Κεφάλαιο Α-Γενικές διατάξεις
Αναγκαστικός χαρακτήρας των διατάξεων του παρόντος Μέρους

26. Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται σε μεμονωμένες πράξεις πληρωμής, σε συμβάσεις-πλαίσια και σε πράξεις πληρωμής που καλύπτονται από αυτές. Κάθε πράξη πληρωμής και κάθε όρος της σύμβασης που αντιβαίνει σε διάταξη του παρόντος Μέρους θεωρείται άκυρος, εκτός εάν-

(α) είναι ευνοϊκότερος για το χρήστη υπηρεσιών πληρωμών σε σύγκριση με τη διάταξη στην οποία αντιβαίνει, ή

(β) ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών είναι πρόσωπο άλλο από καταναλωτή ή πολύ μικρή επιχείρηση.

Χρέωση πληροφοριών

27.-(1) Ο πάροχος υπηρεσίας πληρωμών δεν επιτρέπεται να χρεώνει τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για πληροφορίες που υποχρεούται να παράσχει ή να καταστήσει διαθέσιμες δυνάμει του παρόντος Μέρους.

(2) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών και ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να συμφωνούν χρέωση για την επιπλέον ή πιο συχνή πληροφόρηση ή για τη διαβίβαση των πληροφοριών με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προσδιορίζεται στη σύμβαση-πλαίσιο, νοουμένου ότι η πληροφόρηση αυτή πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών. Η χρέωση πρέπει να είναι εύλογη και να αναλογεί στο πραγματικό κόστος το οποίο συνεπάγεται για τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών η πραγματοποίηση της πληροφόρησης.

Βάρος απόδειξης

28. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών φέρει το βάρος απόδειξης ότι έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις πληροφόρησης του παρόντος Μέρους.