ΜΕΡΟΣ V ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Έναρξη ισχύος

26. O παρών Νόμος αρχίζει να ισχύει στο σύνολο του ή αναφορικά με μέρος ή μέρη του από την ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Μεταβατική διάταξη

27.-(1) Παρά τις πρόνοιες του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι Κανονισμοί που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο για τη ρύθμιση της χορήγησης άδειας χειριστή και μαθητευόμενου χειριστή, επιτρέπεται ο χειρισμός ταχύπλοων σκαφών από πρόσωπα εφοδιασμένα με άδεια οδηγού αυτοκινήτου, τα οποία υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις πρόνοιες του Δεύτερου Πίνακα.

(2) Σε περίπτωση που ταχύπλοο σκάφος προσφέρεται για ενοικίαση, ο ιδιοκτήτης του υποχρεούται να βεβαιώνεται ότι ο χειριστής έχει λάβει επαρκή γνώση του περιεχομένου του Δεύτερου Πίνακα.