ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εφαρμογή Οδηγιών.

44. Η εφαρμογή Οδηγιών που εκδίδονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δυνάμει του παρόντος Νόμου, από πρόσωπα, στα οποία αυτές απευθύνονται είναι υποχρεωτική και, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικοτέρων διατάξεων, παράβαση εφαρμογής οποιασδήποτε από αυτές, συνιστά διοικητική παράβαση και υπόκειται σε διοικητική κύρωση, το περιεχόμενο της οποίας συνίσταται στην καταβολή διοικητικού προστίμου δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 41.

Ισοτιμία ευρώ και λίρας Κύπρου.

45.-(1) Όπου στον παρόντα Νόμο γίνεται λόγος για ισόποσο ευρώ με λίρες Κύπρου, χρησιμοποιείται η μέση ισοτιμία συναλλάγματος, όπως καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα, της τελευταίας εργάσιμης ημέρας κάθε ημερολογιακού εξαμήνου για όλες τις νομισματικές αντιστοιχίες του επόμενου ημερολογιακού εξαμήνου.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ρυθμίζει οποιαδήποτε θέματα για τη στρογγυλοποίηση των ισοτιμιών ή και για τον καθορισμό ενιαίου ποσού σε λίρες Κύπρου, ιδίως σε περίπτωση που προκύπτει διαφορετική ισοτιμία σε λίρες Κύπρου συγκεκριμένου ποσού σε ευρώ, όταν η κρίσιμη χρονική περίοδος εκτείνεται πέραν του ενός ημερολογιακού εξαμήνου.

Γενική υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

46. Όπου στον παρόντα Νόμο προβλέπεται δικαίωμα ή αρμοδιότητα ή εξουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να ζητήσει από πρόσωπα στοιχεία ή συγκεκριμένη συμπεριφορά, όταν η Επιτροπή Κεφαλαιγοράς προβάλλει τέτοιο αίτημα, αντιστοιχεί σ' αυτό σχετική υποχρέωση των προσώπων, στα οποία αυτό απευθύνεται για συμμόρφωσή τους.

Κατάργηση του περί Προσκλήσεως Επενδύσεων προς το Κοινό Νόμου.

47.-(1)    Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί Προσκλήσεως Επενδύσεων προς το Κοινό Νόμος του 2002 καταργείται.

(2) Οι διατάξεις του περί Προσκλήσεως Επενδύσεων προς το Κοινό Νόμου εξακολουθούν να ισχύουν για δημόσιες προσφορές προς το κοινό, οι οποίες έλαβαν χώρα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, για δε τις κυρώσεις επί παραβάσεων του εν λόγω Νόμου εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του.