ΜΕΡΟΣ IV ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Αδικήματα

19. Οποιοσδήποτε παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου για την οποία δεν προβλέπεται ειδική ποινή στον παρόντα Νόμο είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τη χρονική περίοδο των δύο (2) ετών ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (£3.000) λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Συντρέχουσα ευθύνη του ιδιοκτήτη ταχύπλοου σκάφους

20. Οποτεδήποτε χρησιμοποιείται ή λειτουργεί ταχύπλοο σκάφος με την έγκριση, ρητή ή σιωπηρή, του ιδιοκτήτη του, με τέτοιο τρόπο ώστε η χρήση ή λειτουργία του να συνιστά αδίκημα σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή οποιουδήποτε Νόμου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, ο ιδιοκτήτης του σκάφους θεωρείται συνεργός στη διάπραξη του αδικήματος, και μπορεί να διωχθεί ως φυσικός αυτουργός και να τιμωρηθεί ανάλογα, εκτός αν αποδείξει στο Δικαστήριο ότι αγνοούσε τη διάπραξη του αδικήματος και ότι το αδίκημα αυτό δεν οφειλόταν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του ιδίου.

Παροχή πληροφοριών

21. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ισχυρισμός ότι διαπράχθηκε αδίκημα αναφορικά με τη χρήση ταχύπλοου σκάφους ή ότι ο τρόπος χρήσης του σκάφους παραβλάπτει τη δημόσια τάξη ή σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία κρίνεται αναγκαία η εξακρίβωση της ταυτότητας του χειριστή-

(α) Ο ιδιοκτήτης του ταχύπλοου σκάφους οφείλει να δώσει κάθε πληροφορία που θα του ζητήσει για το σκοπό αυτό αστυνομικός ή η αρμόδια αρχή αναφορικά με την ταυτότητα του χειριστή και κάθε προσώπου που χρησιμοποιεί το ταχύπλοο σκάφος, και αν παραλείψει να το κάνει, θεωρείται ένοχος αδικήματος, εκτός αν αποδείξει στο δικαστήριο ότι δε γνωρίζει ούτε και μπόρεσε, παρόλο που έχει καταβάλει εύλογη προς τούτο επιμέλεια να διακριβώσει την ταυτότητα του προσώπου που χειριζόταν ή χρησιμοποιούσε το ταχύπλοο σκάφος. και

(β) κάθε άλλο πρόσωπο που πιθανόν να κληθεί όπως αναφέρεται πιο πάνω, για να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί και η οποία δυνατόν να οδηγήσει στην ανακάλυψη της ταυτότητας του χειριστή ή οποιουδήποτε προσώπου χρησιμοποιούσε ταχύπλοο σκάφος, οφείλει να δώσει την πληροφορία αυτή, και αν παραλείψει να το κάνει, είναι ένοχο αδικήματος.

Έκδοση άδειας ή πιστοποιητικού με βάση ψευδή στοιχεία κ.τ.λ.

22. Οποιοσδήποτε, με δόλια πρόθεση, προβαίνει σε δήλωση, γραπτή ή προφορική, που είναι ψευδής ή παραπλανητική, ή αποκρύπτει ουσιώδη στοιχεία για να επιτύχει έκδοση άδειας σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή σύμφωνα με οποιοδήποτε νόμο τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες (£1000) λίρες ή και στις δύο ποινές.

Παραποίηση εγγράφων κ.τ.λ.

23. Οποιοσδήποτε με δόλια πρόθεση-

(α) Πλαστογραφεί, παραποιεί ή αλλοιώνει οποιαδήποτε άδεια ή άλλο έγγραφο που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού. ή

(β)χρησιμοποιεί ή επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, άδεια ή άλλο έγγραφο που πλαστογραφήθηκε, παραποιήθηκε ή αλλοιώθηκε· ή

(γ) παραχωρεί σε άλλο πρόσωπο ή παίρνει από άλλο πρόσωπο άδεια ή άλλο έγγραφο που πλαστογραφήθηκε ή παραποιήθηκε ή αλλοιώθηκε· ή

(δ) κατασκευάζει ή έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε έγγραφο που μοιάζει τόσο πολύ με άδεια ή έγγραφο που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού, ώστε να μπορεί να εξαπατήσει όσον αφορά την αληθινή του φύση· ή

(ε) εκδίδει οποιαδήποτε άδεια, ή άλλο έγγραφο, η έκδοση του οποίου προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού,

είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο (£2000) χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές.

Πρόσθετες εξουσίες του Δικαστηρίου

24.-(1) Το Δικαστήριο που εκδίδει καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που διαπράχθηκε κατά παράβαση των προνοιών του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού, ή των προνοιών οποιουδήποτε άλλου νόμου σχετικού με το χειρισμό ταχύπλοου σκάφους, έχει το δικαίωμα να στερήσει από τον καταδικασθέντα την ικανότητα κατοχής ή λήψεως άδειας χειριστή ή μαθητευόμενου χειριστή για όσο χρονικό διάστημα αποφασίσει.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο με διάταγμα του Δικαστηρίου που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) έχει στερηθεί την ικανότητα κατοχής ή λήψεως άδειας χειριστή ή μαθητευόμενου χειριστή, μπορεί να ασκήσει έφεση εναντίον του διατάγματος με τον τρόπο που ασκείται η έφεση εναντίον καταδικαστικής απόφασης και για όσο χρόνο εκκρεμεί η έφεση, το Δικαστήριο δικαιούται να αναστείλει την ισχύ του διατάγματος αυτού.

(3) Αν το πρόσωπο που έχει στερηθεί την ικανότητα κατοχής ή λήψεως άδειας χειριστή ή μαθητευόμενου χειριστή έπειτα από καταδικαστική απόφαση ή διάταγμα που εκδόθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου αυτού είναι κάτοχος άδειας, η άδεια αυτή αναστέλλεται και δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί η ανικανότητα που επιβλήθηκε.

(4) Μαζί με την καταδίκη προσώπου για αδίκημα που διαπράχθηκε κατά παράβαση των προνοιών του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού, το Δικαστήριο που εκδίδει την καταδικαστική απόφαση έχει το δικαίωμα σε κάθε περίπτωση καθώς και την υποχρέωση σε περίπτωση που θα εκδώσει διάταγμα στέρησης της ικανότητας του προσώπου αυτού για κατοχή ή λήψη άδειας χειριστή ή μαθητευόμενου χειριστή, να διατάξει να αναγραφούν πάνω στην άδεια που κατέχει το πρόσωπο αυτό οι λεπτομέρειες της καταδίκης ή ανικανότητας που του επιβλήθηκε.

Λήψη άδειας χειριστή ή μαθητευόμενου χειριστή, ενόσω διαρκεί η ανικανότητα κατοχής τέτοιας άδειας

25.-(1) Οποιοσδήποτε, ενώ έχει στερηθεί την ικανότητα κατοχής ή λήψεως άδειας χειριστή με βάση τον παρόντα Νόμο ή με βάση οποιοδήποτε άλλο Νόμο τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, υποβάλλει αίτηση για άδεια χειριστή ή μαθητευόμενου χειριστή ή παίρνει άδεια χειριστή ή μαθητευόμενου χειριστή ή οδηγεί ταχύπλοο σκάφος ενόσω διαρκεί η ανικανότητα που του έχει επιβληθεί, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή αν το Δικαστήριο κρίνει ότι υπό ειδικές περιστάσεις είναι αρκετή η επιβολή μόνο της χρηματικής ποινής, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες (£500) λίρες ή και στις δύο ποινές.

(2) Άδεια που εκδίδεται όπως περιγράφεται στο εδάφιο (1) σε άτομο που έχει ήδη στερηθεί την ικανότητα χειρισμού ταχύπλοου σκάφους δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ.