον αποδεικνύεται δόλος του συντάκτου της βεβαίωσης, δεν ισχύει η βραχεία παραγραφή.

Ρυθμιστική αρμοδιότητα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

25.- Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 809/2004, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγίες της, δύναται να ρυθμίζει ειδικά θέματα ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Μέρους, και, ενδεικτικώς, σε σχέση με το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, να διευκρινίζει τον τρόπο παράθεσης των δημοσιευτέων στο ενημερωτικό δελτίο στοιχείων και, γενικώς, να ρυθμίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και τεχνικό θέμα.