Κεφάλαιο Δ - Δικαίωμα εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
Ίδρυμα πληρωμών που έλαβε άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία

23.-(1) Ίδρυμα πληρωμών που έλαβε άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα και επιθυμεί να παράσχει υπηρεσίες πληρωμών σε άλλο κράτος μέλος, γνωστοποιεί την πρόθεσή του στην Κεντρική Τράπεζα παρέχοντας όσα στοιχεία η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει με οδηγία της:

Νοείται ότι υπηρεσίες πληρωμών μπορούν να παρέχονται σε άλλο κράτος μέλος είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής τις ακόλουθες πληροφορίες, εντός ενός μηνός από την παραλαβή τους:

(α) την επωνυμία και τη γεωγραφική διεύθυνση του ιδρύματος πληρωμών∙

(β) τα ονόματα των υπευθύνων για τη διαχείριση του υποκαταστήματος ή/και του αντιπροσώπου∙

(γ) την οργανωτική δομή του ιδρύματος πληρωμών∙ και

(δ) το είδος των υπηρεσιών πληρωμών που το ίδρυμα πληρωμών προτίθεται να παρέχει στο κράτος μέλος υποδοχής:

Νοείται ότι το ίδρυμα πληρωμών δεν δύναται να αρχίσει να παρέχει υπηρεσίες στο κράτος μέλος υποδοχής πριν από την πιο πάνω κοινοποίηση και ότι η Κεντρική Τράπεζα δύναται δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 81 να απαγορεύσει στο ίδρυμα πληρωμών την παροχή υπηρεσιών πληρωμών σε άλλο κράτος μέλος.

Ίδρυμα πληρωμών που έλαβε άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος

24.-(1) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1) του άρθρου 6, ίδρυμα πληρωμών, που έλαβε και διατηρεί άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους καταγωγής άλλου από τη Δημοκρατία, δύναται να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών στη Δημοκρατία είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

(2) Oι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιούν στην Κεντρική Τράπεζα τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) την επωνυμία και τη γεωγραφική διεύθυνση του ιδρύματος πληρωμών∙

(β) τα ονόματα των υπευθύνων για τη διαχείριση του υποκαταστήματος ή/και του αντιπροσώπου∙

(γ) την οργανωτική δομή του ιδρύματος πληρωμών∙ και

(δ) το είδος των υπηρεσιών πληρωμών που το ίδρυμα πληρωμών προτίθεται να παρέχει στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι το ίδρυμα πληρωμών:

(α) δεν δύναται να αρχίσει να παρέχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία πριν από την πιο πάνω κοινοποίηση και

(β) δεν δύναται να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος ή αντιπροσώπου μετά την ανάκληση της εγγραφής του υποκαταστήματος ή αντιπροσώπου από το αντίστοιχο δημόσιο μητρώο του κράτους μέλους καταγωγής.

Ανταλλαγή πληροφοριών

25. Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του άρθρου 82, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ανακοινώνει στις αρμόδιες αρχές και να λαμβάνει από τις αρμόδιες αρχές, ανάλογα με την περίπτωση, του κράτους μέλους καταγωγής, κράτους μέλους υποδοχής ή μέλλοντος κράτους υποδοχής, κάθε πληροφορία σχετική με ίδρυμα πληρωμών, τους αντιπροσώπους και τα υποκαταστήματά του, καθώς και κάθε πληροφορία σχετική με τους τρίτους στους οποίους το ίδρυμα πληρωμών έχει αναθέσει λειτουργικές δραστηριότητες.