ΜΕΡΟΣ V ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Έγκριση του ενημερωτικού δελτίου.

26.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους VI, το ενημερωτικό δελτίο και το τυχόν συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύονται μόνο μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

Νοείται ότι, πριν από τη δημοσίευση του εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε δημόσια προσφορά, ή εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία, εφόσον για την εισαγωγή αυτή απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

(2)  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο εφόσον το περιεχόμενό του είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων.

(3)  Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση ή μη του ενημερωτικού δελτίου κοινοποιείται, ανάλογα με την περίπτωση, στον εκδότη, στον προσφέροντα ή στον αιτητή της εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχεδίου ενημερωτικού δελτίου:

Νοείται ότι, η μη έκδοση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απόφασης για το ενημερωτικό δελτίο εντός της προθεσμίας του παρόντος εδαφίου ή  του  εδαφίου (6) δε θεωρείται ότι συνιστά έγκρισή του.

(4)  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στον εκδότη τυχόν ελλείψεις των εγγράφων που έχει υποβάλει εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.

(5) Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας του επενδυτικού κοινού και ενίσχυσης της εύρυθμης λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητά από τον προσφέροντα ή τον αιτητή της εισαγωγής, καθώς και από τον τυχόν ανάδοχο υπεύθυνο σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου, να προβούν σε εύλογες συμπληρώσεις ή διορθώσεις του ενημερωτικού δελτίου, τις οποίες θεωρεί απαραίτητες για την κατοχύρωση της διαφάνειας στη χρηματιστηριακή αγορά, εξαρτώντας την έγκρισή του από τη συμμόρφωση προς τις εν λόγω υποδείξεις.

(6) Η προθεσμία του εδαφίου (3) εκτείνεται σε είκοσι εργάσιμες ημέρες εάν η δημόσια προσφορά αφορά κινητές αξίες εκδοθείσες από εκδότη που δε διαθέτει κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και που δεν έχει ακόμη πραγματοποιήσει δημόσια προσφορά κινητών αξιών.

(7) Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ευλόγως και βασίμως ότι τα υποβληθέντα έγγραφα δεν είναι πλήρη ή ότι απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες, οι προθεσμίες των εδαφίων (3) και (6) αρχίζουν μόνον από την ημερομηνία λήψης αυτών των συμπληρωματικών πληροφοριών από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.

(8)(α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου σε αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους, υπό την επιφύλαξη προηγούμενης κοινοποίησης στην ΕΑΚΑΑ και με τη συναίνεση της εν λόγω αρμόδια εποπτικής αρχής.

(β) Οποιαδήποτε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δυνάμει του παρόντος εδαφίου κοινοποιείται στον εκδότη, στον προσφέροντα ή στον αιτητή της εισαγωγής των κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η εν λόγω απόφαση, και σε τέτοια περίπτωση, η προθεσμία που προβλέπεται στο εδάφιο (3) αρχίζει από την προαναφερόμενη ημερομηνία.

(γ) Το Άρθρο 28 παράγραφος 4, του Κανονισμού 1095/2010 δεν εφαρμόζεται στο παρόν εδάφιο για σκοπούς μεταβίβασης της αρμοδιότητας έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου.

(8Α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ την απόφασή της για έγκριση του ενημερωτικού δελτίου και κάθε τυχόντος συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου, ταυτόχρονα με την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης στον εκδότη, στον προσφέροντα ή στον αιτητή της εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (3), παρέχοντας ταυτόχρονα στην ΕΑΚΑΑ αντίγραφο του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου και κάθε τυχόντος συμπληρωματικού  ενημερωτικού δελτίου.

(9) Με Οδηγίες της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ρυθμίζει ειδικά θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου.

27.-(1)  Το ενημερωτικό δελτίο, μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καταχωρείται από αυτήν, στην οριστική εγκεκριμένη του μορφή, σε ειδικό μητρώο που τηρεί και στο οποίο η ΕΑΚΑΑ έχει πρόσβαση μέσω της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και στη συνέχεια δημοσιεύεται από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή τον αιτητή της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση σε εύλογο χρόνο -

(α) πριν από την έναρξη, ή, το αργότερο κατά την έναρξη, της προσφοράς των κινητών αξιών, ή

(β) πριν από την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία ή, το αργότερο κατά την εισαγωγή τους σε αυτήν,

κατά περίπτωση.

(2) Ανεξαρτήτως της διάταξης του εδαφίου (1), σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς κατηγορίας μετοχών που προσφέρονται για πρώτη φορά στο κοινό, ενώ δεν είναι εισηγμένες και πρόκειται να εισαχθούν για πρώτη φορά προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, το ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύεται το αργότερο έξι εργάσιμες ημέρες πριν από το τέλος της προσφοράς, νοουμένου ότι δέσμευση των επενδυτών για απόκτηση μετοχών αυτής της κατηγορίας δεν επιτρέπεται πριν από τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου.

(3)  Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο εδάφιο (4) και τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 29, 30 και 33 του Κανονισμού 809/2004, το εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο που εκδίδεται προκειμένου για δημόσια προσφορά που διενεργείται στη Δημοκρατία ή για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία, δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω μορφές:

(α) Με καταχώριση σε μία ή περισσότερες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας·

(β) με τη μορφή εντύπου που τίθεται στη διάθεση του κοινού δωρεάν-

(i) στα γραφεία του Χρηματιστηρίου ή της άλλης οργανωμένης αγοράς όπου εισάγονται οι κινητές αξίες και γίνονται δεκτές προς διαπραγμάτευση ή

(ii) είτε στο εγγεγραμμένο γραφείο του εκδότη είτε στα γραφεία των χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών που διαθέτουν ή πωλούν τις κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων Ε.Π.Ε.Υ. ή οργανισμών πληρωμής∙

(γ)  σε ηλεκτρονική μορφή, είτε στην ιστοσελίδα του εκδότη είτε, όπου εφαρμόζεται, στην ιστοσελίδα των χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών που διαθέτουν ή πωλούν τις κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων Ε.Π.Ε.Υ. ή οργανισμών πληρωμής∙

(δ) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου ή της άλλης οργανωμένης αγοράς όπου ζητείται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση· ή

(ε) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

Νοείται ότι εκδότες, ή πρόσωπα τα οποία είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, οι οποίοι δημοσιεύουν το ενημερωτικό τους δελτίο σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β), υποχρεούνται να δημοσιεύουν το ενημερωτικό τους δελτίο και σύμφωνα με την παράγραφο (γ):

Νοείται περαιτέρω ότι, για τις μορφές δημοσίευσης των παραγράφων (δ) και (ε), απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(4) Τηρουμένων όσων ορίζονται στο εδάφιο (5), ο προσφέρων ή ο αιτητής της εισαγωγής κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, κατά περίπτωση, δύναται να επιλέγει μεταξύ των εναλλακτικών μορφών δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου του εδαφίου (3), ανακοινώνοντας την επιλογή του αυτή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αργότερο κατά την έναρξη της προσφοράς ή κατά την εισαγωγή:

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 31 του Κανονισμού 809/2004, ο προσφέρων ή και ο αιτητής της εισαγωγής κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, δημοσιεύει ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται με ποία μορφή κατέστη διαθέσιμο το ενημερωτικό δελτίο και που μπορεί να το προμηθευτεί το κοινό.

(5)  Όταν το ενημερωτικό δελτίο απαρτίζεται από διάφορα έγγραφα ή περιέχει πληροφορίες, τις οποίες παραθέτει με τη μέθοδο της παραπομπής, τα έγγραφα και οι πληροφορίες που απαρτίζουν το ενημερωτικό δελτίο μπορούν να δημοσιεύονται και να διανέμονται χωριστά, εφόσον τα έγγραφα αυτά διατίθενται δωρεάν στο κοινό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο (3):

Νοείται ότι, κάθε έγγραφο δηλώνει πού είναι δυνατόν να προμηθευτεί το κοινό τα λοιπά έγγραφα που συνθέτουν το πλήρες ενημερωτικό δελτίο.

(6) Το κείμενο και η μορφή του ενημερωτικού δελτίου και των συμπληρωματικών του δελτίων, όπως αυτά δημοσιεύονται ή τίθενται στη διάθεση του κοινού, είναι πάντοτε πανομοιότυπα με την αρχική έκδοση του δελτίου που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(7)  Όταν το ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύεται και διατίθεται στο κοινό αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, ο εκδότης, ο προσφέρων, ο αιτητής της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά ή ο ανάδοχος και λοιπές Ε.Π.Ε.Υ. που διαθέτουν ή πωλούν τις εν λόγω κινητές αξίες χορηγούν στον επενδυτή δωρεάν έντυπο αντίγραφο του ενημερωτικού δελτίου κατόπιν σχετικής αίτησής του.

Διαρκής δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου σε ηλεκτρονική μορφή.

28.- (1)  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών μετά την ημέρα πρώτης καταχώρισης στην ιστοσελίδα της-

(α) Το πλήρες κείμενο κάθε ενημερωτικού δελτίου που έχει εγκρίνει, ή

(β) τον κατάλογο των εγκεκριμένων από αυτή σύμφωνα με το άρθρο 26  ενημερωτικών δελτίων, με ρητή και σαφή μνεία της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου ή της άλλης οργανωμένης αγοράς, καθώς και  του εκδότη ή του αναδόχου υπεύθυνου σύνταξης, στην οποία είναι καταχωρημένο το πλήρες κείμενο των εν λόγω ενημερωτικών δελτίων, εφόσον έχει διασφαλίσει ότι στην ιστοσελίδα, στην οποία παραπέμπει περιέχεται πλήρες κείμενο του ενημερωτικού δελτίου για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών μετά την ημέρα πρώτης καταχώρισης του ενημερωτικού δελτίου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 32 του Κανονισμού 809/2004.

(2) Προκειμένου περί εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία, πλήρες κείμενο του ενημερωτικού δελτίου δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου ή της άλλης οργανωμένης αγοράς για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών μετά την ημέρα εισαγωγής των κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο ή στην άλλη  οργανωμένη αγορά, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29 του Κανονισμού 809/2004.

Ρυθμιστική αρμοδιότητα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

29.- Με Οδηγίες της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ρυθμίζει κάθε ειδικό θέμα σε σχέση με τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου, λαμβανομένων υπόψη και των τεχνικών εξελίξεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, και να ορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 26 και 27.

Διαφημίσεις και ανακοινώσεις.

30.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 34 του Κανονισμού 809/2004, κάθε είδους διαφήμιση δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, που διενεργείται στη Δημοκρατία, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος άρθρου.

(2) Οι διατάξεις των εδαφίων (3) έως (6) εφαρμόζονται μόνο σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο εκδότης, ο προσφέρων ή ο αιτητής της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά υπέχουν την υποχρέωση κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου.

(3) Σε κάθε διαφήμιση ή αναγγελία δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή άλλη οργανωμένη αγορά, γίνεται μνεία της επικείμενης δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου ή της πραγματοποιηθείσας ήδη δημοσίευσής του και υποδεικνύονται τα σημεία, στα οποία οι επενδυτές μπορούν να το προμηθεύονται ή ο τρόπος, με τον οποίο οι επενδυτές δύνανται να αποκτήσουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενό του.

(4) Ο διαφημιστικός χαρακτήρας των καταχωρίσεων είναι σαφώς διακριτός και αναγνωρίσιμος.

(5) Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές, αλλά να τελούν σε συνοχή, χωρίς να προκύπτει αντινομία ή αντίφαση, με τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, εάν αυτό έχει ήδη δημοσιευθεί, ή με τις πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, εφόσον αυτό πρόκειται να δημοσιευθεί μεταγενέστερα.

(6)  Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες, ανακοινώσεις ή αγγελίες σχετικά με δημόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, που γνωστοποιούνται προφορικώς ή εγγράφως, ακόμη και αν η πληροφόρηση, ανακοίνωση,  αγγελία ή εν γένει ενημέρωση δεν γίνονται για διαφημιστικούς σκοπούς, τελούν σε συνοχή και συνέπεια προς το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου.

(7)  Όταν, δυνάμει του παρόντος Νόμου, δεν απαιτείται η έκδοση και έγκριση ενημερωτικού δελτίου, οι σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται από εκδότη ή προσφέροντα και απευθύνονται σε επαγγελματίες επενδυτές ή σε ιδιαίτερες κατηγορίες επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που γνωστοποιούνται στο πλαίσιο συνεδριάσεων που αφορούν προσφορές κινητών αξιών, γνωστοποιούνται σε όλους τους επαγγελματίες επενδυτές ή τις ιδιαίτερες κατηγορίες επενδυτών, στους οποίους και μόνον απευθύνεται η προσφορά:

Νοείται ότι, όταν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο ή σε συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 14.

(8) Σε κάθε περίπτωση δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, οι κάθε είδους αγγελίες, ανακοινώσεις και διαφημίσεις, με τις οποίες αναγγέλεται η δημόσια προσφορά ή η εισαγωγή των κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, υποβάλλονται προηγουμένως  στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(9) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει εάν η διαφημιστική δραστηριότητα και οι εν γένει ανακοινώσεις σε σχέση με δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε οργανωμένη αγορά είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.