ΜΕΡΟΣ III ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Μόνιμη πλευστότητα και σύστημα αυτόματης διακοπής λειτουργίας

15.-(1) Κάθε ταχύπλοο σκάφος με ολικό μήκος μέχρι έξι (6) μέτρα πρέπει να είναι κατασκευασμένο ή διασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πρακτικά αβύθιστο.

(2) Κάθε ταχύπλοο σκάφος πρέπει να είναι εφοδιασμένο με σύστημα αυτόματης διακοπής λειτουργίας της μηχανής το οποίο όταν το σκάφος βρίσκεται σε κίνηση, πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το χειριστή, ώστε σε περίπτωση μετακίνησης του χειριστή να διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία της μηχανής.

Διακίνηση ταχύπλοων σκαφών

16. Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμων του 1968 και 1986 και οποιουδήποτε νόμου τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά, σε περίπτωση που ταχύπλοο σκάφος βρίσκεται σε περιοχή που δεν είναι καθορισμένη για λουομένους αλλά συνήθως χρησιμοποιείται από λουομένους, ο χειριστής πρέπει να εισέρχεται και να εξέρχεται στην περιοχή με την πιο μεγάλη προσοχή και με την ελάχιστη δυνατή ταχύτητα.

Ειδική διάταξη

16Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, η απαγόρευση της κυκλοφορίας των θαλάσσιων σκούτερ μεταξύ των ωρών 1.00 μ.μ. και 4.00 μ.μ. που ισχύει για την περίοδο από την 1η Μαΐου μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου δεν εφαρμόζεται, όταν αυτά διακινούνται σε απόσταση μεγαλύτερη από 500 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή.

Απαγόρευση επιβίβασης ή επέμβασης σε ταχύπλοο σκάφος

17. Απαγορεύεται η χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση ή εύλογη αιτία επιβίβαση οποιουδήποτε προσώπου σε ταχύπλοο σκάφος ή σε ρυμουλκούμενο από αυτό αντικείμενο ή η παρέμβαση στη λειτουργία οποιουδήποτε μέρους του μηχανισμού του.

Κανονισμοί

18.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2)Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί μπορούν να ρυθμίζουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα ζητήματα:

(α)(i) Την κατάταξη σε κατηγορίες, τη σήμανση, την κατασκευή, τις διαστάσεις, το βάρος και τα σχέδια των ταχύπλοων σκαφών, τα εξαρτήματα, τις συσκευές και τα λοιπά συστατικά ή παραρτήματα τους καθώς και τα ρυμουλκούμενα αντικείμενα, τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα, το υλικό πρώτων βοηθειών και γενικά τους όρους συντήρησης και χρήσης τους.

(ii) Την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ταχύπλοου σκάφους, τους όρους χορήγησης, ανανέωσης, αντικατάστασης και ανάκλησης της, καθώς και τα σχετικά τέλη.

(β)Τον αριθμό και την ηλικία των προσώπων που μπορούν να βρίσκονται πάνω σε οποιοδήποτε ταχύπλοο σκάφος, καθώς και τη συμπεριφορά και τα καθήκοντα τους.

(γ)(i) Τη χορήγηση και τον τύπο της άδειας χειριστή ή μαθητευόμενου χειριστή, τα πληρωτέα σχετικά με αυτή τέλη, την κατώτατη ηλικία και τα αναγκαία για την απόκτηση άδειας χειριστή ή μαθητευόμενου χειριστή προσόντα, καθώς και τα σχετικά με την προσκόμιση και σημείωση των αδειών χειριστή ή μαθητευόμενου χειριστή.

(ii) Τη διενέργεια και ύλη των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας χειριστή, την ανάθεση από την αρμόδια αρχή της διενέργειας τέτοιων εξετάσεων σε φυσικά πρόσωπα ή σε νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και τα κριτήρια για την ανάθεση αυτή, καθώς και το διορισμό και τα προσόντα των εξεταστών, τη συμμετοχή σε τέτοιες εξετάσεις και άλλα σχετικά με τις εξετάσεις θέματα.

(δ) Την επιθεώρηση ταχύπλοων σκαφών και ρυμουλκούμενων αντικειμένων, το χρόνο και τον τρόπο της επιθεώρησης και τα πληρωτέα σχετικά με αυτή τέλη, καθώς και το διορισμό, τα προσόντα, τις εξουσίες και τα καθήκοντα των αρμόδιων για επιθεώρηση προσώπων.

(ε) Την απαγόρευση ή τον περιορισμό υπέρμετρου θορύβου από τη χρήση των ταχύπλοων σκαφών.

(στ) Τη μετακίνηση οποιουδήποτε ταχύπλοου σκάφους που είναι αγκυροβολημένο ή έχει εγκαταλειφθεί παράνομα και επικίνδυνα, ή με τρόπο που παρεμποδίζει τη διακίνηση άλλων σκαφών.

(ζ)(ϊ)Τον καθορισμό της μέγιστης απόστασης από τις ακτές και της μέγιστης ταχύτητας αναφορικά με τη διακίνηση οποιασδήποτε κατηγορίας ταχύπλοων σκαφών.

(ii) τη γνωστοποίηση απόπλου ταχύπλοων σκαφών κατηγορίας Α.

(η)Όλα τα θέματα που χρειάζονται ή επιδέχονται καθορισμό σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

(θ) Τον καθορισμό ποινών φυλάκισης για διάστημα που να μην υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή χρηματικών ποινών που να μην υπερβαίνουν τις τρεις χιλιάδες (£3000) λίρες ή και των δύο ποινών για την παράβαση οποιουδήποτε από τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(ι) Την τήρηση ημερολογίου από τους ιδιοκτήτες ταχύπλοων σκαφών κατηγορίας Β' για την καταχώρηση στοιχείων σχετικά με την ενοικίαση των σκαφών και τη φύλαξη αντιγράφων άδειας χειριστή των σκαφών αυτών.

(ια) Τον καθορισμό χρονικών διαστημάτων μεταξύ των οποίων απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε είδους ή κατηγορίας ταχύπλοων σκαφών.