ΜΕΡΟΣ VI ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Κοινοποίηση σε αρμόδια εποπτική αρχή κράτους μέλους υποδοχής.

31.-(1)  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν  σχετικής αίτησης του εκδότη ή του προσφέροντος ή του αιτητή της εισαγωγής των κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά, κατά περίπτωση, κοινοποιεί στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή σ’ αυτήν της εν λόγω αίτησης ή, εάν η αίτηση υποβάλλεται από κοινού με το σχέδιο ενημερωτικού δελτίου, εντός μιας εργάσιμης ημέρας μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου-

(α) Πιστοποιητικό έγκρισης, στο οποίο πιστοποιείται ότι το ενημερωτικό δελτίο καταρτίσθηκε σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο·

(β) αντίγραφο του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικού δελτίου.

(2) Η κοινοποίηση κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) δύναται να συνοδεύεται από μετάφραση του περιληπτικού σημειώματος, η οποία συντάσσεται από και με ευθύνη του εκδότη ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου:

Νοείται ότι, η διαδικασία του παρόντος άρθρου ακολουθείται και για οποιοδήποτε συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στην ΕΑΚΑΑ το πιστοποιητικό έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου ταυτόχρονα με την κοινοποίησή του στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους υποδοχής κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ταυτόχρονα με την κοινοποίηση στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλος υποδοχής κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1), κοινοποιεί το πιστοποιητικό έγκρισης και στον εκδότη ή στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου.

Ενημερωτικό δελτίο εγκεκριμένο από αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους καταγωγής πλην της Δημοκρατίας.

32.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 33, όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί δημόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία, εφόσον το κράτος μέλος καταγωγής δεν  είναι η Δημοκρατία, ισχύει το ενημερωτικό δελτίο και κάθε τυχόν συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο που έχει εγκριθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η ΕΑΚΑΑ έχουν λάβει την κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 31:

Νοείται ότι, στην περίπτωση του εδαφίου (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν εφαρμόζει διοικητικές διαδικασίες ή διαδικασίες έγκρισης για ενημερωτικά δελτία:

Νοείται περαιτέρω ότι, και στην περίπτωση του παρόντος εδαφίου  εφαρμόζεται καταλλήλως η διάταξη του εδαφίου (6) άρθρου 14.

(2) [Καταργήθηκε]

(3) Εάν, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14, προκύψουν σημαντικά νέα στοιχεία ή ουσιώδη σφάλματα ή ουσιώδεις ανακρίβειες μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου, που απαιτούν την έκδοση και έγκριση συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να εφιστά την προσοχή της αρμόδιας εποπτικής αρχής του κράτους μέλους καταγωγής στην ανάγκη παροχής επικαιροποιημένης πληροφόρησης και έκδοσης συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου.

(4)(α)Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα της τον κατάλογο των πιστοποιητικών έγκρισης των ενημερωτικών δελτίων και κάθε τυχόν συμπληρωματικών ενημερωτικών δελτίων για τα οποία έχει λάβει την κοινοποίηση που προβλέπεται στο Άρθρο 18 της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ συμπεριλαμβάνοντας, όπου εφαρμόζεται, υπερσύνδεσμο (hyperlink) για τα έγγραφα που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της αρμόδιας εποπτικής αρχής του κράτους μέλους καταγωγής, του εκδότη ή της οργανωμένης αγοράς.

(β)Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τακτικά τον  κατάλογο που δημοσιεύει σύμφωνα με την παράγραφο (α) και τον διατηρεί στην επίσημη ιστοσελίδα της για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

Προληπτικά μέτρα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

33.-(1) Σε περίπτωση, κατά την οποία η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος υποδοχής, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον διαπιστώσει-

(α) Παρατυπίες ή οποιεσδήποτε παραβάσεις της νομοθεσίας, που έχουν διαπραχθεί από τον εκδότη ή από ανόδοχο ή από άλλη  Ε.Π.Ε.Υ. που συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς· ή

(β) παραβάσεις των υποχρεώσεων που υπέχει ο εκδότης ως προς την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των κινητών αξιών του σε οργανωμένη αγορά της Δημοκρατίας,

γνωστοποιεί τα ευρήματα αυτά στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και την ΕΑΚΑΑ.

(2) Εάν, παρά τα ληφθέντα μέτρα εκ μέρους της αρμόδιας εποπτικής αρχής του κράτους μέλους καταγωγής ή λόγω μη λήψης από την τελευταία μέτρων ή ακαταλληλότητας ή ανεπάρκειας των μέτρων αυτών, ο εκδότης ή και ο ανάδοχος ή και η Ε.Π.Ε.Υ. που συμμετέχει στη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς, εξακολουθούν να παραβιάζουν τις οικείες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού ενημερώσει σχετικά την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για την προστασία των επενδυτών, ενημερώνοντας το συντομότερο δυνατόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ για τη λήψη των μέτρων αυτών.

Οδηγίες Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

33Α. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγίες της να ρυθμίζει ειδικά θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Μέρους.