ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσία επιστροφής τελωνειακού δασμού ή φόρου κατανάλωσης

14. Όταν στον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο, διαλαμβάνεται πρόνοια για απαλλαγή από τους τελωνειακούς δασμούς ή φόρους κατανάλωσης, εμπο ρευμάτων τα οποία παραδίδονται σε ορισμένα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές ή οργανώσεις και κατά την κρίση του Υπουργού Οικονομικών οι περιστάσεις υπό τις οποίες συνήθως γίνεται η προμήθεια αυτών των εμπορευμάτων είναι τέτοιες ώστε να μην είναι εύκολη η άμεση προμήθεια των εμπορευμάτων αυτών από αδασμολόγητα αποθέματα, ο Διευθυντής μπορεί να επιστρέψει τον τελω νειακό δασμό ή φόρο κατανάλωσης ο οποίος καταβλήθηκε πάνω σ' αυτά.

Διάθεση μεταχειρισμένων εμπορευμάτων

15.—(1) Σε περίπτωση διάθεσης οποιωνδήποτε μεταχειρισμένων εμπο ρευμάτων τα οποία τελωνίστηκαν με βάση οποιοδήποτε σε ισχύ νόμο χωρίς την καταβολή του τελωνειακού δασμού ή φόρου κατανάλωσης στον οποίο υπέκειντο, επιβάλλεται τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης, ως αξία δε λογίζεται η αξία την οποία αυτά έχουν κατά το χρόνο της διάθεσής τους.

(2) Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τη διάθεση μηχανοκίνητου οδικού οχήματος που εισήχθηκε από ανάπηρο πρόσωπο με βάση το εδάφιο 09 που καταργήθηκε με το Νόμο 97/91 και από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα εδάφια 14, 16, 19 και 20 της Κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα, χωρίς την καταβολή του τελωνειακού δασμού και φόρου κατανάλωσης στον οποίο υπέκειτο, καθώς και για τη διάθεση μηχανοκίνητου οδικού οχήματος το οποίο κατά την πρώτη εγγραφή του έχει καταταγεί και εγγραφεί ως ταξί και για το οποίο παραχωρήθηκε δασμοφορολογική ελάφρυνση με επιστροφή των δασμών και φόρων κατανάλωσης με βάση την κλάση 5 του Πέμπτου Πίνακα, δεν επιβάλλεται τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης μετά την πάροδο των ακόλουθων χρονικών διαστημάτων από την ημέρα κατά την οποία το όχημα είχε εγγραφεί στο όνομα των προσώπων αυτών:

(α) Χρονικού διαστήματος εκατόν μηνών προκειμένου για βουλευτές και για οχήματα τα οποία κατά την πρώτη εγγραφή τους έχουν εγγραφεί ως ταξί· και

(β) χρονικού διαστήματος εκατόν είκοσι μηνών προκειμένου για άλλα - πρόσωπα που αναφέρονται στα πιο πάνω εδάφια 09, 14, 16, 19 και 20:

Νοείται ότι σε περίπτωση διάθεσης του οχήματος αυτού πριν από την πάροδο των πιο πάνω χρονικών διαστημάτων επιβάλλεται τελωνειακός δασμός και φόρος κατανάλωσης, σύμφωνα με την αναλογία του χρόνου που πέρασε από την εγγραφή μέχρι τη διάθεση του μηχανοκίνητου οδικού οχήματος, προς το χρονικό διάστημα των εκατόν ή των εκατόν είκοσι μηνών ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση διάθεσης τέτοιου οχήματος και εφόσον με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή κρίνεται ότι η αντι κειμενική του αξία κατά τον ουσιώδη χρόνο διάθεσης δικαιολογεί επιβολή τελωνειακού δασμού, όπου εφαρμόζεται, μικρότερου από εκείνο που είναι πληρωτέος με βάση το παρόν εδάφιο, ο φόρος κατανάλωσης θα μειώνεται κατ' αναλογία της συνολικής μείωσης της αξίας και θα καταβάλλεται ο μικρό τερος αυτός τελωνειακός δασμός και φόρος κατανάλωσης.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2) ο όρος "διάθεση" δεν περιλαμβάνει την περίπτωση κατά την οποία το όχημα περιέρχεται αιτία θανάτου στον επιζώντα σύζυγο ή τέκνα, η ισχύς δε της παρούσας διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1985.

(4) Κατά τη διάθεση του αναφερόμενου στο εδάφιο (2) μηχανοκίνητου οχήματος από τον επιζώντα σύζυγο ή τέκνα, αφού συμπληρωθεί χρονικό διάστημα εκατόν ή, ανάλογα με την περίπτωση, εκατόν είκοσι μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του στο όνομα του αποθανόντος δικαιούχου, δεν επιβάλλεται τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης.

Απαγορευτικές διατάξεις και περιορισμοί

16.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, εφόσον κρίνει αναγκαίο για διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να απαγορεύσει ή περιορίσει την εισαγωγή ή χρήση παντός είδους υπό όρους που επιβάλλει κατά την κρίση του.

(2) Όποιος παραβαίνει Διάταγμα το οποίο εκδίδεται με βάση το παρόν άρθρο είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες (£750) ή το τριπλάσιο της αξίας του είδους, αναφορικά με το οποίο διαπράττεται το αδίκημα, ή το μεγαλύτερο σε κάθε περίπτωση των πιο πάνω ποσών το είδος δε σχετικά με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα, υπόκειται σε δήμευση.

Καταβολή τελωνειακών δασμών σε εμπορεύματα σε αποθήκη αποταμίευσης ή φορολογική αποθήκη χωρίς ταυτόχρονη καταβολή των αναλογούντων φόρων κατανάλωσης ή και φόρου προστιθέμενης αξίας

17. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού  Νόμου, καθώς και των Νόμων περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όπως έχουν τροποποιηθεί και βρίσκονται σε ισχύ, εμπορεύματα τα οποία-

(α) υπόκεινται σε τελωνειακούς δασμούς ή και φόρους κατανάλωσης ή και φόρο προστιθέμενης αξίας, και συνοδεύονται με το πιστοποιητικό προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του βασικού Νόμου και,

(β) είναι αποταμιευμένα σε αποθήκη αποταμίευσης ή φορολογική  αποθήκη, ανάλογα με την περίπτωση, μέχρι και την 30.4.2004, είναι δυνατόν να τελωνίζονται με την καταβολή των τελωνειακών δασμών, χωρίς ταυτόχρονη καταβολή των φόρων κατανάλωσης  ή και φόρου προστιθέμενης αξίας που αναλογούν σε αυτά, υπό τον όρο ότι, θα εξακολουθήσουν να παραμένουν σε αποθήκη αποταμίευσης ή φορολογική αποθήκη, ανάλογα με την περίπτωση, μέχρις ότου καταβληθούν οι αναλογούντες σε αυτά φόροι κατανάλωσης ή και φόρος προστιθέμενης αξίας.

 

Κατάργηση των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης Νόμων του 2003

17.—(1) Οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 2003 καταργούνται.

(2) Οι καταργήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα των αλλοδαπών εταιρειών και/ή του αλλοδαπού προσωπικού τους που υπέβαλαν στο Διευθυντή, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2002, πλήρως συμπληρωμένη αίτηση για απόκτηση δικαιώματος εισαγωγής εμπορευμάτων με απαλλαγή, ανεξάρτητα αν έχει εγκριθεί ή όχι μέχρι την ημερομηνία αυτή, με βάση το εδάφιο 18 της κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα των ανωτέρω Νόμων:

Νοείται ότι, ο τελωνισμός εμπορευμάτων με απαλλαγή δυνάμει του παρόντος εδαφίου θα επιτρέπεται μέχρι και την 31η Μαρτίου 2003.

Νοείται περαιτέρω ότι το δικαιούχο αλλοδαπό προσωπικό δικαιούχων αλλοδαπών εταιρειών δύναται να συνεχίζει να έχει στην κατοχή του αφορολόγητο όχημα που έχει εγγραφεί στο όνομά του πριν την 31η Μαρτίου 2003, στις περιπτώσεις-

(α) Που αλλάζει εργοδότη και εργοδοτείται σε άλλη εταιρεία που ήταν δικαιούχος και διατηρεί το υπεράκτιο καθεστώς της,

(β) που συνεχίζει να εργοδοτείται στην ίδια δικαιούχο εταιρεία αλλά η εταιρεία έχει επιλέξει να φορολογείται με τον κανονικό φορολογικό συντελεστή με βάση το άρθρο 46 του περί Φορολογίας του Εισο δήματος Νόμου και επεκτείνει τις δραστηριότητες της στην Κύπρο,

(γ) που αλλάζει εργοδότη και εργοδοτείται σε άλλη εταιρεία που ήταν δικαιούχος αλλά έχει επιλέξει, με βάση το άρθρο 46 του περί Φορο λογίας του Εισοδήματος Νόμου, να φορολογείται με τον κανονικό εταιρικό συντελεστή και επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Κύπρο.

Έναρξη ισχύος

18. Ο παρών Νόμος ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2004 μέχρι την 30ή Απριλίου 2004.