Ελεύθερες Ζώνες
Σύσταση ελεύθερης ζώνης

58.-(1) Με Διάταγμα που εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να-

(α) συστήνεται τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Δημοκρατίας, όπου η είσοδος των εμπορευμάτων πραγματοποιείται απευθείας, διά θαλάσσης ή αέρος, σαφώς οριοθετημένο ως ελεύθερη ζώνη·

(β) ανακαλείται τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Δημοκρατίας που έχει συσταθεί ως ελεύθερη ζώνη· και

(γ) τροποποιούνται τα όρια των ελευθέρων ζωνών.

(2) Πρόσωπο το οποίο αιτείται τη σύσταση ελεύθερης ζώνης, υποβάλλει σχετική αίτηση στον Διευθυντή, συνοδευόμενη από μελέτη σκοπιμότητας, από την οποία προκύπτουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

(α) Η υπάρχουσα ή προβλεπόμενη διακίνηση μη ενωσιακών εμπορευμάτων μέσω της προτεινόμενης ελεύθερης ζώνης·

(β) η αναμενόμενη συμβολή της ελεύθερης ζώνης στην αύξηση της εμπορευματικής διακίνησης μη ενωσιακών εμπορευμάτων, σε συνδυασμό με τα αναμενόμενα γενικότερα οικονομικά οφέλη από τη λειτουργία της·

(γ) τα εχέγγυα για τη σωστή διοίκηση και διαχείριση της ελεύθερης ζώνης·

(δ) κατά περίπτωση, η βιομηχανική και  επιχειρηματική ανάπτυξη, καθώς και η οικονομική πρόοδος της Δημοκρατίας.

Λειτουργία, διαχείριση και έλεγχος ελεύθερης ζώνης

59.-(1) Ο Διευθυντής δύναται, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει τους όρους λειτουργίας, διαχείρισης και ελέγχου, διακίνησης, παραμονής, επεξεργασίας ή μεταποίησης εμπορευμάτων σε ελεύθερη ζώνη, ανάλογα με την περίπτωση, να ρυθμίζει λειτουργικά και διαδικαστικά θέματα που αφορούν στην τελωνειακή επιτήρηση, εγκατάσταση επιχειρήσεων, είσοδο, παραμονή και έξοδο των εμπορευμάτων που βρίσκονται στην ελεύθερη ζώνη, καθώς και να προσδιορίζει την ευθύνη και τις αρμοδιότητες του διαχειριστή των ελευθέρων ζωνών.

(2) Ο διαχειριστής της ελεύθερης ζώνης ή τα πρόσωπα που προτίθενται να ασκήσουν επιχείρηση εντός της ελεύθερης ζώνης, υποβάλλουν στον Διευθυντή γραπτή αίτηση για έγκριση του τύπου των λογιστικών καταχωρίσεων.

(3) Ο Διευθυντής δύναται, μετά από γραπτή αίτηση του διαχειριστή ή του προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στην ελεύθερη ζώνη, να εγκρίνει την κατασκευή ή μετατροπή οικήματος που βρίσκεται σε ελεύθερη ζώνη.

Λειτουργία, διαχείριση και έλεγχος ελεύθερης ζώνης ή και ελεύθερης αποθήκης

60. [Διαγράφηκε]