Μέρος VIII ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
Πεδίο εφαρμογής

75. Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται σε μέσο πληρωμών, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού χρήματος κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου του 2004, το οποίο σύμφωνα με τη σύμβαση-πλαίσιο εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) επιτρέπει αποκλειστικά ατομικές πράξεις πληρωμής που δεν υπερβαίνουν τα 30 ευρώ∙

(β) έχει όριο δαπανών 150 ευρώ∙ ή

(γ) αποθηκεύει χρηματικά ποσά που δεν υπερβαίνουν τα 150 ευρώ.

Παρέκκλιση από το Μέρος IV

76.-(1) Ανεξάρτητα από τα άρθρα 35, 36, 37 και 39, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες μόνο για τα κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας πληρωμών, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου ο πληρωτής να αποφασίσει κατά τρόπο εμπεριστατωμένο τη χρήση του μέσου πληρωμών. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τον τρόπο με τον οποίον μπορεί να χρησιμοποιείται το μέσο πληρωμών, την ευθύνη και τις επιβαρύνσεις. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του πληρωτή ενδείξεις για το που υπάρχουν ευπρόσιτες οι τυχόν άλλες πληροφορίες και όροι που προσδιορίζονται στο άρθρο 36.

(2) Ανεξάρτητα από το άρθρο 35, στη σύμβαση-πλαίσιο επιτρέπεται να συμφωνείται ότι, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν υποχρεούται να προτείνει μεταβολές των όρων της σύμβασης-πλαισίου κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο.

(3) Στη σύμβαση-πλαίσιο επιτρέπεται να συμφωνείται ότι, ανεξάρτητα από τα άρθρα 40 και 41, μετά την εκτέλεση μιας πράξης πληρωμής-

(α) ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει ή καθιστά διαθέσιμο μόνον έναν αριθμό αναφοράς που επιτρέπει στο χρήστη υπηρεσιών πληρωμών να εντοπίζει την πράξη πληρωμής, το ποσό της και τις τυχόν επιβαρύνσεις ή/και, στην περίπτωση πολλαπλών πράξεων πληρωμής του ίδιου είδους προς τον ίδιο δικαιούχο, μόνον πληροφορίες σχετικά με το συνολικό ποσό και τις επιβαρύνσεις αυτών των πράξεων πληρωμής∙ και

(β) ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν υποχρεούται να παρέχει ή να καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) εάν το μέσο πληρωμής χρησιμοποιείται ανωνύμως ή εάν ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωμών δεν είναι τεχνικώς σε θέση να τις παράσχει∙ ωστόσο, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούται να παρέχει στον πληρωτή τη δυνατότητα να ελέγχει το ύψος των αποθηκευμένων χρηματικών ποσών.

Παρέκκλιση από το Μέρος VII

77.-(1) Εάν το μέσο πληρωμής δεν επιτρέπει τη δέσμευσή του ή την αποτροπή περαιτέρω χρήσης του, μπορεί να συμφωνείται στη σύμβαση-πλαίσιο ότι δεν εφαρμόζονται η παράγραφος (γ) του άρθρου 55, οι παράγραφοι (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 56 και οι παράγραφοι (β) και (γ) των εδαφίων (2) και (3), αντίστοιχα, του άρθρου 57.

(2) Εάν το μέσο πληρωμής χρησιμοποιείται ανωνύμως ή ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν είναι σε θέση, για άλλους λόγους που είναι εγγενείς στο μέσο πληρωμής, να αποδείξει ότι μια πράξη πληρωμής γίνεται βάσει εξουσιοδότησης του πληρωτή, μπορεί να συμφωνείται στη σύμβαση-πλαίσιο ότι τα άρθρα 51 και 57 δεν εφαρμόζονται.

(3) Στη σύμβαση-πλαίσιο μπορεί να συμφωνείται ότι-

(α) κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (3) του άρθρου 61, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν υποχρεούται να ενημερώσει τον χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών για την άρνηση εκτέλεσης εντολής πληρωμής, εάν o λόγος μη εκτέλεσης είναι πρόδηλος ∙

(β) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 60, ο πληρωτής δεν μπορεί να ανακαλέσει την εντολή πληρωμής μετά τη διαβίβαση στο δικαιούχο της εντολής πληρωμής ή της εξουσιοδότησής του για την πράξη πληρωμής∙ ή/και

(γ) κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 63 και 66, εφαρμόζονται άλλες προθεσμίες εκτέλεσης.