ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Δικαιώματα.

43. Για την εξέταση από την Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς οποιασδήποτε αίτησης δυνάμει του παρόντος Νόμου, καταβάλλονται, με την υποβολή της σχετικής αίτησης, τα δικαιώματα, που προβλέπονται στο Τέταρτο Παράρτημα.