ΜΕΡΟΣ II ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ Κ.Τ.Λ.
Ερμηνεία

7. Στο Μέρος αυτό, εκτός αν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο-

"αδίκημα" σημαίνει κάθε αδίκημα που διαπράττεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οποιουδήποτε νόμου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των νόμων αυτών, καθώς και κατά παράβαση των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμων του 1968 και 1986 και οποιουδήποτε νόμου τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά·

"δείγμα αίματος" σημαίνει ικανοποιητική ποσότητα αίματος που λαμβάνεται για εργαστηριακή ανάλυση.

"δείγμα εκπνοής" σημαίνει ποσότητα εκπνοής που θα κρινόταν ικανοποιητική για τη διενέργεια προκαταρκτικής ή τελικής εξέτασης·

"εκπνοή" σημαίνει τον εκπνεόμενο αέρα κατά τη φυσική λειτουργία της αναπνοής·

"έντυπο αποτέλεσμα" σημαίνει την ένδειξη για την ποσότητα ή το ποσοστό αλκοόλης που υπάρχει στο δείγμα εκπνοής που εξετάστηκε, η οποία παράγεται αυτόματα από συσκευή και αποτυπώνεται σε χαρτί ή άλλο υλικό·

"εργαστηριακή ανάλυση" σημαίνει εφαρμοσμένη επιστημονική μέθοδο που συνηθίζεται για την ανίχνευση αλκοόλης στο αίμα·

"γιατρός" σημαίνει κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο ως γιατρός σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Εγγραφής Ιατρών Νόμων·

"καθορισμένο όριο" σημαίνει, ανάλογα με την περίπτωση-

(α)39 εκατομμυριοστά του γραμμαρίου (microgrammes) αλκοόλης σε 100 χιλιοστά του λίτρου (millilitres) εκπνοής· ή

(β) 90 χιλιοστά του γραμμαρίου (milligrammes) αλκοόλης σε 100 χιλιοστά του λίτρου (millilitres) αίματος·

"νοσοκομείο" σημαίνει κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό κτίριο στο οποίο παρέχεται αποκλειστικά ιατρική περίθαλψη·

"προκαταρκτική εξέταση" σημαίνει την εξέταση δείγματος εκπνοής με συσκευή με την οποία παρέχεται ένδειξη για την ύπαρξη ή μη ποσότητας αλκοόλης σ' αυτό και η οποία ικανοποιεί τις προδιαγραφές που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Συγκοινωνιών και Έργων και Εσωτερικών·

"πρότυπο" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο τούτο από τους περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητος Νόμους του 1975 έως 1983·

"συσκευή" σημαίνει κάθε συσκευή που προορίζεται για την ανίχνευση ποσότητας ή ποσοστού αλκοόλης που περιέχεται στην εκπνοή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Συγκοινωνιών και Έργων και Εσωτερικών·

"τελική εξέταση" σημαίνει την εξέταση δείγματος εκπνοής με συσκευή, για την ανίχνευση της ακριβούς ποσότητας ή του ποσοστού της αλκοόλης που περιέχεται σ' αυτό και την παροχή συγκεκριμένων στοιχείων αναφορικά με την ύπαρξη τέτοιας ποσότητας ή ποσοστού αλκοόλης στο εξεταζόμενο δείγμα εκπνοής.

Χειρισμός ταχύπλοου σκάφους, ενώ η ποσότητα της αλκοόλης στην εκπνοή υπερβαίνει το καθορισμένο όριο

8. Οποιοσδήποτε χειρίζεται ή προσπαθεί να χειρισθεί ταχύπλοο σκάφος στη θάλασσα, ενώ έχει ήδη καταναλώσει τόση ποσότητα αλκοόλης σε οποιαδήποτε μορφή, ώστε αυτή να υπερβαίνει το καθορισμένο όριο στην εκπνοή ή στο αίμα του, ή ενώ βρίσκεται υπό την επίδραση ναρκωτικών ή φαρμάκων που ελαττώνουν την ικανότητα του να χειρίζεται ταχύπλοο σκάφος, είναι ένοχος αδικήματος.

Προκαταρκτική εξέταση εκπνοής

9.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία αστυνομικός έχει εύλογη υποψία ότι-

(α)Στο αίμα προσώπου που χειρίζεται ή προσπαθεί να χειρισθεί οποιοδήποτε ταχύπλοο σκάφος στη θάλασσα υπάρχει οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλης ή ότι το πρόσωπο αυτό έχει διαπράξει αδίκημα, ενώ το σκάφος βρισκόταν σε κίνηση· ή

(β)πρόσωπο χειριζόταν ή προσπαθούσε να χειρισθεί οποιοδήποτε ταχύπλοο σκάφος στη θάλασσα, ενώ στο αίμα του υπήρχε οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλης, και ότι στο αίμα του προσώπου αυτού εξακολουθεί να υπάρχει αλκοόλη· ή

(γ) πρόσωπο που χειριζόταν ή προσπαθούσε να χειρισθεί οποιοδήποτε ταχύπλοο σκάφος στη θάλασσα είχε διαπράξει αδίκημα, ενώ το σκάφος βρισκόταν σε κίνηση,

μπορεί αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 12, στις περιπτώσεις που καθορίζονται από αυτό, να ζητήσει από το πρόσωπο αυτό να δώσει δείγμα εκπνοής για προκαταρκτική εξέταση.

(2) Ανεξάρτητα από την ύπαρξη εύλογης υποψίας, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1), αστυνομικός μπορεί, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 12, στις περιπτώσεις που καθορίζονται από αυτό, να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο χειρίζεται ή προσπαθεί να χειρισθεί ταχύπλοο σκάφος στη θάλασσα, να δώσει δείγμα εκπνοής για προκαταρκτική εξέταση.

(3) Σε περίπτωση που έχει συμβεί ατύχημα λόγω της παρουσίας ταχύπλοου σκάφους στη θάλασσα, αστυνομικός μπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι χειριζόταν ή προσπαθούσε να χειρισθεί το σκάφος κατά το χρόνο του ατυχήματος, να δώσει δείγμα εκπνοής για προκαταρκτική εξέταση, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 12 στις περιπτώσεις που καθορίζονται από αυτό.

(4) Μπορεί να ζητηθεί από πρόσωπο να δώσει δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) ή (3) δείγμα εκπνοής, είτε στον τόπο στον οποίο αυτό του ζητείται είτε, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό.

(5) Οποιοσδήποτε χωρίς εύλογη αιτία αρνείται ή αποφεύγει να μεταβεί στον καθορισμένο αστυνομικό σταθμό, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (4), ή αρνείται ή αποφεύγει με οποιοδήποτε τρόπο να δώσει δείγμα εκπνοής, όταν του ζητείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού, είναι ένοχος αδικήματος.

(6)Αστυνομικός μπορεί να συλλάβει οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς δικαστικό ένταλμα, αν το πρόσωπο αυτό αρνείται ή αποφεύγει με οποιοδήποτε τρόπο να δώσει το δείγμα εκπνοής που του ζητείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού και εφόσον ο αστυνομικός έχει εύλογη υποψία ότι υπάρχει αλκοόλ στο αίμα του, αλλά κανένα πρόσωπο δε συλλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου αυτού, αν βρίσκεται σε νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Τελική εξέταση δειγμάτων εκπνοής

10.-(1) Οποιοσδήποτε αστυνομικός με σκοπό τη διερεύνηση του κατά πόσο οποιοδήποτε πρόσωπο, σε δείγμα εκπνοής του οποίου έγινε προκαταρκτική εξέταση, έχει διαπράξει αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 μπορεί, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου καθώς και του άρθρου 12, στις περιπτώσεις που καθορίζονται από αυτό, να ζητήσει από το πρόσωπο αυτό να δώσει δύο δείγματα εκπνοής για τελική εξέταση, αφού περάσουν δέκα τουλάχιστο λεπτά της ώρας από τη χρονική στιγμή κατά την οποία είχε δοθεί το δείγμα εκπνοής για την προκαταρκτική εξέταση:

Νοείται πως, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 12, στις περιπτώσεις που καθορίζονται από αυτό, αν το πρόσωπο από το οποίο ζητείται η παραχώρηση δείγματος εκπνοής για τελική εξέταση έχει υποστεί οποιοδήποτε τραυματισμό, η παραχώρηση του δείγματος εκπνοής μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη συγκατάθεση γιατρού:

Νοείται περαιτέρω ότι, αν η παραχώρηση δείγματος εκπνοής δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους και αυτό πιστοποιείται από γιατρό, οποιοσδήποτε αστυνομικός, ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) μπορεί να ζητήσει, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 12, στις περιπτώσεις που καθορίζονται από αυτό, να δώσει το πρόσωπο δείγμα αίματος για εργαστηριακή ανάλυση.

(2) Η παραχώρηση δείγματος εκπνοής, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), πρέπει να γίνεται στον πλησιέστερο χώρο στον οποίο υπάρχει ο αναγκαίος τεχνικός εξοπλισμός.

(3) Αν κατά την τελική εξέταση των δύο δειγμάτων εκπνοής που παραχωρήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, προκύψουν διαφορετικές ενδείξεις για την ποσότητα αλκοόλης στην εκπνοή, λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου η χαμηλότερη ένδειξη.

(4) Οποιοσδήποτε χωρίς εύλογη αιτία αρνείται ή αποφεύγει να μεταβεί στο χώρο όπου υπάρχει ο αναγκαίος τεχνικός εξοπλισμός για τη διενέργεια τελικής εξέτασης, ή αρνείται ή αποφεύγει με οποιοδήποτε τρόπο να δώσει δείγμα εκπνοής, όταν του ζητείται δυνάμει του άρθρου αυτού, είναι ένοχος αδικήματος.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία αστυνομικός ζητά από οποιοδήποτε πρόσωπο να δώσει δείγμα εκπνοής δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού, είναι υποχρεωμένος να επιστήσει την προσοχή του προσώπου αυτού στο ότι η άρνηση του ή η αποφυγή να παραχωρήσει το δείγμα που του ζητείται μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα.

Εύλογη αιτία για την άρνηση παροχής δείγματος εκπνοής

11.-(1) Για τους σκοπούς του εδαφίου (5) του άρθρου 9 και του εδαφίου (4) του άρθρου 10, εύλογη αιτία για την οποία πρόσωπο μπορεί να αρνηθεί να δώσει δείγμα εκπνοής θεωρείται η αιτία που έχει σχέση με ιατρικούς λόγους, και είναι πιστοποιημένη με ενυπόγραφη βεβαίωση ιατρικού λειτουργού. Η βεβαίωση αυτή παρουσιάζεται στον αστυνομικό κατά το χρόνο κατά τον οποίο ζητείται η παροχή δείγματος εκπνοής από το πρόσωπο αυτό ή το αργότερο μέσα σε τρεις ημέρες από το χρόνο αυτό στον πλησιέστερο προς την κατοικία του προσώπου αστυνομικό σταθμό.

(2) Αν το πρόσωπο που αρνήθηκε ή απέφυγε να δώσει δείγμα εκπνοής σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), δεν μπορέσει να παρουσιάσει την ιατρική βεβαίωση που προβλέπεται στο ίδιο εδάφιο μέσα στο καθορισμένο χρονικό διάστημα, τεκμαίρεται ότι αρνήθηκε ή απέφυγε να δώσει το δείγμα εκπνοής που του ζητήθηκε χωρίς να υπάρχει εύλογη αιτία.

Προστασία προσώπων που βρίσκονται σε νοσοκομείο για περίθαλψη

12.-(1) Δεν επιτρέπεται να ζητηθεί από πρόσωπο που βρίσκεται σε νοσοκομείο για περίθαλψη, η παροχή δείγματος εκπνοής ή αίματος για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν ο γιατρός που έχει υπό την άμεση ιατρική παρακολούθηση του το πρόσωπο αυτό επιτρέψει, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του εδαφίου (2), την παραχώρηση του ζητούμενου δείγματος, και με τον όρο ότι η παραχώρηση του δείγματος θα πραγματοποιηθεί μέσα στο νοσοκομείο όπου βρίσκεται για περίθαλψη το πρόσωπο αυτό.

(2) Γιατρός που έχει υπό την άμεση ιατρική παρακολούθηση του πρόσωπο από το οποίο ζητείται η παροχή δείγματος εκπνοής ή αίματος για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, μπορεί να αρνηθεί να επιτρέψει την παροχή του ζητούμενου δείγματος, μόνο αν κρίνει ότι η παροχή του δείγματος είναι δυνατόν να επηρεάσει αρνητικά τη θεραπευτική αγωγή ή την κατάσταση της υγείας του προσώπου αυτού.

(3) Δείγμα αίματος που ζητείται σύμφωνα με τις διατάξεις της δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 9, παραχωρείται μόνο με τη συγκατάθεση του προσώπου από το οποίο ζητείται:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία το πρόσωπο από το οποίο ζητείται η παραχώρηση δείγματος αίματος αρνείται ή δεν είναι σε θέση λόγω της κατάστασης της υγείας του να συγκατατεθεί σε τέτοια παραχώρηση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εργαστηριακή ανάλυση δείγμα αίματος από ποσότητα αίματος που τυχόν έχει ληφθεί από το πρόσωπο αυτό για τις ανάγκες της ιατρικής παρακολούθησης του, εφόσον αυτό πιστοποιείται από το γιατρό που έχει το πρόσωπο υπό την άμεση παρακολούθηση του.

Απόδειξη της ποσότητας αλκοόλης που περιέχεται στην εκπνοή ή στο αίμα κατηγορούμενου προσώπου

13.-(1) Για σκοπούς απόδειξης της ποσότητας αλκοόλης που περιέχεται στην εκπνοή ή στο αίμα προσώπου που κατηγορείται για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα αλκοόλης που περιεχόταν στο δείγμα εκπνοής ή αίματος που δόθηκε από αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι η ποσότητα αλκοόλης που περιεχόταν στην εκπνοή ή στο αίμα του κατηγορουμένου κατά το χρόνο κατά τον οποίο χειριζόταν ή προσπαθούσε να χειρισθεί ταχύπλοο σκάφος δεν ήταν μικρότερη της ποσότητας αλκοόλης η οποία περιεχόταν στο δείγμα εκπνοής ή αίματος που δόθηκε από αυτόν.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται, αν ο κατηγορούμενος αποδείξει-

(α)Ότι είχε καταναλώσει οινοπνευματώδες ποτό σε χρόνο μεταγενέστερο του χρόνου κατά τον οποίο χειριζόταν ή προσπαθούσε να χειρισθεί ταχύπλοο σκάφος στη θάλασσα και πριν δώσει το δείγμα εκπνοής ή αίματος, και

(β) ότι αν δεν το είχε κάνει αυτό, το ποσοστό αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα του δε θα υπερέβαινε το καθορισμένο όριο.

(3) Αποδεικτικό της ποσότητας της αλκοόλης η οποία περιέχεται σε δείγμα εκπνοής ή αίματος σε ποινική διαδικασία για αδίκημα που διαπράχθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου αποτελεί-

(α)Το έντυπο αποτέλεσμα που παράγεται αυτόματα από συσκευή με την οποία διενεργείται η τελική εξέταση δείγματος, το οποίο συνοδεύεται από πιστοποίηση που γίνεται είτε πάνω στο ίδιο το έντυπο αποτέλεσμα είτε διαφορετικά και υπογράφεται από αστυνομικό με την οποία πιστοποιείται ότι το έντυπο αποτέλεσμα αφορά το δείγμα εκπνοής που δόθηκε από τον κατηγορούμενο κατά την ημερομηνία και ώρα που είναι γραμμένες σ' αυτό. ή

(β)πιστοποιητικό υπογραμμένο από χημικό που υπηρετεί στο Γενικό Χημείο αναφορικά με το ποσοστό αλκοόλης που βρέθηκε κατά την εργαστηριακή ανάλυση στο δείγμα αίματος που καθορίζεται στο πιστοποιητικό.

(4) Κάθε έγγραφο που αποτελεί το έντυπο αποτέλεσμα ή το πιστοποιητικό ή και τα δύο, δηλαδή και το αποτέλεσμα και το πιστοποιητικό, που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου 3, γίνεται αποδεκτό από το Δικαστήριο ως αποδεικτικό στοιχείο για την κατηγορούσα αρχή, χωρίς να είναι αναγκαία η προσωπική παρουσία στο Δικαστήριο εκείνου που εξέτασε το δείγμα εκπνοής και του αστυνομικού που υπέγραψε τα έγγραφα αυτά, εκτός αν το Δικαστήριο διατάξει διαφορετικά:

Νοείται πως το Δικαστήριο μπορεί να αρνηθεί να αποδεχθεί ως αποδεικτικό στοιχείο οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο παρουσιάζεται ως πιστοποιητικό, εφόσον ο κατηγορούμενος επιδώσει στο Δικαστήριο και στην κατηγορούσα αρχή ειδοποίηση τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης ή μέσα στην προθεσμία που το Δικαστήριο σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να καθορίσει με την οποία ζητείται η προσωπική παρουσία στο Δικαστήριο του προσώπου που υπέγραψε ή φέρεται να υπέγραψε το πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο.

Αδικήματα και ποινές

14. Οποιοσδήποτε διαπράττει αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 8, του εδαφίου (5) του άρθρου 9 ή του εδαφίου (4) του άρθρου 10, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (£2.000) λίρες ή και στις δύο ποινές.