Υπαγωγή Εμπορευμάτων σε Τελωνειακό Καθεστώς
Συνήθης διαδικασία

54.-(1) Ο κάτοχος των εμπορευμάτων ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του, μετά την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο, υποβάλλει διασάφηση εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 35, προκειμένου τα εμπορεύματα να υπαχθούν σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς ή να επανεξαχθούν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τη σχετική Ενωσιακή Νομοθεσία.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να καθορίζει συγκεκριμένα τελωνεία για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς ή την επανεξαγωγή τους, όταν αυτό επιβάλλεται από τη φύση ή τον τρόπο διακίνησής τους ή συντρέχουν αιτιολογημένες περιστάσεις.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμά του να καθορίζει-

(α) τις επιμέρους διαδικασίες που αφορούν στην εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής των εμπορευμάτων σε ένα από τα τελωνειακά καθεστώτα, κατά το μέρος που οι διαδικασίες αυτές δεν καθορίζονται ρητώς στον παρόντα Νόμο και τη σχετική Ενωσιακή Νομοθεσία,

(β) τη συμπλήρωση και την υποβολή διασάφησης, την εξέταση και δειγματοληψία των εμπορευμάτων και οποιεσδήποτε άλλες διαδικασίες  κατά το μέρος που αυτές δεν καθορίζονται ρητώς στον παρόντα Νόμο και στη σχετική Ενωσιακή Νομοθεσία, καθώς και τον τύπο των χρησιμοποιούμενων εντύπων ή αποδεικτικών είσπραξης, εφόσον δεν προβλέπονται στη σχετική Ενωσιακή Νομοθεσία.

Απλουστευμένες διαδικασίες

55. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμά του να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης εφαρμογής των απλουστευμένων διαδικασιών που προβλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και των πράξεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Διατάξεις αναφορικά με τα τελωνειακά καθεστώτα

56.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμά του να καθορίζει-

(α) τις επιμέρους διαδικασίες της εφαρμογής, λειτουργίας και ελέγχου οποιουδήποτε τελωνειακού καθεστώτος κατά το μέρος που δεν ρυθμίζονται ρητώς στη σχετική Ενωσιακή Νομοθεσία·

(β) τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαχείρισης, λειτουργίας και ελέγχου των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης κατά το μέρος που δεν ρυθμίζονται ρητώς στη σχετική Ενωσιακή Νομοθεσία.

(2) Ο Υπουργός με απόφασή του δύναται εκάστοτε να καθορίζει τέλη έγκρισης των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, καθώς και τα ετήσια τέλη λειτουργίας τους.

Κατ’ αναλογίαν εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34

57. Οι διατάξεις των εδαφίων (3) έως (9) του άρθρου 34 εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν και στην περίπτωση του καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στη σχετική Ενωσιακή Νομοθεσία.